e-ΕΦΚΑ για την επιδότηση 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Προϋποθέσεις ένταξης-Όροι και δεσμεύσεις

Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
αδεια

Εγκύκλιο σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, τον προσδιορισμό ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης, εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου 2020, θεσπίστηκε ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, μέσω κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, για την τόνωση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση για έξι μήνες από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου (100%) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος ορίζεται η 1η.10.2020, ισχύει δε μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Η αμοιβή του ωφελούμενου-εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση-εργοδότη.

Προϋποθέσεις ένταξης-Όροι και δεσμεύσεις

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν από την 1η.10.2020 και μετέπειτα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Οι ανωτέρω, κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, δεν πρέπει:

- να είχαν ή να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση/εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

- να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση-εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι-εργαζόμενοι του προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ" του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Η περίοδος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών αφορά ημερολογιακό εξάμηνο, σύμφωνα με την εκάστοτε ημερομηνία ένταξης εργαζομένου στο πρόγραμμα (έναρξης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας).

Σε κάθε περίπτωση αφορά χρονική περίοδο, μετά την 1η.10.2020 και δεν ξεπερνά το ημερολογιακό εξάμηνο.

Με την παρέλευση των έξι μηνών, η εργασιακή σχέση μπορεί να συνεχιστεί με συμφωνία επιχείρησης-εργοδότη και ωφελούμενου-εργαζόμενου.

Όμως, για την περίοδο πέραν του εξαμήνου υπόχρεος καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών είναι ο εργοδότης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ισχύουν οι κάτωθι όροι και δεσμεύσεις:

Ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες

- Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα (υποβληθείσας στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

Διατήρηση θέσεων εργασίας για το διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα

- Για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, ο μέσος όρος των θέσεων εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων της 18ης.09.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020), προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

- Ο αριθμός των εργαζομένων αφορά στο σύνολο των μισθωτών - αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο - με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι:

- των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου,

- των οποίων λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου,

- που αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια της επιδότησης, δεν επιτρέπεται:

- Η μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας των ωφελούμενων-εργαζομένων.

- Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να αιτηθούν την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης και όχι την αντικατάσταση αυτής με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.

Συμπερασματικά, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για το χρονικό διάστημα της επιδότησης - μέγιστο το ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη της απασχόλησης (έναρξη σύμβασης), ανεξαρτήτως εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο - υπολογίζονται επί των ακαθάριστων μικτών αποδοχών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μειωμένης ή πλήρους απασχόλησης) και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)

Η ασφάλιση των ωφελούμενων-εργαζομένων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Απεικόνιση στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών στοιχείων της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα

Η απεικόνιση στην ΑΠΔ της περιόδου ένταξης εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση νέων τριψήφιων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.), ενώ στα λοιπά πεδία της ΑΠΔ καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση του ωφελούμενου-εργαζομένου με βάση τα πραγματικά δεδομένα (ΚΑΔ, Κωδικός Ειδικότητας, Κωδικός Πακέτου

Κάλυψης, ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση υποχρεωτικά των πεδίων ένδειξης πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης, και υποχρεωτικά των πεδίων Από….. Έως….., κλπ).

Οι νέοι Τύποι Αποδοχών (Τ.Α.) αντιστοιχούν ως προς τη λειτουργικότητά τους στους ήδη υπάρχοντες Τ.Α., όπως απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

- Στους νέους Τ.Α. 901-914 διατηρούνται οι ίδιοι κανόνες ελέγχου, κατ' αντιστοιχία (ως ανωτέρω πίνακας) με τους υφιστάμενους Τ.Α. (διψήφιους μέχρι 30.09.2020 και από 01.10.2020 τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους, όσον αφορά την παραγωγή σχετικών προς υποβολή αρχείων, διαδικτυακά ή με μαγνητικό μέσο, ενώ στη συμπλήρωση φόρμας παραμένουν ως η υπάρχουσα κωδικοποίηση π.χ. 01, 10 - σχετικό το με αριθμ.279014/29.10.2020 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών).

- Στις εγγραφές της ΑΠΔ με χρήση των Τ.Α.: 901, 906, 907, & 912, πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρούνται ημέρες ασφάλισης στο πεδίο 37 ("Ημέρες Ασφάλισης"), στους Τ.Α. 911 & 914 δύνανται να καταχωρηθούν, ενώ στους λοιπούς Τ.Α. στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται η "τιμή" 0.

- Δεδομένου ότι το σύνολο των εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) των αντίστοιχων εγγραφών δεν θα καταβληθούν από τους εργοδότες, λόγω κρατικής επιδότησής τους, στην καταχώριση στοιχείων στην ΑΠΔ στο Πεδίο 44: "Επιδότηση Εργοδότη (%)", συμπληρώνεται η τιμή 100, χωρίς να συμπληρωθεί το Πεδίο 43: "Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)", όπου καταχωρείται υποχρεωτικά η "τιμή" 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο Πεδίο 45 "Επιδότηση Εργοδότη" (ΠΟΣΟ).

- Οι Τ.Α. 901-914 συνδυάζονται με όλους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης Κ.Π.Κ. (πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης).

- Δεν γίνεται δεκτή ΑΠΔ, όταν για τον ίδιο ωφελούμενο-εργαζόμενο εντοπίζεται υποβολή ΑΠΔ από άλλον εργοδότη για την ίδια μισθολογική περίοδο με εγγραφές που περιλαμβάνουν ημέρες ασφάλισης.

- Δεν γίνεται δεκτή ΑΠΔ με Τ.Α.: 901, 906, 907, 911, 912 & 914, όταν για τον ίδιο ωφελούμενο-εργαζόμενο στην ίδια ή προηγούμενη ΑΠΔ (Κανονική ή Συμπληρωματική) του ίδιου εργοδότη για την ίδια μισθολογική περίοδο περιλαμβάνεται εγγραφή με Τ.Α. 018 (πρώην 18), 040 (πρώην 40), 060 (πρώην 60), 068 (πρώην 68), 069 (πρώην 69) και 074 (πρώην 74).

- Δεν γίνεται δεκτή ΑΠΔ για τον ίδιο ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) από τον ίδιο εργοδότη (ΑΜΕ) πέραν των έξι μισθολογικών περιόδων (μηνών), όταν περιλαμβάνει εγγραφή με Τ.Α. 901, 906, 907, 911, 912, 913 και 914.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επαλήθευση των στοιχείων, που θα υποβληθούν, καθώς και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της πλήρους κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα γίνει με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 Νοε 2020 | 07:50

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αναδρομικά συντάξεων στους κληρονόμους – Πώς θα κάνετε την αίτηση – Πόσα θα πάρετε [πίνακας]

Το υπουργείο Εργασίας, έχει υπολογίσει ότι οι αιτήσεις για τα αναδρομικά συντάξεων θα φτάσουν στις 172.222 ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους κληρονόμους, θα φτάσει στα 167,8 εκατομμύρια.

ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΦΩΝ 18 Νοε 2020 | 07:49

Δεύτερη ημέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον πρωθυπουργό - Οι συναντήσεις και η ατζέντα

Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι έφθασε αργά χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 Νοε 2020 | 10:50

Κλειστά Δημοτικά-Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Τί θα δείξει η ΕΡΤ2 στις 16 και 17 Νοεμβρίου

Τα γυρίσματα γίνονται στο γνώριμο περιβάλλον της σχολικής αίθουσας, ώστε να είναι οικείο στους μαθητές, ενώ ήδη είναι έτοιμα 220 βιντεομαθήματα.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 14 Νοε 2020 | 14:24

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι θα ισχύσει από Δευτέρα - Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Τι άδειες δικαιούνται οι γονείς παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ 13 Νοε 2020 | 19:09

Αδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει για τους γονείς στο Δημόσιο - Αναλυτικά η εγκύκλιος

Όλες οι προβλέψεις για ωράρια, τηλεργασία, άδειες γονέων και εξυπηρέτηση κοινού στο Δημόσιο εν μέσω κορονοϊού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" 07 Νοε 2020 | 17:06

Επιπλέον 33.938 γεύματα στα σχολεία - Ποιες μονάδες εντάσσονται στο πρόγραμμα

Έγινε καταγραφή 33.938 αδιάθετων γευμάτων τα οποία αποφασίστηκε να προσφερθούν σε επιπλέον δικαιούχους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 03 Νοε 2020 | 17:43

Κορονοϊός: Νέα εγκύκλιος για τηλεργασία και λειτουργία του Δημοσίου - Οι αλλαγές για την εξυπηρέτηση του κοινού

Δυνατότητα τηλεργασίας των δημοσίων υπαλλήλων σε ποσοστό άνω του 50% στις περιοχές αυξημένου κινδύνου λόγω κορονοϊού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 29 Οκτ 2020 | 12:12

Deree – The American College of Greece: Υποτροφίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση

Το Πρόγραμμα "Latsis Foundation Study Abroad Scholarships", προϊόν της συνεργασίας των δύο οργανισμών, προσφέρει ευκαιρίες πρόσβασης σε έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού και υπόσχεται ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη στους υποτρόφους

ΥΠΟΙΚ 27 Νοε 2020 | 18:52

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Πιστώνονται σήμερα σε 97.662 δικαιούχων 410 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα, 364.244 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης

OΙ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 27 Νοε 2020 | 16:29

Επίδομα 800 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Καταβάλλονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε 328.360 δικαιούχους

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Νοε 2020 | 12:38

Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή της νέας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 27 Νοε 2020 | 12:27

Ηλεκτρικό λεωφορείο στην Αθήνα: Δοκιμαστικό δρομολόγιο Παγκράτι - Κυψέλη για 2 μήνες - Δωρεάν για όλους [εικόνες]

Δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικού λεωφορείου στη γραμμή 2 Παγκράτι - Κυψέλη στην Αθήνα. Επίσκεψη Καραμανλή στο ΡΟΥΦ.