Follow us

MYTILINEOS: Στο επίκεντρο η κοινωνική υπευθυνότητα

Αναγνωρίζοντας πως το μέλλον του πλανήτη μας βρίσκεται στα χέρια των επόμενων γενεών, η MYTILINEOS Energy & Metals επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των νέων, διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία και μειώνοντας τις ανισότητες.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
MYTILINEOS

Με αίσθημα ευθύνης για τον ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις στη μετάβαση του πλανήτη προς ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και την υποχρέωσή τους απέναντι στο περιβάλλον, την οικονομία και κυρίως στην κοινωνία η MYTILINEOS Energy & Metals συμβάλλει στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τη συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Από το 2016, εφαρμόζοντας το εργαλείο "SDG Compass Tool", του ΟΗΕ, προσδιόρισε τη συνάφεια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντόπισε τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, στο μέτρο που της αναλογεί.

Από τότε συμβάλλει σταθερά στην επίτευξη 40 συγκεκριμένων υποστόχων, εστιάζοντας σε 6 βασικές κατευθύνσεις:

- Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Η MYTILINEOS έχει αναδείξει τους Παγκόσμιους Στόχους 7 (προσιτή και καθαρή ενέργεια) και 13 (δράση για το κλίμα), ως βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μείωσης των συνολικών εκπομπών άνθρακα (CO2) κατά 30% μέχρι το 2030 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

- Στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης:

Επενδύει στην κυκλική οικονομία, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησης αποβλήτων και στην εφαρμογή "καθαρών" βιομηχανικών μεθόδων, μέσω της συμμετοχής της σε 24 ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει ενεργά, στο μέτρο που της αναλογεί, στους Παγκόσμιους Στόχους 9 (βιομηχανία & καινοτομία) και 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή).

- Προαγωγή της ασφαλούς & παραγωγικής απασχόλησης: Στο πλαίσιο της συμβολής της στους Παγκόσμιους Στόχους 3 (καλή υγεία και ευεξία) και 8 (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη) προάγει και διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της με γνώμονα την πρόληψη.

- Προώθηση της άμβλυνσης των ανισοτήτων: Προωθεί στο εργασιακό της περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των φύλων, συμβάλλοντας άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 5 (ισότητα των φύλλων) και 10 (λιγότερες ανισότητες).

- Δέσμευση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Στο πλαίσιο της δέσμευσης της MYTILINEOS για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος εφαρμόζονται Βέλτιστες Διεθνείς Τεχνικές για τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 6 (διαχείριση του νερού), 14 (ζωή στη θάλασσα) και 15 (ζωή στην ξηρά).

- Συνέπεια στην κοινωνική υπευθυνότητα: Παράλληλα, συμβάλλει έμμεσα και στους υπόλοιπους Παγκόσμιους Στόχους με τη συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Με στόχο, για την πενταετία 2020-2025, η κοινωνική της πολιτική να έχει αντίκτυπο σε 250.000 ωφελούμενους επενδύει στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας (Στόχος 1) και την ενίσχυση τοπικών προμηθευτών και υποδομών (Στόχος 11), στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Στόχος 2), στην ενίσχυση της καλής υγείας & ευημερίας (Στόχος 3).

Συστηματική εκπαίδευση των νέων

Ιδιαίτερα σημαντικό ωστόσο, είναι το γεγονός ότι, αναγνωρίζοντας πως το μέλλον του πλανήτη μας βρίσκεται στα χέρια των επόμενων γενεών, η MYTILINEOS Energy & Metals επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των νέων, διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία και μειώνοντας τις ανισότητες.

Οι πρωτοβουλίες της, μάλιστα, προσεγγίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε τομείς νέων τεχνολογιών στα σχολεία, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η MYTILINEOS κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 υλοποίησε έξι καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ωφελώντας περισσότερους από 10.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση οκτώ καινοτόμων βιωματικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 ωφελώντας περισσότερους από 14.000 μαθητές. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που υλοποιεί ανά στόχο βιώσιμης ανάπτυξης είναι τα εξής:

Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: Μηδενική πείνα

Διατροφή: Το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής έχει ως στόχο την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και της πείνας που βιώνουν μαθητές και μαθήτριες σε ευπαθείς περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχονται καθημερινά δωρεάν υγιεινά γεύματα στο σύνολο των σχολείων που επιλέγονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και υλοποιούνται δράσεις που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis για ακόμα μια χρονιά, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ συνολικά 6 σχολεία των νομών Βοιωτίας και Μαγνησίας, ωφελώντας 180 μαθητές.

