Ιερά Σύνοδος σε Ευρωπαίους: Να σας φωτίσει ο Κύριος

Έκκληση στους Ευρωπαίους να ε­πι­δεί­ξουν αυ­το­συγ­κρά­τη­ση, κα­τα­νό­η­ση και αλ­λη­λεγ­γύ­η απέναντι στην Ελλάδα, απευθύνει η Ιερά Σύνοδος.

iera-sunodos-se-eurwpaious-na-sas-fwtisei-o-kurios
SHARE THIS
0
SHARES

Επιστολή στους Ευρωπαίους έστειλε η Εκκλησία της Ελλάδος, με την οποία ζητά να βρεθεί "η κατάλληλη, κοινώς αποδεκτή λύση με τη Φώτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού". 

Απευθυνόμενη στους κ.κ. Τουσκ, Γιούνκερ, Ντάισελμπλουμ και Μοσκοβισί, η Ιερά Σύνοδος τους καλεί να ε­πι­δεί­ξουν "αυ­το­συγ­κρά­τη­ση, κα­τα­νό­η­ση και αλ­λη­λεγ­γύ­η απέναντι στον ελ­λη­νι­κού λα­ού, που έ­χει τα­λαι­πω­ρη­θεί α­φάν­τα­στα την τε­λευ­ταί­α πεν­τα­ε­τί­α".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εκκλησίας: 

"Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με υ­ψη­λό αί­σθη­μα ευ­θύ­νης έ­ναν­τι του δει­νο­πα­θούν­τος ελ­λη­νι­κού λα­ού αλ­λά και α­νη­συ­χί­ας γι­α το μέλ­λον της χώ­ρας μας, α­πηύ­θυ­νε έκ­κλη­ση προς τους:

α. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. D­o­n­a­ld T­u­sk, Πρό­ε­δρον του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου και τα Μέ­λη του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, τους Εξο­χω­τά­τους Προ­έ­δρους και Πρω­θυ­πουρ­γούς των Κρα­τών Με­λών της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­νώ­σε­ως,

β. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. J­e­an-C­l­a­u­de J­u­n­c­k­er, Πρό­ε­δρον της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής,

γ. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. J­e­r­o­en D­i­j­s­s­e­l­b­l­o­em, Πρό­ε­δρον της Ευ­ρω­ο­μά­δος και τα μέ­λη αυ­τής και

δ. Ε­ξο­χώ­τα­τον κ. P­i­e­r­re M­o­s­c­o­v­i­ci, Ε­πί­τρο­πον της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής αρ­μό­δι­ον δι­α οι­κο­νο­μι­κά και δη­μο­σι­ο­νο­μι­κά θέ­μα­τα, δι­α της ο­ποί­ας τους κα­λεί να ε­πι­δεί­ξουν γι­α α­κό­μη μί­α φο­ρά αυ­το­συγ­κρά­τη­ση, κα­τα­νό­η­ση και αλ­λη­λεγ­γύ­η, ώ­στε να βρε­θεί α­μοι­βαί­ως α­πο­δε­κτή λύ­ση στο ελ­λη­νι­κό οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, το­νί­ζε­ται στην ε­πι­στο­λή, εί­ναι πε­πει­σμέ­νη ό­τι α­ξί­ζει να γί­νει α­κό­μη μί­α προ­σπά­θει­α, ώ­στε να βρε­θεί λύ­ση, σύμ­φω­νη με το ε­νω­σι­α­κό κε­κτη­μέ­νο, η ο­ποί­α πα­ράλ­λη­λα θα εί­ναι α­να­πτυ­ξι­α­κή γι­α την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α, λαμ­βά­νον­τας ι­δι­αί­τε­ρη πρό­νοι­α και μέ­τρα γι­α την βελ­τί­ω­ση του βι­ο­τι­κού ε­πι­πέ­δου του ελ­λη­νι­κού λα­ού, που έ­χει τα­λαι­πω­ρη­θεί α­φάν­τα­στα την τε­λευ­ταί­α πεν­τα­ε­τί­α.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος εί­ναι βε­βαί­α ό­τι με τη φώ­τι­ση του Κυ­ρί­ου η­μών Ι­η­σού Χρι­στού εί­ναι δυ­να­τόν να ευ­ρε­θεί η κα­τάλ­λη­λη, κοι­νώς α­πο­δε­κτή λύ­ση. Προς τού­το κα­λεί τους Η­γέ­τες της Ευ­ρώ­πης να ερ­γα­στούν ό­λοι τους και να συμ­βά­λουν προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook