Follow us

ΑΧΙΑ CERT: Η ανάπτυξη, οι συνεργασίες και οι επόµενοι στόχοι

Κορυφαίες Υπηρεσιες Αξιολόγησης Συστηµάτων Διαχείρισης και Εξειδικευµένης Εκπαίδευσης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
AXIA CERT

Η AXIA CERT πλαισιώνεται από πρόσωπα που έχουν µεγάλη εµπειρία και µακρά πορεία στον τοµέα της επιθεώρησης και αξιολόγησης Συστηµάτων Διαχείρισης www.axiacert.com

Η AXIA CERT είναι ένας ανερχόµενος Φορέας Πιστοποίησης που ιδρύθηκε από τον κ. Χάρη Μπακολουκά, Μεταλλουργό Μηχανικό MSc, µε 40ετή εµπειρία στην ποιότητα και τα συστήµατα διαχείρισης ISO. Ο ίδιος µιλά στο "Κ" για την πορεία της AXIA CERT µέχρι σήµερα και τα επόµενα βήµατα.

Ποιοι είναι οι τοµείς όπου δραστηριοποιείται ο φορέας;

Η AXIA CERT δραστηριοποιείται κυρίως στην πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ISO. Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT παρέχει Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Πιστοποίηση Συστηµάτων Διαχείρισης ISO. Διενεργεί Επιθεωρήσεις για Έλεγχο Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε πρότυπα και προδιαγραφές, σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, τόσο στο Δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευµένος από το ΕΣΥΔ, σε µια ευρεία σειρά δηµοφιλών Προτύπων Διαχείρισης ISO, όπως 9001, 14001, 45001, 22301, 27001, 37001, 39001, 41001,50001, 13485, και επεκτείνει το πεδίο της διαρκώς. Οι διαπιστεύσεις του ΕΣΥΔ αναγνωρίζονται τόσο από τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς. Εποµένως, η AXIA CERT έχει την εγκυρότητα να εκδίδει διαπιστευµένα πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης.

Πού είναι απαραίτητη η πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για κάθε οργανισµό/επιχείρηση που επιθυµεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία της απέναντι στους πελάτες, στους εταίρους και τους εργαζόµενους. Ο ανταγωνισµός είναι έντονος και η εµπιστοσύνη πολύτιµη, συνεπώς η πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης µπορεί να κάνει τη διαφορά µεταξύ της ανάπτυξης και της στασιµότητας.

Σε µια εποχή οικονοµικής αβεβαιότητας και ραγδαίων τεχνολογικών προκλήσεων, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων καθίσταται πρωταρχική. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναπτύσσουν και να πιστοποιούν συστήµατα που εγγυώνται τη συνεχή τους λειτουργία και την Επιχειρησιακή τους Συνέχεια ακόµα και κατά τη διάρκεια διαταραχών, απρόβλεπτων γεγονότων, θεοµηνιών και καταστροφών.

Η πιστοποίηση ISO βοηθά τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν και να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και την αποτελεσµατικότητά τους. Με την πιστοποίηση ISO, οι επιχειρήσεις κερδίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, µε κύριο την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πελατών και των συνεργατών τους, αφού η συµµόρφωση µε διεθνείς προδιαγραφές υποδεικνύει µια δέσµευση για τη συνεχή βελτίωση µε σκοπό την αριστεία. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, µέσα από εσωτερικές διαδικασίες, να προσαρµόζονται ευκολότερα σε επιχειρησιακές και τεχνολογικές µεταβολές, νοµοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, µε στόχο τη συµµόρφωση και τη συνεχή βελτίωση.

Βασικό πλεονέκτηµα είναι ότι η πιστοποίηση εξοικειώνει τις επιχειρήσεις µε την Αναγνώριση και Διαχείριση Κινδύνων, σηµαντική παράµετρο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Τέλος, η θέσπιση Δεικτών (KPIs) και Στόχων, που προσδιορίζονται και παρακολουθούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης, δίνει την ευκαιρία για κατάρτιση στρατηγικών που οδηγούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Τι είναι αυτό που σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό;

Η AXIA CERT επιδιώκει να ξεχωρίζει από τους άλλους Φορείς, εστιάζοντας στην παροχή προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες τους.

Για να το επιτύχουµε, φροντίζουµε να παραµένουµε ενηµερωµένοι για τις τελευταίες επιχειρησιακές και τεχνολογικές εξελίξεις, αναγνωρίζουµε τις δυσκολίες της αγοράς και προσφέρουµε εξειδικευµένες υπηρεσίες, µε εξατοµικευµένη προσέγγιση για κάθε πελάτη, λειτουργώντας µε διαφάνεια και αµεροληψία.