Μπορούμε στο σχολείο: Η MYTILINEOS εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον φορέα "Μπορούμε" υλοποιώντας το πρόγραμμα "Μπορούμε στο σχολείο" και ωφελώντας περισσότερους από 2.000 μαθητές. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σπατάλη του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ποιοτική Εκπαίδευση

The Tipping Point: Το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "The Tipping Point" δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να μάθουν περισσότερα για τις σπουδές ή το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψει των σημαντικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αποφάσεων που θα κληθούν να πάρουν. Η Εταιρεία συνεχίζει τη συνεργασία της σε συνολικά 40 σχολεία Ελλάδας και Εξωτερικού ωφελώντας περισσότερους από 4.000 μαθητές, οι οποίοι με τη χρήση της τεχνολογίας θα μπορούν να επικοινωνήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Τεχνολογία Υδρογόνου: Η MYTILINEOS, αντιλαμβανόμενη τη δυναμική της εκπαιδευτικής μεθόδου S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and Mathematics), αλλά και την αναγκαιότητα του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των ελληνικών σχολείων, παρέχει εξοπλισμό "Gigo light and Solar Enegry" και "Gigo Wind Power" σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία τους αλλά και τις τεχνολογικές και επιστημονικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα να μάθουν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη σημασία της "πράσινης" ενέργειας. Σε συνεργασία με τη WRO Hellas συνεχίζει την προσφορά της σε συνολικά 20 σχολεία ωφελώντας περισσότερους από 1.500 μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: Λιγότερες Ανισότητες

Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο & Ρωτάω για να μάθω: Έχοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών και τη μείωση ανισοτήτων, η MYTILINEOS σε συνεργασία με τον "Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους" επέλεξε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές & εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συνεισφέρει στην αλλαγή στάσης συμπεριφοράς και νοοτροπίας ως προς την αναπηρία, αποδομώντας κακές πρακτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα και για το τρέχον σχολικό έτος σε περισσότερα από 40 σχολεία του Νομού Αττικής, δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους από 2.000 μαθητές να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα, αλλά και να κατανοήσουν έννοιες όπως: Αναπηρία, Εμποδιζόμενα Άτομα, Προσβασιμότητα, Πρόσβαση και Συμπεριληπτική Επικοινωνία.

Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: Δράση για το Κλίμα

Green Future: Η MYTILINEOS εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον φορέα "we4all" υλοποιώντας το πρόγραμμα Green Future που εστιάζει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το σχολικό έτος 2022-2023 εκπαιδεύονται περισσότεροι από 700 μαθητές και μαθήτριες του νομού Αττικής εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και πώς μπορούμε να ζούμε με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άσκηση/δενδροφύτευση στον χώρο του σχολείου με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποτυπώνουν ακόμα πιο καλά τη γνώση που απέκτησαν.

Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στα Σχολεία: Σε μία ακόμα νέα συνεργασία, αυτήν τη φορά με τον φορέα No Waste21, υλοποιείται το πρόγραμμα αποσκοπώντας σε δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 20 Δημοτικά σχολεία του Νομού Βοιωτίας, για περισσότερους από 3.000 μαθητές και μαθήτριες, αλλά και εκπαιδευτικούς με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και των Μηδενικών Αποβλήτων με έμφαση στην Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση.

Πλανήτης Μέλισσα: Το πρόγραμμα "Πλανήτης Μέλισσα" αξιοποιεί εκπαιδευμένους και καταρτισμένους εισηγητές, οι οποίοι μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και ενδεικτικό μελισσοκομικό εξοπλισμό, φέρνουν τη μαθητική κοινότητα σε επαφή με τον κόσμο της μέλισσας και της μελισσοκομίας, και τη σχέση της μέλισσας με το περιβάλλον, την προσφορά της, τα προϊόντα της, τους κινδύνους που την απειλούν. Η Εταιρεία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μελισσοκόμων Αττικής υλοποιεί το πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, για συνολικά 15 σχολεία των νομών Αττικής & Βοιωτίας ωφελώντας περισσότερους από 1.000 μαθητές.

Τα ανωτέρω προγράμματα εντάσσονται στις δράσεις Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της MYTILINEOS που υλοποιούνται για τη "Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής", την "Προώθηση άμβλυνσης των ανισοτήτων" και την "Συνέπεια στην Κοινωνική Υπευθυνότητα", τρεις από τις έξι βασικές κατευθύνσεις που έχει υιοθετήσει, στο πλαίσιο της συμβολής της στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 01 Ιουν 2023 | 17:01

"Βόμβα" από τη MYTILINEOS: Πιέσεις από μεγάλους μετόχους να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας εκτός Ελλάδας

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, μεγάλοι μέτοχοι θεωρούν ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε εξευτελιστικά επίπεδα.

5 ΕΡΓΑ 01 Ιουν 2023 | 09:32

Mytilineos: Επένδυση 1,16 δισ. ευρώ για εξαγορά φωτοβολταϊκών στον Καναδά - Η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας

Την μεγαλύτερη επένδυση στην μέχρι σήμερα ιστορία της ανακοίνωσε η MYTILINEOS.

30 Μαϊ 2023 | 16:22

Με οδηγό το VISION2025 η HELLENiQ ENERGY δείχνει τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος συνειδητοποίησε νωρίς ότι η αγορά ενέργειας αλλάζει και πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του και προωθώντας πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

29 Μαϊ 2023 | 13:58

Πράσινες εξαγορές και βιώσιμες συγχωνεύσεις: Πώς η βιώσιμη ανάπτυξη αλλάζει τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

Του Βασίλη Κουφού, Συμβούλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ιδρυτή, ΡΜΡ της Capa Epsilon OSP

29 Μαϊ 2023 | 13:40

ESG: Το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης

H υιοθέτηση ESG κριτηρίων στις στρατηγικές και τις πολιτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων έχει καταστεί κυρίαρχη τάση στο παγκόσμιο επιχειρείν

29 Μαϊ 2023 | 13:37

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενστερνίζονται τα κριτήρια ESG

Η παγκόσμια τάση για ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις στρατηγικές ανάπτυξης έχει επηρεάσει και τις ελληνικές επιχειρήσεις

29 Μαϊ 2023 | 13:36

Οι τάσεις στο ESG για το 2023

Τα κριτήρια ESG έχουν αναδειχθεί στο νέο must του επιχειρείν

29 Μαϊ 2023 | 13:36

Lidl Ελλάς: Πρότυπο ολιστικής βιώσιμης λειτουργίας

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται βαθιά μέσα στο DNA της Lidl Ελλάς, που αποδεικνύει έμπρακτα πως η ηγεσία στην αγορά και την οικονομία μπορεί να γίνει με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 29 Μαϊ 2023 | 11:55

Σκουριές: Επανεκκινεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας

Πρόκειται για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που από το 2004 λειτουργεί και αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 25 Μαϊ 2023 | 12:27

MYTILINEOS: Υποστηρίζει το πρόγραμμα FemStem για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων γυναικών στον χώρο του STEM

Κάθε ωφελούμενη θα λάβει μέσω του προγράμματος FemStem τουλάχιστον 30 ώρες εργασιακής και επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 16 Μαϊ 2023 | 13:52

Ευάγγελος Μυτιληναίος στο Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία στον τομέα της πράσινης ενέργειας στη Βόρεια Αμερική

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι το πλαίσιο στη Β.Αμερική είναι πολύ ελκυστικό σημειώνοντας ότι στην Ευρώπη το σύστημα είναι πιο γραφειοκρατικό.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΕ EURO1.358 ΕΚΑΤ 04 Μαϊ 2023 | 10:05

MYTILINEOS: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Τα ακόμα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα της MYTILINEOS στο πρώτο τρίμηνο πιστοποιούν ότι η Mytilineos έχει ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της.