Follow us

ΔΕΗ: Στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της "Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας"

Η ΔΕΗ θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: Να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπη

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΔΕΗ ESG

Με θεμέλιο τα 70 χρόνια πρωταγωνιστικής συμμετοχής στην ανάπτυξη της χώρας, η ΔΕΗ θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: Να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο οικουμενικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί τη σύμπραξη όχι μόνο των χωρών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας όλο και περισσότερο την ευθύνη που φέρουν απέναντι στην κοινωνία και τον πλανήτη, συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στην κοινή αυτή προσπάθεια.

ΔΕΗ: Στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της  "Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας"

Η ΔΕΗ, η εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα μπορούσε φυσικά να παραμείνει αμέτοχη σε αυτήν την παγκόσμια και εθνική προσπάθεια. Παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, και φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Και παρότι οι αντίξοες διεθνείς συνθήκες, όπως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, καθιστούν πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις ενέργειας τη δέσμευση στη βιωσιμότητα, η ΔΕΗ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα να δημιουργεί και διαμοιράζει ολοένα και μεγαλύτερη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ συνοψίζεται στο "Creating Shared Value", δηλαδή στη δημιουργία και μέτρηση της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από τον μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης, και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Μια στρατηγική που σταδιακά ενσωματώνεται και εφαρμόζεται σε μία σειρά από δράσεις σε όλες τις δομές και λειτουργίες, στο επιχειρηματικό της μοντέλο, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό μοντέλο της και τις ανάγκες μετασχηματισμού του, η ΔΕΗ επενδύει σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη , την περιβαλλοντική μέριμνα και την κοινωνική ευημερία.

Στόχος της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί άλλωστε η ΔΕΗ είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους, που είτε δουλεύουν σε αυτή, είτε επιθυμούν να εργαστούν σε μία επιχείρηση που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές αυτές. Παράλληλα, η προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και επενδυτών που θα δώσουν ώθηση στο σχέδιο για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης αποτελούν άλλον έναν στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ έχει δεσμευθεί να παρακολουθεί και να αξιολογείται με βάσει τα διεθνή ESG κριτήρια και πρότυπα (Environment – Social – Governance), με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών) σχετικά με την επίδοσή της πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το τρίπτυχο της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ: επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις άξονες (ESG):

Προστασία Περιβάλλοντος (E)

Δεσμευόμενη να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων, η ΔΕΗ αναλαμβάνει δράσεις και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας - Green Deal (2019), η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικούς τομείς για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της.

Παράλληλα, η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής - πράσινης μετάβασης.

Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ έχει εναρμονιστεί με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χώρας για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέριμνα για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο (S)

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει και την επιρροή που ασκεί στις τοπικές κοινότητες και κατ’ επέκταση στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται, η ΔΕΗ επενδύει και προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξή και μεγιστοποίησή του.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε, να γίνει διαφορετικά αφού σε πολλές περιπτώσεις η πλειοψηφία των μελών των τοπικών κοινοτήτων συνδέεται και εργασιακά με τον Όμιλο, είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεργάζεται, επικοινωνεί, διαβουλεύεται, συνδιαμορφώνει και συνδημιουργεί, κατά το δυνατόν, με τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των εν λόγω κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που υποστηρίζουν με τη δράση τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει όμως η ΔΕΗ και στον σεβασμό των διεθνών αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό πάντα στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της, αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε νέες δραστηριότητες, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στον εθνικό στόχο για συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας, και στην επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (brain gain).

Τέλος, ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να αποτελεί πάντοτε μια από τις κορυφαίες εταιρείας στην Ελλάδα για επιλογή εργασίας.

ESG

Οικονομική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση (G)

Και όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό πάντα με τον στόχο για την επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ υιοθετεί και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της προς όφελος των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και της προάσπισης του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος.

Προς τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και την ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο να καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της εταιρείας και να συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Άλλωστε, επιδίωξη της εταιρείας, την οποία προωθεί μέσω του προγράμματος Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς, είναι η δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής.

ESG

Πλαίσιο δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Όμιλος

Η ΔΕΗ ξεκίνησε μέσα στο 2022 να συμμετέχει στο SBTi προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των στόχων μείωσης των εκπομπών της εταιρείας που είναι προτεραιότητα για τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας όπως και για το σύνολο της βιομηχανίας. Εκτός από το SBTi, η εταιρεία δεσμεύθηκε ακόμα και στις δέκα αρχές του UN Global Compact που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς και μέσα στο 2023 θα καταθέσει το Communication of Progress report με βάση τις αρχές αυτές.

Επίσης η ΔΕΗ δήλωσε υποστηρικτής των συστάσεων του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD) ενώ είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business αλλά και στην εκστρατεία Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ με σκοπό την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2022 η Εταιρεία ανταποκρίθηκε ακόμα στο σύστημα αναφοράς του CDP για την κλιματική αλλαγή, που είναι και η κορυφαία αναγνωρισμένη οργάνωση διεθνώς στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Επίσης υιοθέτησε τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business, που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση στόχων αλλά και εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ESG στρατηγικής μας.

Στο επίπεδο των συνεργασιών, με σκοπό τη χάραξη πολιτικών, επειδή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας και της φύσης είναι αλληλένδετες ανάγκες και προκλήσεις για την ανθρωπότητα αλλά και την Εταιρεία μας, o Όμιλος μας ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία "Make it Mandatory" του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για την βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση, μέχρι το 2030.

Μέσα και από τις παραπάνω συμμετοχές και δράσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει τον ρυθμό ενσωμάτωσης αρχών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο λειτουργικό του μοντέλο με βάση και τη στρατηγική ESG που υλοποιεί, με σκοπό να παραμένει ευέλικτος και ανθεκτικός απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις και σταθερός στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 23 Σεπ 2023 | 13:35

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Ο "χάρτης" των πληρωμών έως τις 29 Σεπτεμβρίου

Οι συντάξεις και τα επιδόματα που θα εκταμιευτούν μέχρι την Παρασκευή.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 23 Σεπ 2023 | 09:43

Γιατί μια τετραμελής οικογένεια κινδυνεύει να πληρώσει 500 ευρώ για το λάδι της χρονιάς

Με την τιμή του λίτρου του λαδιού να κινείται ήδη πάνω από τα 10 ευρώ, το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να προσεγγίσει φέτος ακόμη και τα 400 με 500 ευρώ.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 22 Σεπ 2023 | 14:24

Κατατέθηκε στη Βουλή ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 600 εκατ. ευρώ- Για τις καταστροφές στη Θεσσαλία

Ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς, επεσήμανε ότι "το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερο, άνω του 1 δισ. ευρώ".

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 22 Σεπ 2023 | 13:36

Λουκέτο στα καζίνο σε Ρίο και Λουτράκι: Τα υπέρογκα χρέη και η επόμενη ημέρα

Μονόδρομος ήταν για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων η απόφαση να προχωρήσει στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καζίνο Ρίου και στην επιβολή δίμηνου λουκέτου στο καζίνο Λουτρακίου.

22 Σεπ 2023 | 13:15

25 χρόνια e-shop.gr: 4 υπηρεσίες. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου;

Η εταιρεία διαθέτει 58 e-shop points σε όλη την Ελλάδα και το προσωπικό της είναι πάντα πρόθυμο να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης.

22 Σεπ 2023 | 13:15

Back to University από το E-SHOP.GR!

Η φοιτητική σου ζωή ξεκινά και σίγουρα πρόκειται για μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής σου!

22 Σεπ 2023 | 13:15

Στρατηγική Συνεργασία E-SHOP.GR με BOXNOW

Δεδομένου ότι οι δυο επιχειρήσεις παρουσιάζουν κοινά σημεία στην επιχειρηματικής τους δραστηριότητα, το 2023 προχώρησαν σε συνεργασία.

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ 22 Σεπ 2023 | 12:23

Who is Who International Awards 2023: Με καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί η βραδιά αριστείας και ενότητας

Αυτή την χρονιά, τα Διεθνή Βραβεία Who is Who στέκονται αλληλέγγυα σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη χώρα μας.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22 Σεπ 2023 | 10:23

Αυτός είναι ο νέος μισθωτής του Πύργου του Πειραιά

Οι μισθώσεις στον Πύργο προχωρούν και στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγάζονται τα Flagship καταστήματα του ομίλου Inditex, Zara και Zara Home.

ΣΕ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 21 Σεπ 2023 | 20:14

Public Group: Αύξηση κερδοφορίας για το #1 Omni-Retail οικοσύστημα

Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €500 εκ. το τελευταίο 12μηνο - Το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε 21% ανάπτυξη πωλήσεων σε σχέση με το 2022.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΥΘΙΚΗ ΒΙΛΑ 21 Σεπ 2023 | 20:00

Ανδρέας Βγενόπουλος: Στο ηλεκτρονικό σφυρί ξανά το παλάτι του στην Εκάλη - Στα 4,2 εκατ. ευρώ η τιμή πρώτης προσφοράς

Νέο "σφυρί" έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2023, με την τιμή πρώτης προσφοράς να παραμένει στα €4,2 εκατ.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ 21 Σεπ 2023 | 09:57

Μπαίνει φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Το θέμα με την εκτός σχεδίου δόμηση προέκυψε εντός του καλοκαιριού μετά από τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 21 Σεπ 2023 | 09:55