Follow us

Οι δικηγόροι ζητούν αναλογιστικές μελέτες για το ασφαλιστικό

Ο δικηγορικός κόσμος ζητεί τις αναλογιστικές μελέτες που συμφωνα με τις κατα καιρούς δηλώσεις του υπoυργού Εργασίας υπάρχουν και δεν υπάρχουν

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Οι δικηγόροι ζητούν αναλογιστικές μελέτες για το ασφαλιστικό

Εδώ και τώρα τη χορήγηση των αναλογιστικών μελετών της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό ζητά ο Βασίλης Αλεξανδρής,

Συγκεκριμένα , με σημερινὀ του ἐγγραφο αίτημα προς τον υπουργό Εργασίας, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Αλεξανδρής, ζητά να τους χορηγηθούν αμελλητί πλήρη αντίγραφα των εκπονηθεισών –κατά τη δημόσια δήλωσή του υπουργού, - αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό σύστημα, ως έχουμε νόμιμο δικαίωμα".

Ακολουθεί το πλήρες κέιμενο του αιτήματος:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΙΤΗΣΗ

(για λήψη εγγράφων κατ’ άρθρο 5 ν. 3448/2006 και 5 ν. 2690/1999)

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 60, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

*****

  1. Όπως έχετε, κατά το παρελθόν, γνωμοδοτήσει σε κάθε μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος «Η υποχρέωση για την πρόβλεψη αναλογιστικών μελετών συνάγεται από την συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 5 (πρβλ. ενδεικτικά, και ΔιοικΕφΘεσ 432/2003), προκύπτει όμως ήδη ευθέως και από την Διεθνή Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, (κυρώθηκε με το Ν 1136/1981), ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 70 παρ. 3 ότι τα κράτη μέλη «έχουν γενική ευθύνη σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των χορηγουμένων παροχών κατ’ εφαρμογή του Κώδικα, ως προς όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού» και ότι: «το συμβαλλόμενον μέρος (…) οφείλει να εξασφαλίζει ώστε αι μελέται και οι αναγκαίοι αναλογιστικοί υπολογισμοί οι αφορώντες την οικονομικήν ισορροπίαν, να γίνονται περιοδικώς και εν πάση περιπτώσει εκ προοιμίου και εις πάσαν τροποποίησην των παροχών, του ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών ή των φόρων διατιθεμένων εις την κάλυψιν των υπόψη κινδύνων». Σημειωτέον ότι οι αναλογιστικές μελέτες δεν είναι, κατά την ανωτέρω ρύθμιση, αναγκαστικές μόνον επί αυξήσεων των παροχών αλλά «εις πάσαν τροποποίησιν των παροχών» και τούτο ώστε να καθίσταται δυνατό, υπό το φως και της αρχής της αναλογικότητας, ο έλεγχος της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας των ληφθησομένων μέτρων».
  2. Την τρέχουσα περίοδο, κατ’ επανάληψη έχετε αναφέρει δημοσίως ότι «η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό στηρίζεται σε αναλογιστική μελέτη, ότι έχετε εκπονήσει προβολές για την επόμενη 5ετία και ότι όποιος λέει ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη, λέει ψέματα»( βλ. ενδ. Ενικός, 1.2.2016). Χθες ανασκευάσατε τα παραπάνω, αναφέροντας ότι η γενική αναλογιστική μελέτη δεν υπάρχει, καθώς «η πλήρης αναπτυγμένη αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται από το Ageing Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν οριστικοποιηθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης» (Δελτίο Τύπου 8.2.16). Από την αντιπαραβολή των παραπάνω προκύπτει ότι υφίστανται ειδικές αναλογιστικές μελέτες για το νέο σύστημα καθώς και ότι η γενική αναλογιστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Υπουργείου, εκκρεμεί όμως η έγκρισή της.

Είναι γνωστό ότι ο ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4305/2014, προς το σκοπό προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και σε εκτέλεση της συνταγματικής πρόβλεψης για δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α Συντ.), καθιερώνει την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 1). Κατά τούτο, θεμελιώνεται υποκειμενικό δικαίωμα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου (ΣτΕ 1397/1993, 3943/1995) για λήψη των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται εις χείρας του δημοσίου τομέα, χωρίς να προσαπαιτείται η απόδειξη εννόμου συμφέροντος (άρθρα 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 4 & 5 παρ. 2).

Περαιτέρω, το άρθρο 5 ν. 2690/1999 (Α’ 45) κατοχυρώνει γενικό και αυτοτελές δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης της άσκησης αυτού (βλ. ΓνμδΕισΑΠ 17/1997). Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όχι μόνον τα έγγραφα με τη στενή έννοια του όρου, αλλά και «ό,τι υπάρχει στα αρχεία της διοίκησης» (ΑιτΕκθ άρθρου 5 ν. 2690/1999). Ο νόμος ρητώς συγκαταλέγει μεταξύ των διοικητικών εγγράφων, «εκθέσεις και μελέτες» (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2690/1999), ενώ έχει κρισιολογηθεί ότι «ως διοικητικά έγγραφα, ... θεωρούνται και εκείνα που δεν προέρχονται μεν από δημόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποιήθηκαν, όμως ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης [του] οργάνου» (βλ. Γνωμ. Εισ. ΑΠ 1/2005, 2/2003, Γνωμ. ΝΣΚ 243/2000).

Δυνάμει των ανωτέρω αυτοτελών νομικών βάσεων στοιχειοθετείται υποχρέωση οφειλομένης ενέργειας της Διοίκησης προς χορήγηση των αιτουμένων στοιχείων (πρβλ. ΣτΕ 1214/2000, 841/1997).

Γνωρίζετε ότι μεταξύ των σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου περιλαμβάνεται η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου, η διασφάλιση της αξιοπρεπούς άσκησης τουδικηγορικού λειτουργήματος καθώς και η παρέμβαση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, οικονομικού ενδιαφέροντος που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, ή οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 90 ΚωδΔικ, πρβλ. ΣτΕΟλομ. 3632/2015, 4576/1977, 2257/2014).

Το προταθέν κυβερνητικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος επιβάλει δημευτικού χαρακτήρα εισφοροδοτική επιβάρυνση, καθώς –σε συνδυασμό με τις φορολογικές υποχρεώσεις- αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος από το προϊόν της εργασίας του δικηγόρου και του αποστερεί τα αναγκαία μέσα διαβίωσης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνιστούν δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματός του δικηγόρου επί του προϊόντος της εργασίας του και αντίκεινται στις θεμελιώδεις αρχές της επιβάρυνσης αναλόγως προς την εισφοροδοτική ικανότητα, της ανταποδοτικότητας, της προστασίας της περιουσίας, της αναλογικής ισότητας και της αναλογικότητας (Συντ. 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 5 παρ. 1, 17, 22 παρ. 1& 5, 25 παρ. 1)και άρθρο 1 1ου ΠΠ ΕΣΔΑ).

Για τους λόγους αυτούς

Ζητάμε

Να μας χορηγηθούν αμελλητί πλήρη αντίγραφα των εκπονηθεισών –κατά τη δημόσια δήλωσή Σας - αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό σύστημα, ως έχουμε νόμιμο δικαίωμα.

Αθήνα, 9.2.2016

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

& Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδoς

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 23 Μαϊ 2022 | 11:24

Συμβουλές της Αστυνομίας προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησης: Τα μηνύματα και οι κωδικοί των τραπεζών

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ δημοσίευσε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες και παραθέτει χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή τους.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 23 Μαϊ 2022 | 10:35

Πανικός στην Πάτρα: Οδηγός πήγε να παρασύρει γυναίκα, την κυνήγησε και έπεσε σε είσοδο πολυκατοικίας

Μανιακός οδηγός κυνήγησε γυναίκα και έσπασε είσοδο πολυκατοικίας για μία παρατήρηση.

ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ 23 Μαϊ 2022 | 10:33

Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες από 2 ηλικιωμένες για ινστιτούτο αισθητικής - "Χρυσοπλήρωσαν" τις υπηρεσίες και έπαθαν ζημιά

Καταγγελία για υπηρεσίες αισθητικής, που πλήρωσαν "χρυσές", έκαναν δύο ηλικιωμένες πελάτισσες κεντρικού ινστιτούτου ομορφιάς της Θεσσαλονίκης. Δικογραφία σε βάρος 9 προσώπων,

ΠΩΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ 23 Μαϊ 2022 | 10:00

Παιχνίδι θανάτου στον Βόλο: Τι αποκαλύπτει ο οδηγός που πετάχτηκαν μπροστά του οι ανήλικοι

Πώς περιέγραψε οδηγός το περιστατικό που έζησε στον Βόλο, όταν ανήλικοι πετάχτηκαν μπροστά στο δίκυκλό του.

ΠΟΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ 23 Μαϊ 2022 | 09:25

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων: Υπερδιπλάσιοι οι ασυμπτωματικοί - Γιατί καθησυχάζει

Τι ανέφερε ο ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων και τους ασυμπτωματικούς.

«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ» 23 Μαϊ 2022 | 09:24

Άλμπερτ Μπουρλά εκ βαθέων: Η ποτοποιία του πατέρα του και η εβραϊκή κοινότητα - "Η Θεσσαλονίκη είναι ο τόπος που ερωτεύτηκα"

Εμφανώς συγκινημένος ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ, μίλησε για την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε.

LIVE Η ΚΙΝΗΣΗ 23 Μαϊ 2022 | 08:53

Στο "κόκκινο" η κίνηση: Ουρά χιλιομέτρων στον Κηφισό - Σε ποιους δρόμους υπάρχει μποτιλιάρισμα

Η κίνηση στους μεγάλους δρόμους και κεντρικές αρτηρίες της Αττικής είναι "στο κόκκινο".

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK 23 Μαϊ 2022 | 08:26

Συγκινημένη η Ντόρα Μπακογιάνη από τη γλυκιά έκπληξη του εγγονού της: "Το ωραιότερο δώρο"

Ο εγγονός της Ντόρας Μπακογιάννη, Γιώργος, έκανε στην γιαγιά του δώρο μία ξύλινη καρδιά, με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΠ 23 Μαϊ 2022 | 08:25

Παγώνη για ευλογιά των πιθήκων: Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα

"Δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας", τόνισε η Ματίνα Παγώνη, σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ «MORGAN» 23 Μαϊ 2022 | 08:15

Λάρισα: Vintage υπερπολυτελές αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα - Γνωστός γιατρός ο οδηγός [εικόνες]

Ενα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πόλη της Λάρισας.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 23 Μαϊ 2022 | 07:51

Καθηγητής Μικροβιολογίας για ευλογιά πιθήκων: Εύκολα μπορεί να γίνουν 10.000 τα κρούσματα παγκοσμίως

Ο καθηγητής είπε ότι για πρώτη φορά υπάρχει η υπόθεση ότι η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται και με τη σεξουαλική επαφή, κάτι που δεν υπήρχε έως τώρα στη βιβλιογραφία.

ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 23 Μαϊ 2022 | 07:36

Ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία

Σήμερα Δευτέρα, 23 Μαΐου, ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.

ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 60.000 ΤΜ 23 Μαϊ 2022 | 07:31

Ενα από τα μεγαλύτερα πάρκα των Μεσογείων "γεννιέται" στο Πανόραμα Παλλήνης [εικόνα]

Στο πάρκο θα φυτευτούν περισσότερα από 1.000 δέντρα και φυτά. Θα έχει ειδικές διαδρομές περιπάτου, με κιόσκια, τραπεζόπαγκους και βρύσες, σημεία άθλησης και γυμναστήριο.