Έχουµε προχωρήσει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας µας και αξιοποιούµε την ψηφιακή τεχνολογία στο marketing, µε παρουσία στο Διαδίκτυο µε σύγχρονη ιστοσελίδα. Επίσης είµαστε ενεργοί στα social media.

Οι αξιολογητές µας επιλέγονται µε κριτήρια την εξειδικευµένη γνώση που διαθέτουν, την εµπειρία τους στον τοµέα και τις επικοινωνιακές δυνατότητές τους, ώστε να διεξάγουν τις επιθεωρήσεις υπεύθυνα, επαγγελµατικά και αµερόληπτα. Εστιάζουν στις πραγµατικές διαστάσεις και παραµέτρους της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, κατανοούν τα υπαρκτά ή τα διαφαινόµενα προβλήµατα και τα αντιµετωπίζουν έτσι ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να έχει αξιόπιστη ροή.

Σηµαντική για εµάς είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση των αξιολογητών µας, γι’ αυτό βρισκόµαστε σε µια διαρκή διαδικασία εκπαίδευσης των στελεχών µας.

Επίσης, ανταποκρινόµαστε άµεσα στα αιτήµατα των πελατών µας και ενεργούµε µε ταχύτητα και ευελιξία, ώστε η AXIA CERT, µετά την επιτυχηµένη αξιολόγηση, να εκδίδει τα Πιστοποιητικά χωρίς καθυστερήσεις ή χρονοβόρες διαδικασίες.

Μιλήστε µας για τις συνεργασίες σας

Πιστεύω πολύ στην ανάπτυξη µέσω των συνεργασιών. Έχουµε συνάψει συνεργασία µε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς Οργανισµούς, καθώς και µε Φορείς οι οποίοι προωθούν την καινοτοµία και τις εξειδικευµένες υπηρεσίες. Προωθούµε τη συνεργασία διότι έτσι επιτυγχάνεται η διάχυση της εµπειρίας και της γνώσης, ανεβάζοντας πιο ψηλά τον πήχη της ποιότητας των υπηρεσιών που προφέρουµε

Διαθέτουµε ένα εκτεταµένο δίκτυο συνεργασιών, το οποίο µας επιτρέπει να αναπτύσσουµε και να προσφέρουµε στους πελάτες µας υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Ποιο είναι το αντικείµενο των σεµιναρίων που πραγµατοποιείτε;

Η ΑΧΙΑ CERT δηµιουργεί και προσφέρει πολυθεµατικά εισαγωγικά σεµινάρια, που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισµών, τα οποία είναι απλά, κατανοητά και σύντοµα! Απευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού ενός οργανισµού. Η παρακολούθηση γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Ε-Class της AXIA CERT από τον υπολογιστή σας, στον χρόνο που εσείς επιθυµείτε, µε τη χρήση κωδικού που δίδεται από τον Φορέα µας µετά τη Δήλωση Συµµετοχής.

Πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια στα πρότυπα ISO, που απευθύνονται σε στελέχη µε θέση ευθύνης, σε εργαζόµενους µε τη σχετική αρµοδιότητα και σε κάθε ενδιαφερόµενο για το θέµα. Ειδικά τα εκπαιδευτικά σεµινάρια στα πρότυπα ISO, απευθύνονται σε υπευθύνους Συστηµάτων Διαχείρισης, Εσωτερικούς και Επικεφαλής Επιθεωρητές, καθώς επίσης και Συµβούλους ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης.

Πραγµατοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως. Μετά την ολοκλήρωση του σεµιναρίου ακολουθεί αξιολόγηση µε προαιρετική συµµετοχή και στους επιτυχόντες χορηγείται Πιστοποιητικό µε πιστοποίηση AXIA CERT.

Πώς φαντάζεστε την AXIA CERT τα επόµενα χρόνια και ποιοι είναι οι στόχοι και οι προσδοκίες σας;

Κύριος στόχος µας είναι να αναγνωρίζεται η ΑΧΙΑ CERT ως ένας Φορέας Πιστοποίησης από τον οποίο οι επιχειρήσεις θα επιθυµούν να αξιολογηθούν και να λάβουν πιστοποιητικά.

Τα σχέδιά µας περιλαµβάνουν τη συνεχή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής µας σε νέους τοµείς και πρότυπα, κυρίως αυτά που αφορούν το Ανθρακικό Αποτύπωµα, τη Βιωσιµότητα των Οργανισµών και την Ανθεκτικότητα των Επιχειρήσεων.

Επίσης σχεδιάζουµε τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων µας, κάτι το οποίο έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται επιτυχώς.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 4.10.2023 29 Σεπ 2023 | 14:54

Για ποιες ασφαλιστικές υποχρεώσεις δόθηκε παράταση πανελλαδικά λόγω της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία έφερε παράταση στην προσθεσμία για μια σειρά ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και ασφαλισμένους.

29 Σεπ 2023 | 13:17

Motorola και Answear: Μεγαλύτερη οθόνη - Περισσότερο στυλ - Περισσότερο από μια συνεργασία

Η μόδα και η τεχνολογία συναντιούνται με αφορμή την αποκλειστική συνεργασία ανάμεσα στην Motorola και την Answear

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ 29 Σεπ 2023 | 13:11

Market Pass: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,61 εκατ. δικαιούχους - Από σήμερα έως 2 Οκτωβρίου

Από σήμερα και έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου καταβάλλεται συνολική οικονομική ενίσχυση 227 εκατομμυρίων ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 29 Σεπ 2023 | 13:06

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς για νοικοκυριά, ευάλωτους καταναλωτές, αγρότες τον Οκτώβριο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο.

ΣΤΟ 4,3% ΣΤΗΝ ΕΕ 29 Σεπ 2023 | 12:39

Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: Έπεσε στο 2,4% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 2,4% ετησίως από το 3,5% του Αυγούστου, στην τρίτη χαμηλότερη μέτρηση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 29 Σεπ 2023 | 11:13

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για ανάπτυξη της νέας γενιάς μέσω καινοτόμων δράσεων εκπαίδευσης

Η Ελληνικός Χρυσός, έχει εντάξει στη στρατηγική του πλάνου Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, μια σειρά δράσεων και κοινωνικών επενδύσεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

29 Σεπ 2023 | 11:05

Από την Τήλο στη Σέριφο το πρόγραμμα "Just Go Zero"

Από τις αρχές του 2022 οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέχρι σήμερα πάνω από 350 τόνοι υλικών έχουν ανακυκλωθεί.

ΣΤΑ 5,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 29 Σεπ 2023 | 07:39

Πρόστιμο 230.000 ευρώ στην BIC - Πωλούσε σχολικά είδη παραβιάζοντας το πλαφόν

Πρόστιμο 230.150 ευρώ επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα στην εταιρεία "BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.", επειδή διέθεσε σχολικά είδη παραβιάζοντας το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 Σεπ 2023 | 17:36

Εταιρεία τροφίμων μειώνει 10% τις τιμές των προϊόντων της από τον Οκτώβριο

H γνωστή εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προχωρά σε μείωση τιμών για να σταθεί δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουν σήμερα.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ "ΠΡΑΣΙΝΟΥ" ΤΕΛΟΥΣ 28 Σεπ 2023 | 15:41

"Παγώνει" το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία κατά τους χειμερινούς μήνες; - Τι είχε πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Θετικά βλέπουν φορείς του τουρισμού την αναστολή του τέλους διαμονής στα καταλύματα της χώρας τον χειμώνα.

28 Σεπ 2023 | 14:57

NBG Business Seeds: Τελευταία εβδομάδα για την υποβολή προτάσεων στον 14ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας

Γίνε και εσύ μέρος ενός θεσμού! Ξεχώρισε με τη συμμετοχή σου και κέρδισε μεγάλα χρηματικά βραβεία και πολύ σημαντική προβολή.

28 Σεπ 2023 | 12:59

Η Lidl Ελλάς στηρίζει πολύπλευρα τους πληγέντες στη Θεσσαλία

Η Lidl Ελλάς ανταποκρίνεται συνεχώς στις έκτακτες ανάγκες με δωρεές προϊόντων, κοινωνικές δράσεις και εκπτωτικές ενέργειες.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑ 3,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 28 Σεπ 2023 | 11:14

Ξανά στο σφυρί η βίλα του επιχειρηματία Γιώργου Γλου στην Καστέλλα

Τα λεγόμενα "κάστρα" που είχαν χτίσει τα αδέρφια Γλου στην Καστέλλα, στις χρυσές εποχές της Glou, έχουν βρεθεί εδώ και καιρό στο "στόχαστρο" των πλειστηριασμών.