Κορονοϊός: 200 λεωφορεία ΚΤΕΛ στους δρόμους της Αττικής - Πιο συχνά τα δρομολόγια

Τα λεωφορεία του ΚΤΕλ θα αναλάβουν την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 60 περιφερειακές αστικές γραμμές ευθύνης του ΟΑΣΑ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Έως το τέλος Νοεμβρίου 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 60 περιφερειακές αστικές γραμμές ευθύνης του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, η οποία αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο "Διαύγεια", η συνεργασία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) με τα ΚΤΕΛ Αττικής είναι για δυο χρόνια, με τις τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ να είναι ίδιες με τις ισχύουσες στο υπόλοιπο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Οι εισπράξεις από τα κόμιστρα του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Βάσει της σύμβασης καθορίζεται ότι τα ΚΤΕΛ για τα επόμενα δύο χρόνια θα αναλάβουν να καλύψουν περίπου 17,11 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα τον χρόνο, με δυνατότητα απόκλισης 2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι προβλέπει η σύμβαση

Για την εφαρμογή της σύμβασης η ΚΤΕΛ Αττικής ΑΕ και οι υπομισθώτριες ΚΤΕΛ ΑΕ Κορινθίας, Εύβοιας και Θηβών παρέχουν 200 αστικού τύπου λεωφορεία εκ των οποίων τα 164 είναι κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ δρομολογούνται σε περιφερειακές γραμμές (Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) προκειμένου να ενισχυθούν τα δρομολόγια στο κέντρο της Αθήνας. Την ευθύνη για τον σχεδιασμό των γραμμών, των δρομολογίων και των συχνοτήτων αυτών την έχει αποκλειστικά ο ΟΑΣΑ. Ωστόσο η ΚΤΕΛ Αττικής έχει το δικαίωμα προτάσεων για την αλλαγή, συγχώνευση ή και κατάργηση δρομολογίων, που κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σύμφωνα με τη σύμβαση τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν λογισμικό και εξοπλισμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία που θα δρομολογήσουν καθώς και σύστημα τηλεματικής που θα είναι συμβατά με τα αντίστοιχα της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ).

Προβλέπεται Ανεξάρτητος Ελεγκτής σε συνεργασία με τον ΟΑΣA , ο οποίος θα πραγματοποιεί τη εποπτεία και την πιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου, που θα εκτελείται από τα ΚΤΕΛ. Στόχος είναι η καλύτερη εκτέλεση των δρομολογίων που αναλαμβάνουν τα ΚΤΕΛ και αποτελούσαν έργο της ΟΣΥ. Για το λόγο αυτό ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής, η δαπάνη του οποίου θα αφορά τα ΚΤΕΛ, θα ελέγχει και το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται στην σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ - ΚΤΕΛ οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Ελεγκτή περιλαμβάνουν την σύνταξη μηνιαίων αναφορών με:

1 την καταγραφή του παραγόμενου μεταφορικού έργου

* πλήθος εκτελεσμένων δρομολογίων κάθε λεωφορειακής γραμμής δια των τροποποιήσεων αυτής/ημέρα,

* εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα/ημέρα, τυχόν αποκλίσεις,

* "κενά" οχηματοχιλιόμετρα, και

2 των σχετικών εσόδων από τα εισιτήρια ανά κατηγορία.

Η αμοιβή του ορίζεται σε 0,006Euro ανά εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο, για την παρακολούθηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου.

Στην σύμβαση προβλέπεται κίνητρο για την διασφάλιση της καταβολής κομίστρου από το επιβατικό κοινό, καθώς και για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου της λεγόμενης "εισιτηριοδιαφυγής".

ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ θεωρούν ως εύλογο και δίκαιο μέτρο - πρόβλεψη την ανταμοιβή της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων,

* είτε απ' τους οδηγούς εντός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.,

* είτε άλλο προσωπικό των ΚΤΕΛ Α.Ε. (εκδότες εισιτηρίων, κλπ).

Η πώληση των εισιτηρίων του Ο.Α.Σ.Α. θα πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδική διαδικασία που καθορίζεται από τον ΟΑΣΑ

Η αποζημίωση ανά χλμ.

Η συνολική αποζημίωση της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και των υπεκμισθωτριών ΚΤΕΛ Α.Ε. αφορά στην κάλυψη,

Α) των μεταβλητών δαπανών και

Β) των σταθερών δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού, των λοιπών σταθερών δαπανών και της εύλογης αμοιβής,

ορίζεται σε 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ, με τον οποίο δεν επιβαρύνεται η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και οι άλλες ΚΤΕΛ Α.Ε, ανέρχεται σε 24.131.018,22 ευρώ ετησίως (17.114.197,32 οχηματοχιλιόμετρα Χ 1,41), πλέον του κινήτρου αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής.

Τα οφέλη της συμφωνίας ΟΑΣΑ - ΚΤΕΛ

Σε ό, τι αφορά τα οφέλη της συμφωνίας ΟΑΣΑ - ΚΤΕΛ η συνολική εξοικονόμηση πόρων από την ανάθεση των περιφερειακών - προαστιακών γραμμών στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 160 οχήματα και 327 βάρδιες οδηγών την τυπική καθημερινή ημέρα.

Οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν από την ΟΣΥ προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις στις γραμμές λεωφορείων και τρόλει, που αφορούν τον στενό αστικό ιστό της Αθήνας, και οι οποίες εκτελούνται από την ΟΣΥ υπό την εποπτεία του Ο.Α.Σ.Α.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν.Αττικής είναι:

* Βελτίωση επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης από την ένταξη της ΚΤΕΛ Ν.Αττικής στο σύστημα του ΟΑΣΑ

Η λειτουργία των εξήντα (60) περιφερειακών-προαστιακών γραμμών από την ΚΤΕΛ Ν.Αττικής θα συμβάλει στη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, δεδομένου ότι θα επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των δρομολογίων με βελτιωμένη χρονοπόσταση.

Η εξοικονόμηση των πόρων από την ανάθεση των περιφερειακών-προαστιακών γραμμών στην Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Αττικής κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 160 οχήματα και 327 βάρδιες οδηγών την τυπική καθημερινή ημέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τυπική καθημερινή ημέρα 106 θερμικά λεωφορεία υπολείπονται του προγραμματισμένου αριθμού οχημάτων, λόγω μη διαθεσιμότητας οδηγών και οχημάτων, τα 160 οχήματα που εξοικονομούνται θα καλύψουν:

- -αφενός την ανάγκη εξόδου 100% των προγραμματισμένων οχημάτων και

- αφετέρου τα υπόλοιπα 160- 106=54 οχήματα είναι δυνατό να δρομολογηθούν στις υπόλοιπες γραμμές του δικτύου της ΟΣΥ, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.

Ενίσχυση εσόδων ΟΑΣΑ

Η ανάθεση της εκτέλεσης των περιφερειακών - προαστιακών γραμμών εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων στις συγκεκριμένες γραμμές, λόγω περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής.

Αναμένεται αύξηση εσόδων λόγω νέων σημείων πώλησης που θα λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Ν.Αττικής.


Πηγή: ΑΠε-ΜΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ 25 Σεπ 2021 | 22:10

Επίθεση με πέτρες στην πορεία του Thessaloniki Pride - Έξι προσαγωγές [Εικόνες-Βίντεο]

Επίθεση με πέτρες και άλλα αντικείμενα εξαπέλυσε ομάδα ατόμων προς την πορεία του 9ου Thessaloniki Pride

25 Σεπ 2021 | 21:39

Εγκλημα στη Ρόδο: Αυτό είναι το χειρόγραφο σημείωμα που άφησε πριν αυτοκτονήσει ο δολοφόνος της Δώρας

Το χειρόγραφο σημείωμα που άφησε πίσω του πριν αυτοκτονήσει ο δολοφόνος της Ντόρας

ΜΕ "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ" 25 Σεπ 2021 | 21:10

Φάμπρικα απάτης από αντιεμβολιαστές: Εννέα ύποπτες ιστοσελίδες στο στόχαστρο της Δίωξης - Πώς "πουλάνε" νομικά όπλα

Εννέα ύποπτες ιστοσελίδες και προφίλ μέσα σε 5 ώρες ανακάλυψε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βιομηχανία απάτης σε διαδικτυακές ομάδες αρνητών και αντιεμβολιαστών.

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΥ 25 Σεπ 2021 | 20:31

Τραγελαφικές σκηνές στο Εμβολιαστικό Κέντρο Μεταμόρφωσης: Γυναίκα έφυγε με τη σύριγγα στο χέρι..

Στο εμβολιαστικό κέντρο Μεταμόρφωσης γυναίκα με τη σύριγγα καρφωμένη στο μπράτσο άρχισε να τρέχει....

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Σεπ 2021 | 20:02

Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Φονική παράσυρση 15χρονου - Σώθηκαν και συγκλονίζουν οι φίλοι του

Αυτοκίνητο που έτρεχε με πάνω από 100χλμ/ώρα παρέσυρε και σκότωσε 15χρονο στην Πέτρου Ράλλη

ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ο 40ΧΡΟΝΟΣ 25 Σεπ 2021 | 19:38

Επίθεση με βιτριόλι - Προκαλεί φίλη της κατηγορούμενης: "Ποιος ξέρει τι μπορεί να της είχε κάνει αυτή για να τη φτάσει εκεί…"

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία φίλης της δράστριας στην επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε η Ιωάννα Παλαιοσπύρου

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 25 Σεπ 2021 | 18:17

Kορονοϊός: Αύξηση κρουσμάτων στην Αττική, βράζουν Θεσσαλονίκη, Λάρισα - Οι περιοχές που προκαλούν ανησυχία

Ανησυχία προκαλεί η διασπορά του κορονοϊού στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία στο σύνολό της παρουσιάζει αύξηση στις ημερήσεις μολύνσεις

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 Σεπ 2021 | 17:38

Καιρός: Σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα με 30αρια την Κυριακή και Δευτέρα

Τις πρώτες ψύχρες του φετινού φθινοπώρου διαδέχεται ένα σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα την Κυριακή και Δευτέρα, με το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές της χώρας ν΄ αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 25 Σεπ 2021 | 17:30

Κορονοϊός: 1.853 νέα κρούσματα, 16 θάνατοι, 333 διασωληνωμένοι - Προβληματισμός για τους ανεμβολίαστους στις ΜΕΘ

Προβληματίζει ο αριθμός των ανεμβολίαστων στις ΜΕΘ-Σήμερα Σάββατο από τους 333 διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό 298 (89.49%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΝΤΕΡΑ 25 Σεπ 2021 | 17:29

"Μυστηριώδη" σκαλοπάτια στον βυθό της Σαντορίνης "οδηγούν" στη χαμένη Ατλαντίδα;

Έλληνες επιστήμονες ψάχνουν απαντήσεις σχετικά με την μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Σχετίζεται με τη... "Χαμένη Ατλαντίδα";

ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 25 Σεπ 2021 | 17:12

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Πέντε άτομα εγκλωβίστηκαν σε φαράγγι

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία

"ΜΟΥ ΞΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΜΟΥ" 25 Σεπ 2021 | 16:22

Εγκλημα στην Ρόδο -"Έκρηξη" από την μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη: Ισόβια και να μην βγαίνουν έξω οι δράστες

Εξοργισμένη η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη ανέφερε "μου ξύνουν τις πληγές μου που δεν θα κλείσουν ποτέ, με ματώνουν, γιατί τόση βία"

Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 25 Σεπ 2021 | 15:43

Κορονοϊός - Λύματα: Ανησυχία για τη Βόρεια Ελλάδα - Αυξάνεται το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη

Αυξομειώσεις στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης παρατηρούνται στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας