Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση - Αυτά είναι τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών ΙΧ

Προβλέπεται μεταξύ άλλων απαλλαγή τέλους στάθμευσης, φορολογικά κίνητρα και ρυθμίσεις για τα παλαιού τύπου ρυπογόνα μεταχειρισμένα ΙΧ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ηλεκτρικό όχημα

Στο επόμενο βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης προχώρησε η κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε σήμερα νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται
κίνητρα για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ανάμεσα στα άλλα οι ρυθμίσεις προβλέπουν απαλλαγή τέλους στάθμευσης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ρυθμίσεις για τα παλαιού τύπου ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα, φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθορισμό πλαισίου για την υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλά αλλά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζεται διοικητικό κίνητρο, όπως έχει εισαχθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, και ειδικότερα σε μεγάλους δήμους του
εξωτερικού, για τη δωρεάν στάθμευση των Η/Ο, όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης
στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους. Αυτά τα κίνητρα στοχεύουν στην ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των Η/Ο, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για την ελληνική
κοινωνία.

Συγκεκριμένα, προτείνεται από 1ης.1.2021 και για διάστημα δύο (2) ετών, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, τα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. να απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί ως προς τη διάρκεια της στάθμευσης συνεχίζουν να ισχύουν και για Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ.

Ειδικά για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης Η/Ο που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου τελούν υπό παραχώρηση, θεσπίζεται η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου από πλευράς του Δήμου στον παραχωρησιούχο, το οποίο θα είναι ισόποσο με το αντίστοιχο τέλος στάθμευσης που θα καταβαλλόταν από τον δημότη στον Δήμο για την ελεγχόμενη θέση στάθμευσης
συμβατικού οχήματος, ενώ για τις συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο εξαιρούνται από το τέλος στάθμευσης για όσο διαρκεί το παρόν μέτρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για την εφαρμογή του κινήτρου, προβλέπεται ειδικό σήμα για τα οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, το οποίο οι ιδιοκτήτες θα προμηθεύονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των αρμόδιων περιφερειών και θα τοποθετούν επί του οχήματος σε διακριτή
θέση. Τα οχήματα που θα φέρουν αυτό το σήμα θα δικαιούνται δωρεάν στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης προορισμένες για κατοίκους και σε ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης εντός όλης της
ελληνικής επικρατείας.

Προβλέπεται η εξαίρεση της δαπάνης αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ από τον
υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μη εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου
προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας στα αγαθά αυτά.

Η διάταξη της περ. θ’ του άρθρου 33, όπως προστίθεται με το άρθρο 9, εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 11. Στα νέα κτήρια θεσπίζονται υποχρεώσεις εγκατάστασης
ηλεκτρολογικής υποδομής καλωδίωσης - όδευσης, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των υποδομών της ηλεκτροκίνησης και να καλυφθεί η ανάγκη που θα δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ειδικότερα, προτείνεται για τα νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης η τοποθέτηση υποδομής καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων σε όλες τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων, ενώ σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία, και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δέκα (10)
θέσεις στάθμευσης, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, ώστε κατ’ ελάχιστο μία (1) θέση ανά πέντε (5) θέσεις στάθμευσης να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο
επαναφόρτισης Η/Ο.

Ορίζεται ότι στις περιπτώσεις νέων κτιρίων με μικτές χρήσεις (χρήση κατοικίας και άλλες χρήσεις), για τον υπολογισμό του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων τοποθέτησης σημείων
επαναφόρτισης Η/Ο, εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα ανά χρήση.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται περαιτέρω και η τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κοινόχρηστη θέση στάθμευσης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης για φόρτιση επισημαίνεται με
σχετική διαγράμμιση και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους ελιγμούς και τη στάθμευση των οχημάτων ή την κίνηση των χρηστών/πεζών.

Επιβάλλεται άπαξ περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα παλαιού τύπου (τεχνολογίας EURO IV, Va). Τα έσοδα από την είσπραξη του επιβαλλόμενου τέλους
αποτελούν δημόσια έσοδα, που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και διατίθενται χάριν συναφούς δημόσιου σκοπού, δηλαδή της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της διασφάλισης της βέλτιστης κατά το δυνατόν ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορά έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από
μισθωτή εργασία ενός εργαζομένου ή εταίρου ή μετόχου, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. με Λιανική Τιμή Προ
Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους και το υπόλοιπο της αξίας του φορολογείται με βάση την κλίμακα των
περ. α’ έως στ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013.

Εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη
των υποδομών φόρτισης. Επιπλέον, αυξάνονται οι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης, από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) για οχήματα μηδενικών ρύπων και από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.. Για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται συντελεστής φορολογικής απόσβεσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
Επιπλέον, αυξάνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) η προσαυξημένη έκπτωση που χορηγείται στις επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδά τους για τη δαπάνη αγοράς εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ρύπων και λιανικής τιμής προ φόρων έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, πέραν της έκπτωσης της ιδίας της δαπάνης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της. Το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης ανέρχεται στο
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσόν.

Τα ανωτέρω 17 ποσοστά ανέρχονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν η δαπάνη αφορά σε όχημα χαμηλών ρύπων 50 γρ. CO2/χλμ.. Το κίνητρο αυτό δίνεται προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.
Ειδικά για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των "καθαρών" μετακινήσεων στα νησιά και για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και από 1.1.2021 αντίστοιχα, η ανωτέρω προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων και λιανικής τιμής προ φόρων έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ανέρχεται στο εβδομήντα πέντε (75%) και στο τριάντα πέντε (35%) για το υπερβάλλον ποσόν.

Για τα εταιρικά επιβατικά οχήματα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., οι προσαυξημένες εκπτώσεις ανέρχονται στο 35% και 20% αντίστοιχα. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης των ενισχύσεων που προκύπτουν κατ εφαρμογή του κινήτρου για
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των "καθαρών" μετακινήσεων στα νησιά είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352)
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΥΨΟΥΣ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 30 Ιουλ 2020 | 18:19

Βουλή: Κοινωνική προσφορά - Δωρεά 50 ΜΕΘ στο νοσοκομείο "Σωτηρία"

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 50 κλινών ΜΕΘ στο "Σωτηρία" με δωρεά της Βουλής των Ελλήνων

30 Ιουλ 2020 | 15:10

Πρώτη ομιλία της Σακελλαροπούλου στη Βουλή - Για την εμπορία ανθρώπων

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά της εμπορίας των ανθρώπων, παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΕΦΑΠΑΞ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020 29 Ιουλ 2020 | 15:53

Βουλή: Κόντρα Μητσοτάκη- Τσίπρα για τα αναδρομικά των συνταξιούχων: "Κάνετε κούρεμα- Διαβάστε την απόφαση"

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι κουρεύει τα αναδρομικά των συνταξιούχων

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ 29 Ιουλ 2020 | 15:36

Βουλή: Όλοι με μάσκα λόγω κορονοϊού εκτός από τον "επαναστάτη" Παπαχριστόπουλο

Αυστηρά με μάσκα λόγω κορονοϊού είναι όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου εκτός από τον Θανάση Παπαχριστόπουλο

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 29 Ιουλ 2020 | 13:25

Κορονοϊός: Όλοι με μάσκες στη Βουλή - Υπουργοί, βουλευτές, υπάλληλοι, φωτορεπόρτερ, δημοσιογράφοι [εικόνες]

Με μάσκες όλοι στην πρώτη συνεδράση της Βουλής μετά την απόφαση του προέδρου για εφαρμογή του μέτρου προστασίας από τον κορονοϊό.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 29 Ιουλ 2020 | 10:29

Κορονοϊός: Υποχρεωτική η μάσκα παντού πλέον στη Βουλή- Ακόμα και στους διαδρόμους, ακόμα και οι δημοσιογράφοι

Στη Βουλή μπαίνει υποχρεωτικά η προστατευτική μάσκα με απόφαση του Προέδρου.

ΜΟΛΙΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΕΙ 28 Ιουλ 2020 | 11:47

Απίθανο: Η Τζάκρη κατακεραύνωσε τον Αδωνι για "ύποπτη" τροπολογία και τελικά... την ψήφισε [βίντεο]

Ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος κατακεραύνωσε την τροπολογία του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά όταν εκείνος απείλησε ότι θα την αποσύρει... την ψήφισε.

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 24 Ιουλ 2020 | 14:00

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς - Αναλαμβάνει θέση στην Κομισιόν

Ο κ. Θωμάς, προκειμένου να αναλάβει το νέο χαρτοφυλάκιό του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

46 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ιουλ 2020 | 12:36

Το συμβολικό δώρο Τασούλα στους βουλευτές: Οι "300" της Βουλής του 1974

Συμβολικό δώρο προς όλους τους βουλευτές από τον πρόεδρο Κ. Τασούλα για τα 46 χρόνια Δημοκρατίας. Ανατύπωσε μια έκδοση με τους "300" της Βουλής του 1974.

ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 23 Ιουλ 2020 | 17:09

Ο Τασούλας παραπέμπει τον Μάρκου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για το "σας κάναμε τον κω@@ να"

Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας θα βρεθεί ο βουλευτής Μάρκου για τις χυδαίες εκφράσεις

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΣΑΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΩ@@ ΝΑ” 23 Ιουλ 2020 | 13:35

Αναφορά Κεγκέρογλου για τις χυδαιότητες Μάρκου- Και υβριστής και διπλοθεσίτης ο κύριος

Ο Βαίλης Κεγκέρογλου ζητάει να συγκλιθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας για τις απρέπειες Μάρκου

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 23 Ιουλ 2020 | 12:52

Αμετανόητος ο Μάρκου του ΣΥΡΙΖΑ για το "σας κάναμε τον κω@@ να"- "Δεν μετανιώνω"

Αμετανόητος για τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή, εμφανίστηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Μάρκου.