H "ακτινογραφία" των φορολογικών αλλαγών του πολυνομοσχεδίου

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και ποιους αφορούν.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
H "ακτινογραφία" των φορολογικών αλλαγών του πολυνομοσχεδίου

Χωρίς το κρίσιμο ζήτημα των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έλειπαν για μια ακόμη φορά οι αλλαγές στη φορολογία. Όσοι απασχολούνται με μεροκάματο θα δουν από εδώ και στο εξής μια μείωση στο καθαρό τους ημερομίσθιο καθώς με διάταξη που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%. Όσοι ενδιαφέρονται για ασφαλιστήρια συμβόλαια με επενδυτικό χαρακτήρα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και στο εξής τα χρήματα που θα διαθέτουν θα αποτελούν «τεκμήριο». Με νομοθετική ρύθμιση κλείνει επίσης ένα «παράθυρο» για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα: όσοι μετατρέπουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να τηρούν απλογραφικά και όχι διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να πληρώνουν παρακράτηση φόρου η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%. Στο πολυνομοσχέδιο περνάνε και δύο «καλές» διατάξεις:

1. Μονιμοποιείται η δυνατότητα φορολόγησης ως «μισθωτών» των ευκαιριακά απασχολούμενων που έχουν εισόδημα έως 6000 ευρώ και τεκμήρια έως 9500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης φόρου η οποία ανέρχεται τώρα στα 1900 ευρώ (αλλά θα πέσει από την 1/1/2020 στα 1250 ευρώ)

2. Θεσπίζεται ισχυρό φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε προσλήψεις ανέργων. Οι εργοδοτικές εισφορές θα αναγνωρίζονται ως επαγγελματική δαπάνη σε ποσοστό 150% και όχι 100% που ισχύει σήμερα. Έτσι, όποιος δίνει 500 ευρώ εργοδοτικές εισφορές θα αφαιρεί από τα φορολογητέα του κέρδη 750 ευρώ και πρακτικά θα επιτυγχάνει επιπλέον μείωση φόρου 72,5 ευρώ.

Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

· Στα ημερομίσθια είτε από μισθωτή εργασία είτε στις αμοιβές των ξεναγών, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 5%. Όπως προβλέπει η διάταξη, θεσπίζεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς.

· Τα ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα θα υπάγονται πλέον στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς «αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο»

· Καθίσταται διαρκούς ισχύος η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Η διάταξη έχει ως εξής:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της»

· Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στο δημόσιο δεν θα υπόκειται σε φόρο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρηση ακινήτων στο δημόσιο.

· Θεσπίζεται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% (και απόδοσής του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη) σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

· Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

Το κίνητρο αυτό εφαρμόζεται για νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγικών μονάδων που προβαίνουν σε μετατροπή υφιστάμενων συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η εν λόγω προσαύξηση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

· Δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο εξής για τον προσδιορισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Επίσης, δεν θα θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή μεμονωμένη πράξη η οποία εμπίπτει στις διατάξεις περί επιβολής του φόρου υπεραξίας. Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στον φόρο υπεραξίας ακινήτων η εφαρμογή του οποίου προγραμματίζεται να γίνει κανονικά από την 1/1/2019.

Όποιος προχωρά για πρώτη φορά σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να μειώνει τον συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% που ισχύει στο 50%. Η διάταξη προστέθηκε γιατί με την προηγούμενη διατύπωση έχαναν το προνόμιο της μείωσης στο 50% όσοι είχαν αποκτήσει εισόδημα από άλλες πηγές και μετά προχωρούσαν στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα.

Φωτογραφία: Αρχείου

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12 Ιουν 2021 | 08:54

G7: Συμφωνία για παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% για τις εταιρείες

Συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί η πρόταση των ΗΠΑ περί παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% για τις εταιρείες

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 11 Ιουν 2021 | 17:30

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ημερομηνίες ανά ταμείο

Η επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 11 Ιουν 2021 | 16:24

Motor Oil - ΓΕΚ Τέρνα: Μεγάλη ενεργειακή επένδυση στην Κομοτηνή

Το έργο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΕΚ Τερνα και του ομίλου της Motor Oil Hellas προβλέπεται να κατασκευαστεί στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11 Ιουν 2021 | 16:24

Τρίτος στον κόσμο σε αξία ο ελληνικός εμπορικός στόλος: Πόσο αξίζει

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατατάσσεται σε αξία πίσω μόνο από τον ιαπωνικό και τον κινεζικό

ΑΠΟ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΟ 11 Ιουν 2021 | 15:46

Καλά νέα από την Ιταλία: Απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα προς τη Σκιάθο – Τρία κρουαζιερόπλοια στο Αιγαίο

Σε συνέδριο Ιταλών tour operators στη Σκιάθο αποφασίστηκε η πραγματοποίηση διπλών εβδομαδιαίων πτήσεων από Ρώμη και μιλάνο στο νησί των Σποράδων.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουν 2021 | 15:46

Τουρισμός: Στην "πράσινη" ταξιδιωτική λίστα της Γερμανίας το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και η Ανατολική Μακεδονία

Η Γερμανία βγάζει από τη λίστα επικίνδυνων ταξιδιωτικών προορισμών περιοχές της Ελλάδας

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11 Ιουν 2021 | 13:08

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,3% η ανεργία τον Μάρτιο

Στο 16,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Μάρτιο εφέτος, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 11 Ιουν 2021 | 12:53

Ανοιξε με προβλήματα η εφαρμογή που εντοπίζει την αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου: Αμεση ενημέρωση με μερικά κλικ

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εντοπισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων . Ο πολίτης επιλέγει μέσω ψηφιακού χάρτη https://www1.gsis.gr/valuemaps/ τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και εμφανίζεται η τιμή ζώνης.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ FORUM 11 Ιουν 2021 | 12:47

Athens Circular Forum: O Ελληνικός Δρόμος για την Πράσινη Μετάβαση

Στο Athens Circular Forum συμμετείχαν διαπρεπείς ομιλητές δεκάδων οργανώσεων, εταιρειών και θεσμικών φορέων που ηγούνται της Πράσινης Μετάβασης

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 11 Ιουν 2021 | 12:30

Μήνυμα Μητσοτάκη προς Ερντογάν λίγο πριν το τετ α τετ της Δευτέρας: Διάλογος με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

Βαθμός αποκλιμάκωσης η έναρξη διαλόγου με Τουρκία, αλλά απαιτούνται αναλογικά βήματα, διαμηνύει ο Κ. Μητσοτάκης στην Τουρκία ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11 Ιουν 2021 | 12:19

Σταϊκούρας για νέες αντικειμενικές αξίες: Να μην ανησυχούν οι ιδιοκτήτες για αύξηση του ΕΝΦΙΑ - Ποιοι εξαιρούνται

Ενώ οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών έχουν ξεπεράσει τις 12.000, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να μην ανησυχούν για αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

ΓΙΑ ΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ 11 Ιουν 2021 | 11:27

Folli Follie: Σε δίκη ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, ο διευθυντής ασφαλείας και ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Με κλητήριο θέσπισμα που εκδόθηκε οι κατηγορούμενοι καλούνται να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση της Folli Follie.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 11 Ιουν 2021 | 11:25

Kοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 300.000 δικαιούχους

Ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων