Διευκρινίσεις σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές και ασφαλιστική ικανότητα

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα, κατόπιν αίτησής τους και είναι ίδια με αυτήν που έχει επιλέξει για την κύρια σύνταξη.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
υπεργασίας

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής, παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη "Διαύγεια".

Ειδικότερα:

- Διατηρείται σε ισχύ το από 1-1-2017 ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που προβλεπόταν με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα από τους μισθωτούς και λοιπές κατηγορίες οι οποίοι υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ και των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τροποποιούνται οι παρ. 2,3,4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5,6,7 και 8, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας από τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι κατατάσσονται υποχρεωτικά σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες. Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, που αντιστοιχεί στην πρώτη κατηγορία, ανέρχεται συνολικά στα 55 ευρώ - 50 ευρώ για παροχές σε είδος και 5 ευρώ για παροχές σε χρήμα. Από τη 2η έως και την 6η κατηγορία, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος και αντιστοιχεί συνολικά στα 66 ευρώ - 60 ευρώ για παροχές σε είδος και 6 ευρώ για παροχές σε χρήμα. Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα, κατόπιν αίτησής τους και είναι ίδια με αυτήν που έχει επιλέξει για την κύρια σύνταξη. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο ασφαλισμένος, που δεν θα επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2020, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, για τους νέους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, για τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί συνολικά στα 33 ευρώ (για παροχές σε είδος 30 ευρώ και για παροχές σε χρήμα 3 ευρώ). Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται, κατόπιν αίτησής τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοτελώς απασχολουμένου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μίας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται, επίσης, ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και 39Α για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας του ν. 4387/2016, όπως αυτός ίσχυε, πριν από την τροποποίησή του με το ν. 4670/2020. Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δεν εμπίπτουν στην ως άνω ευεργετική διάταξη.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2020, για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, που η πρώτη αντιστοιχεί συνολικά στα 32 ευρώ (για παροχές σε είδος 29 ευρώ και για παροχές σε χρήμα στα 3 ευρώ).

Από τη 2η έως και την 6η κατηγορία, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος και αντιστοιχεί συνολικά στα 38 ευρώ (για παροχές σε είδος 35 ευρώ και 3 ευρώ για παροχές σε χρήμα).

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα, κατόπιν αίτησής τους και είναι ίδια με αυτήν που έχει επιλέξει για την κύρια σύνταξη.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, αν ο ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2020, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 και εφεξής, τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

- Με την παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής, απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ α) οι μεν μισθωτοί να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ. 2019) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, β) για δε τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ. 2019) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (A' 56). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (A' 56), για τη συμπλήρωση των 50 ημερών ασφάλισης των μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας. Για τους εργαζόμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα, στις 50 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (A' 56), η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται την 1η Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Ειδικά, για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται, εφόσον, εκτός της ανωτέρω προϋπόθεσης, έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020, ειδικά για το έτος 2020, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως 30-6-2020 στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ΄ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 37 του παρόντος νόμου, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης οφειλής για το έτος 2019, απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα έως την εξόφληση των δόσεων και εφόσον τηρείται η εξόφληση των μηνιαίων εισφορών του έτους 2020.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 14 Σεπ 2020 | 16:29

Αναλυτικά: Πόσα ευρώ κερδίζουν οι μισθωτοί με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών- Παραδείγματα

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σημαίνει κέρδος έως και 342 ευρώ για τους μισθωτούς

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10 Σεπ 2020 | 07:58

Αύξηση των καθαρών μισθών φέρνει η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης - "Ψαλίδι" και στις ασφαλιστικές εισφορές

Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο το ποσοστό μείωσης της εισφοράς να είναι "στοχευμένο" ώστε να ευνοηθούν περισσότερο οι πληγέντες από την πανδημία.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 08 Σεπ 2020 | 10:28

Ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους θα εκδίδει ο e - ΕΦΚΑ

Σήμερα αναρτώνται από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 24 Σεπ 2020 | 16:19

ΥΠΕΝ: Λήγει η τελευταία παράταση για τα αυθαίρετα

Πότε λήγει η τελευταία παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 24 Σεπ 2020 | 16:14

Βρούτσης: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθεί το σύνολο των αναδρομικών για την κύρια σύνταξη ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΤΟ 10,25% ΑΠΟ ΤΟ 8,25% 24 Σεπ 2020 | 15:40

Τουρκία: Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για να σταματήσει την κατρακύλα της λίρας

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κόντρα στις εντολές Ερντογάν

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ 24 Σεπ 2020 | 14:09

Υπ. Μεταφορών: Θα έρθει νόμος για να μπορούν οι οδηγοί ΙΧ να "καβαλάνε μηχανή" έως 125 cc χωρίς εξετάσεις

Διευκρίνιση του υπουργείου Μεταφορών στο θέμα της οδήγησης μηχανής έως 125 κυβικά από κατόχους διπλώματος αυτοκινήτου χωρίς να περνούν εξετάσεις.

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 24 Σεπ 2020 | 13:54

Αλλάζει το σπίτι με τη νέα σειρά χρωμάτων και βερνικιών "Praktiker"

Με ανανεωμένη και μοντέρνα συσκευασία, η συγκεκριμένη σειρά χρωμάτων και βερνικιών "Praktiker" ήρθε για να μας χαρίσει έμπνευση.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΛΕΣ 24 Σεπ 2020 | 11:40

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 μηνών κινούνται οι μετοχές

Ένα νέο κύμα κρουσμάτων κορονοϊού αύξησε τους φόβους για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάκαμψης.

ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 Σεπ 2020 | 11:18

Διευκρινίσεις της MIG για την πώληση της συμμετοχής της στην Vivartia

H MIG θα διαπραγματευθεί με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον.

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 24 Σεπ 2020 | 11:14

Creta Farms: Το μεγάλο κόλπο των αδελφών Δομαζάκη - Η αποκάλυψη του Capital.gr

Tο capital.gr αποκαλύπτει μια νέα ακόμη πιο σοβαρή πτυχή για τα έργα και τις ημέρες των Αφών Δομαζάκη.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 24 Σεπ 2020 | 07:51

Πρωτοφανής ανταπόκριση στο πρόγραμμα "Γέφυρα": Πάνω από 5.000 αιτήσεις την ημέρα – Ζητείται παράταση

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ" ξεπέρασαν αισίως τις 110.000 σε μια πρωτοφανή ανταπόκριση για πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων πράσινων και κόκκινων.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 23 Σεπ 2020 | 21:51

Αναστέλλεται για ένα έτος το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης

Στην αναστολή, για ένα έτος, του τέλους της συνδρομητικής τηλεόρασης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών