Κοινή γραμμή των τραπεζών στη διαχείριση των προβληματικών δανείων

Αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των προβληματικών δανείων επιβάλει η Τρόικα - Το δρόμο ανοίγει η μελέτη της BlackRock - Τί δείχνει ο απολογισμός εξαμήνου του ΤΧΣ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Κοινή γραμμή των τραπεζών στη διαχείριση των προβληματικών δανείων

Σε ενιαία πρακτική διαχείρισης των προβληματικών δανείων προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες μετά απο απαίτηση της Τρόικας σύμφωνα με τα όσα επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές. Μέχρι σήμερα η κάθε μια τράπεζα ακολουθούσε τη δική της μεθοδολογία για το πως θα ρυθμίσει ή θα απαιτήσει τις εγγυήσεις απο τα προβληματικά δάνεια αλλά και πως αυτά θα εμφανιστούν στον ισολογισμό της.

Ο δρόμος άνοιξε με την ολοκλήρωση της μελέτης της BlackRock Solutions που παρήγγειλε η Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούσε στον τρόπο τον οποίο οι μεγάλες τράπεζες καταγράφουν σήμερα και διαχειρίζονται τα προβληματικά χαρτοφυλάκια τους, σύμφωνα με τον απολογισμό β' εξαμήνου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ΤΧΣ)

Στόχος της μελέτης ήταν η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων για την βελτίωση της διαχείρισης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και τέλος, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αναφορά των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (KPIs).

Αναμένεται η σύσκεψη της ΤτΕ με τις διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να καταλήξουν σε μια απο τις μεθοδολογίες που προτείνει η μελέτη.

Ακολουθεί αναλυτικά ο απολογισμός του β εξαμήνου του ΤΧΣ ανά συστημική τράπεζα

1) Τράπεζα Πειραιώς

Στις 12/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συναίνεσε με την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς, κατόπιν και της έκθεσης αξιολόγησης που έλαβε από Σύμβουλο εξειδικευμένο σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που ορίστηκε από το ΤΧΣ, που οδήγησε στην αποχώρηση περίπου 2185 εργαζόμενων. Το συνολικό κόστος και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα είναι 137 εκατ. ευρώ και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

2) Alpha Bank

Στις 12/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συναίνεσε με την προτεινόμενη πώληση της ουκρανικής θυγατρικής της Alpha Bank, JSC Astra Bank, κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης από εξωτερικό σύμβουλο και βάσει των προϋποθέσεων που περιγράφονταν στη σχετική παρουσίαση της τράπεζας. Η συναλλαγή έλαβε επίσης και τη συγκατάθεση της DG Comp.

Στις 8/12/2013 η Alpha bank απέκτησε τις καταθέσεις των 3 συνεταιριστικών τραπεζών, «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου», «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας» και «Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας», μετά την απόφαση της ΤτΕ να ανακαλέσει τις άδειες των εν λόγω Συνεταιριστικών Τραπεζών, να τις θέσει σε καθεστώς υποχρεωτικής ειδικής εκκαθάρισης και να μεταβιβάσει επιλεγμένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων στην Alpha Bank. Η τράπεζα απέκτησε τις καταθέσεις των τριών συνεταιριστικών τραπεζών έναντι τιμήματος 2,1% επί των συνολικών καταθέσεων.

Στις 20/12/2013 το ΤΧΣ εκταμίευσε ¤284.629.294 σε ομόλογα EFSF για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού των συνεταιριστικών τραπεζών.

Στις 10/12/2013 υλοποιήθηκε η πρώτη άσκηση τίτλων παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών (warrants) της Alpha Bank. Τα warrants που εξασκήθηκαν ήταν 28.800.631 που αντιστοιχούν σε 213.368.583 μετοχές, που μεταφέρθηκαν από το ΤΧΣ, προς τους επενδυτές οι οποίοι πλήρωσαν το ποσό των ¤95.759.820 στο ΤΧΣ, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ σε 81.71%.

3) Eurobank

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 26/08/2013, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank ενέκρινε τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ της Eurobank και του ΤΧΣ αναφορικά με την απόκτηση της Νέας Proton Bank και του NΤΤ. Για το σκοπό αυτό, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 425.625.000 με την έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ¤0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,48 η κάθε μία, με πλήρη κάλυψη με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνολικού αριθμού των μετοχών του ΝΤΤ που ανήκε στο ΤΧΣ συνολικής αξίας 681.000.000, όπως προκύπτει από την αποτίμηση τους. Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του ΤΧΣ και της Eurobank για την πώληση του NΤΤ, το αρχικό τίμημα που πλήρωσε η Eurobank υπόκειντο σε περαιτέρω προσαρμογές βάσει της αξιολόγησης της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV). Μετά από εκτίμηση της καθαρής λογιστικής αξίας του NΤΤ την 30/8/2013, που διενεργήθηκε από τη Deloitte, το ΤΧΣ στις 15/11/2013 εκταμίευσε προς την Eurobank το ποσό των 54.905.210 σε μετρητά. Η νομική συγχώνευση με τη Νέα Proton Bank ολοκληρώθηκε στις 22/11/2013, ενώ με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ολοκληρώθηκε στις 27/12/2013.

Αναφορικά με τη συναλλαγή της «Eurobank Properties» ( EUPRO ) με την Fairfax, και σε συνέχεια της προκαταρκτικής συναίνεσης που δόθηκε τον Ιούνιο του 2013, η επένδυση της Fairfax στην εταιρεία μέσω της απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης από την Eurobank στην τιμή των 20,000,000, για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 193.000.000 τελικά εγκρίθηκε από το Ταμείο στις 8/10/2013. Συγκεκριμένα, η Fairfax Financial Holdings (Fairfax), σε συνεργασία με την Fidelity Management & Research θα συμμετάσχει σε έκδοση δικαιωμάτων της EUPRO. Η Fairfax απέκτησε όλα τα δικαιώματα προτίμησης της Eurobank. Η συνολική επένδυση από την Fairfax στην EUPRO θα ανέλθει σε ¤145εκ. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Fairfax θα αυξήσει την συμμετοχή της στην EUPRO από περίπου 19% σε περίπου 41%, ενώ η συμμετοχή της Eurobank θα μειωθεί από περίπου 56% σε περίπου 33,5%, διατηρώντας όμως τον έλεγχο της EUPRO για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Στις 11/10/2013 δόθηκε συναίνεση στην τράπεζα να υποβάλει προσφορά για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ). Η προσφορά της τράπεζας για την εξαγορά ήταν 145.810.000. Η συναλλαγή αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Στις 21/10/2013 δόθηκε συναίνεση για την εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για τους υπαλλήλους της Eurobank, με βάση έκθεση που συνέταξε εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου οδήγησε στην αποχώρηση 1073 εργαζομένων με κόστος 86 εκατ., ενώ η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 61 εκατ.

Στις 24/10/2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank. Η διαδικασία προβλέπει μια συναλλαγή με δύο σκέλη, το σκέλος των στρατηγικών επενδυτών που θα δεσμευτούν για ένα συγκεκριμένο ποσό βάσει επενδυτικής συμφωνίας και το σκέλος των επενδυτών της κεφαλαιαγοράς, μέσω του οποίου θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές θα είναι σε θέση για να εγγραφούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 14/11/2013 έγινε μια δημόσια ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Οι επενδυτές και οι κοινοπραξίες επενδυτών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους έλαβαν επιστολή με αναφορές επί της διαδικασίας και κλήθηκαν να υποβάλουν ορισμένα έγγραφα. Οι επενδυτές που πληρούσαν ορισμένα κριτήρια κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διενέργεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence) που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

4)Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Μετά την απόφαση της ΤτΕ (EME 12/26.07.2013) να προχωρήσει στην εκκαθάριση της Probank, η ΤτΕ προχώρησε σε διαδικασία προσφορών για την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Probank. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου συζήτησαν τις δεσμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο τράπεζες μπορούσαν να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΤτΕ επέλεξε την ΕΤΕ ως προτιμώμενο πλειοδότη και το ΤΧΣ κλήθηκε να καλύψει το ποσό των 158.366.667, που ήταν τα 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού, όπως προβλέπεται από το νόμο (συνολικό αρχικό χρηματοδοτικό κενό 237.550.000). Στις 9/08/2013, το ΤΧΣ εκταμίευσε το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά. Στις 30/12/2013 το τελικό χρηματοδοτικό κενό της Probank προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδα σε ¤562.733.502. Εν συνεχεία, στις 31/12/2013 το ΤΧΣ εκταμίευσε το ποσό των ¤404.366.835 προς την ΕΤΕ σε μετρητά, για να καλύψει πλήρως το υπόλοιπο τμήμα του τελικού χρηματοδοτικού κενού μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Probank, που μεταφέρθηκαν στην Εθνική Τράπεζα.

Στις 11/10/2013, δόθηκε συναίνεση στην τράπεζα να υποβάλει προσφορά για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ). Η προσφορά της τράπεζας για την εξαγορά ήταν 115.500.000. Η συναλλαγή αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Στις 17/10/2013 δόθηκε συναίνεση για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου τούρκικων επιχειρηματικών δανείων στη Merrill Lynch International London, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA), μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του ΤΧΣ. Η Merill Lynch έκανε την καλύτερη προσφορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, συνολικού ύψους 213 εκατ..

Στις 13/11/2013, το ΤΧΣ εκταμίευσε το ποσό των 107.420.455 προς την ΕΤΕ, σε ομόλογα EFSF, καλύπτοντας το τελικό χρηματοδοτικό κενό της FBB.

Στις 18/10/2013, η ΕΤΕ ζήτησε την έγκριση του ΤΧΣ προκειμένου να προχωρήσει στην πώληση του 66%, της κατά 100% θυγατρικής της, Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel Real Estate, ένα fund ακινήτων, έναντι συνολικού τιμήματος 653 εκατ.. Συγκατάθεση δόθηκε από το ΤΧΣ στις 13/11/2013 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 30/12/2013. Η ΕΤΕ διατηρεί τον έλεγχο για 5 χρόνια (υπό την προϋπόθεση ότι θα κατέχει τουλάχιστον το 20%) και ως εκ τούτου θα συνεχίσει την ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Πανγαία.

Στις 19/12/2013, η ΕΤΕ ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έληξε στις 30/12/2013 και είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση περίπου 2510 εργαζόμενων. Το συνολικό κόστος και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα είναι 208.000.000 και 155.000.000 αντίστοιχα.

Στις 27/12/13 έλαβε χώρα η πρώτη άσκηση warrants της ΕΤΕ. Τα warrants που εξασκήθηκαν ήταν 31.046 που αντιστοιχούν σε 255.410 μετοχές που μεταβιβάστηκαν από το ΤΧΣ στους επενδυτές, οι οποίοι πλήρωσαν το ποσό των 1.117.750 στο Ταμείο.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 26 Ιουν 2020 | 17:06

ΚΕΠΕ: Πιο αισιόδοξο και από τον ΟΟΣΑ - Μεταξύ 5,67% με 7,16% η ύφεση

Η σύνοψη του τετραμηνιαίου περιοδικού "Οικονομικές Εξελίξεις" που κυκλοφόρησε για το μήνα Ιούνιο.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 26 Ιουν 2020 | 12:58

Υπουργείο Οικονομικών: Οι τράπεζες κόβουν τις μισές αιτήσεις για ρύθμιση δανείου α' κατοικίας

Μέσω της πλατφόρμας συνολικά έχουν ρυθμιστεί 67,6 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 Ιουν 2020 | 12:42

Έρευνα: 8 στους 10 ηλικιωμένους δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Μόνο 1 στους 10 θα εμπιστευόταν μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 24 Ιουν 2020 | 12:11
ΣΤΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22 Ιουν 2020 | 11:37

Η Moody's ζητά μεγαλύτερο "ξεφόρτωμα" κόκκινων δανείων από τις τράπεζες

Ο οίκος αναφέρεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 16 Ιουνίου η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΛΗΨΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 17 Ιουν 2020 | 12:35

Εξ αποστάσεως πλέον το άνοιγμα λογαριασμών στις τράπεζες - Πράσινο φως από την ΤτΕ

θα γίνει σύντομα πραγματικότητα από όλες τις τράπεζες.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 16 Ιουν 2020 | 14:01

Στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινα δάνεια ύψους 30,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 7,280 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 7ΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 12 Ιουν 2020 | 12:02

Ρευστότητα 6,6 δισ. ευρώ άντλησαν οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ τον Μάιο

Η ρευστότητα προσφέρεται από την ΕΚΤ προς τις τράπεζες με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 11 Ιουλ 2020 | 18:39

Όλα τα SOS για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να επιφέρει καίριο πλήγμα στην έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11 Ιουλ 2020 | 09:53

Ποιες επιχειρήσεις και ποια νοικοκυριά δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Η λίστα με τους ΚΑΔ - Οι δραστηριότητες που εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ 10 Ιουλ 2020 | 21:09

Αποχωρεί από τον ΟΟΣΑ μετά απο 13 χρόνια ο Άνχελ Γκουρία

Είναι ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ανανέωσε τον ΟΟΣΑ και θα αποχωρήσει τον Ιούνιο του 2021.

ΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ 10 Ιουλ 2020 | 18:04

Αυτή είναι η νέα Διοικούσα Επιτροπή για τον IAB Hellas

Ολοκληρώθηκε η 19η Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10 Ιουλ 2020 | 15:59

Σαρλ Μισέλ: Αυτή είναι η συμβιβαστική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Πρότεινε μικρότερο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-27 σε μια προσπάθεια να καταστεί το σχέδιο στήριξης της οικονομίας πιο αρεστό στις φειδωλές βόρειες χώρες.