Αυτές είναι οι αλλαγές στις 'Ενοπλες Δυνάμεις-Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τις αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις που κατατέθηκε στη Βουλή.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Αυτές είναι οι αλλαγές στις 'Ενοπλες Δυνάμεις-Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ενοποίηση των σχολών υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύσταση μονάδας μελετών και κατασκευών και υπηρερίας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, και θητεία για τους αρχηγούς των γενικών Επιτελείων, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο:

- Ενοποιούνται από το ακαδημαικό έτος 2017-18 οι τρεις ανώτερες στρατιωτικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων και Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητών) σε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι σχολές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την αποφοίτηση όλων των μέχρι τότε υφισταμένων σπουδαστών.

- Συγκροτείται η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) για την εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος.

- Δημιουργείται η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για την αξιοποίηση των ακινήτων των Ταμείων του Στρατεύματος, αποκλειομένης της μεταβίβασης της κυριότητας των αξιοποιούμενων ακινήτων. Το αντάλλαγμα αποτελεί έσοδο των οικείων ταμείων απαλλαγμενο από φόρο, εισφορα ή τέλος, αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό να διαθέσει μέρος αυτού στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.

- Ορίζεται τριετής η θητεία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και διετής των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, με τη δυνατότηττα παράτασης κατά ένα ακόμη έτος αντιστοιχα. Η θητεία των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων μπορεί να λήξει πριν από την προσδιοριζόμενο χρόνο.

- Στο σώμα των αξιωματικών υπάγονται οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στο σώμα ως απόφοιτοι ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και πτυχιουχοι ΑΕΙ καθώς και οι προερχόμενοι ανθυπασπιστές (προέλευσης ΕΜΘ -ΕΠΟΠ) που ματατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

- Καταργείται η κρίση "κατ' απόλυτο εκλογή".

- Καθιερώνεται όμοιο χρονικό όριο για την προαγωγή όλων των αξιωματικών από τον βαθμό του συνταγματάρχη σε ανώτατο βαθμό.

- Παρέχεται η δυνατότητα οι μάχιμοι αξιωματικοί του πολεμικού Ναυτικού να κρίνονται για προαγωγή χωρίς τη συμπλήρωση του απαιτουμένου χρόνου, υπό προϋποθέσεις.

- Η σειρά αρχαιότητας για τους αποφοίτους της Σχολής Ικάρων θα συντελείται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σταδιών και όχι με την αποφοίτηση τους.

- Οι αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ των τάξεων 1991-92 (καταταγέντες 1989-90) και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2014, υπάγονται στις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμπλήρωσαν 25ετία στις 31-12-2012.

- Καθορίζεται ως χρόνος παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις για τους αξιωματικους ειδικής μονιμότητας του ν.324/1976 η 27ετία αντί τις 18ετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

- Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο σώμα των στρατιωτικών ιερέων.

- Παρέχεται η δυνατότητα σε ιπταμένους ανθυποσμηναγούς που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήση, κατά το αρχικό στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης, να μετατάσσονται σε συγκείμενες ειδικότητες-σώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

- Παρέχεται η ευχέρεια μονιμοποίησης υπό προϋποθέσεις ορισμένης κατηγορίας επαγγελματιών οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού με ήπιες λειτορυγικές διαταραχές.

- Οι δικαστικοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίστανται σε διοικητικά καθήκοντα από αξιωματικούς του κοινού νομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης βρεφονηπιακών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων στο προσωπικό των κοινών σωμάτων και στους δικαστικούς του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με αυτή και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.

- Τα Γενικά Επιτελεία ορίζονται αρμόδια για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών των οποίων η ετιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ.

- Ανατίθεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελεώιν η λήψη απόφασης ενεργοποίησης των ενταγμένων στο τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα προμηθειών αμυντικού υλικού, υποπρογραμμάτων των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. Για τα εν λόγω υποπρογράμματα ενημερώνεται ανα εξάμηνο η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

- Το δικαίωμα λήψης του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν οι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση στην 20ετούς αντί 10ετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης. Μικρό χρονικό προβάδισμα δίνεται στα άτομα με μεγαλύτερη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ειδικών λογαριασμών.

- Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαια αργία θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, όσον αφορά στην επιστροφή των παραιτηθεισών αποδοχών τους.

- Εξαιρείται από το πεδίο αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Δίνεται η δυνατότητα στους στρατεύσιμους πτυχιούχους χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή αλλης σχολής εσωτερικού/εξωτερικού εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης μεταφοράς τους από την ΥΠΑ στην πολεμική Αεροπορία και την Αεροπορία Στρατού, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί.

- Απαλλάσονται, εφόσον το επιθυμούν, πέραν των μοναχών ή δοκίμων μοναχών που μονάζουν σε μονή στο 'Αγιον Όρος και οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί που μονάζουν με μονή του πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

- Αναβαθμίζεται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού σε Σχολή Εκπαίδευσης Αξιωματικών Όπλου, κατά αντιστοιχία με τις λοιπές σχολές εκπαίδευσης των υπολοίπων όπλων και σωμάτων του Στρατου, και, τέλος,

- Στον τόπο παραμονής τους θα υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση τούς έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς ανήλικου με αναπηρία για όσο χρόνο ισχύει η αναδοχή. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

THINK TANK 17 Σεπ 2020 | 13:01

Ανάλυση του European Council on Foreign Relations: Αθήνα και Άγκυρα είναι έτοιμες για διάλογο, αλλά...

Η Ελλάδα έχει απαντήσει στις προκλήσεις αυξάνοντας την άμυνα της.

ΣΧΕΔΟΝ ΤΥΠΟΥ STEALTH 14 Σεπ 2020 | 11:25

Rafale: Τα γαλλικά μαχητικά που είναι σαν "ριπές ανέμου"- Γιατί δίνουν μεγάλο αβαντάζ στην Πολεμική Αεροπορία

Οι ειδικοί το πρώτο που αναφέρουν για το Rafale είναι πως πρόκειται για αεροσκάφος 4,5 γενιάς.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 13 Σεπ 2020 | 10:20

Γεωργιάδης για Τουρκία: Αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως δεν οδηγούν πουθενά οι προκλήσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι η Άγκυρα αρχίζει να μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις και μαζεύει σιγά – σιγά τις προκλήσεις της.

ΕΞΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12 Σεπ 2020 | 20:40

Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πού καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και ο ΕΝΦΙΑ - "Πακέτο" 12 μέτρων ύψους 6,8 δισ. ευρώ

Συνολικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πακέτο 12 μέτρων με συνολικό προϋπολογισμό 6,8 δισ. ευρώ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΑΙ 08 Σεπ 2020 | 23:20

Τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο: Ψυχολογικός πόλεμος στον Ελληνικό Στρατό με εμβατήρια και πυροτεχνήματα [Βίντεο]

Κλειστά φορτηγάκια κινούνται στον Έβρο και με ηλεκτρονικό εξοπλισμό αποκόπτουν και παρεμβάλλουν τις επικοινωνίες σε ασυρμάτους και κινητά

ΘΡΗΝΟΣ 05 Σεπ 2020 | 16:06

Θρήνος στην κηδεία του 34χρονου αλεξιπτωτιστή Κώστα Μελιγκώνη [Εικόνες]

Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα η κηδεία του 34χρονου αλξιπτωτιστή Κώστα Μελιγκώνη

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 05 Σεπ 2020 | 12:38

Λάδι στη... φωτιά από την Τουρκία: Στρατιωτικά γυμνάσια στα ανοικτά της Κύπρου

Τα γυμνάσια ξεκινούν από αύριο Κυριακή και θα διαρκέσουν ως την Πέμπτη

ΕΦΥΓΕ ΣΤΑ 34 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 04 Σεπ 2020 | 21:30

Κώστας Μελιγκώνης: Θρηνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις για τον αδικοχαμένο αλεξιπτωτιστή

Ο 34χρονος αλεξιπτωτιστής των ειδικών δυνάμεων, Κώστας Μελιγκώνης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 04 Σεπ 2020 | 21:27

Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακές εικόνες από τη στρατιωτική άσκηση με τα ΗΑΕ [Βίντεο]

Συνεκπαίδευση Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με προσωπικό και μέσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

ΑΓΝΟΕΙΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 04 Σεπ 2020 | 09:38

Τραγωδία στις Ενοπλες Δυνάμεις: Νεκρός αλεξιπτωτιστής που παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους

Νεκρός βρέθηκε αλεξιπτωτιστής που παρασύρθηκε από τους δυνατούς ανέμους κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρίψης και τραυματίστηκε θανάσιμα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 01 Σεπ 2020 | 12:49

Γεραπετρίτης για την κρίση με Τουρκία: Αναβαθμίζουμε τις Ενοπλες Δυνάμεις- Αγοράζουμε νέα οπλικά συστήματα

"Ήδη έχουμε μενού επίλογων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων και την αγορά νέων", είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 31 Αυγ 2020 | 20:37

Σταϊκούρας: Θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων - Όχι μόνο με εξοπλιστικά

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων, και όχι μόνο με τα εξοπλιστικά προγράμματα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 30 Σεπ 2020 | 18:57

Ο κορονοϊός κάνει "πάρτι" στην Αττική: Στα 195 τα νέα κρούσματα, 21 υπό διερεύνηση, αυξάνονται σε Καρδίτσα, Πέλλα

Σήμερα ανακοινώθηκαν 354 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, στους 78 οι διασωληνωμένοι