Το ν/σ για τις τράπεζες και οι γκρίζες ζώνες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις τράπεζες.Το Σάββατο το βράδυ η ψηφοφορία του. Το υπουργικό συμβούλιο θα καθορίζει το ποσοστό μετοχών & Cocos του ΤΧΣ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Το ν/σ για τις τράπεζες και οι γκρίζες ζώνες

Το...ασαφές του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ,ως προς το ακριβές ύψος της συμμετοχής του δημοσίου - θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση - προκαλεί σημαντικές απώλειες στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου.

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΧΑΑ και ενώ συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο και αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των stress tests αύριο το πρωί, οι μετοχές των τραπεζών έπεσαν έως και - 16% για να μειώσουν αργότερα τις απώλειες. Ειδικότερα, οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου σημείωσαν απώλειες από 1,06% έως 7,12%, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου έκλεισε στο -2,03%.

Οι λόγοι της πτώσης των μετοχών είναι αφενός ότι υπάρχει η εκτίμηση πως οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα καθοριστούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αφετέρου ότι στο νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν ορίζεται σαφώς το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως η συμμετοχή των cocos και μετοχών του ΤΧΣ θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αυτή η ασάφεια προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στους επενδυτές.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαοποίηση των τραπεζών. Το Σάββατο το βράδυ αναμένεται η ψηφοφορία του.

- Ο νέος νόμος ορίζει ότι ο επιμερισμός των κοινών μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιακών Cocos ως συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα καθορίζεται με πράξη Υπουργικού συμβουλίου.

Το ΤΧΣ εφόσον μια τράπεζα υποβάλλει σχέδιο αναδιάρθρωσης και ζητήσει κρατική στήριξη θα μπορεί να συμμετέχει με μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα (Cocos) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα των τραπεζών, ωστόσο το ποσοστό δεν καθορίζεται στο νόμο αλλά θα αποφασίζεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου.Οι συμμετοχή αυτή θα καλύπτεται από το ΤΧΣ σε μετρητά η με ομόλογα του ΕΤΧΣ ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ.

Το ΤΧΣ δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωμάτων προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου ή μετατρέψιμων ομολογιών.

- Το σχέδιο νόμου ενέχει μεταβατικές διατάξεις για τη συμμετοχή υβριδικών, ομολόγων μειωμένης και υψηλής διαβάθμισης ( senior bonds ) στο βάρος διάσωσης των τραπεζών. Οι διατάξεις ισχύουν ως το τέλος του έτους καθώς από 1.1.2016 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η Οδηγία BRRD.

- Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι το Δημόσιο θα λάβει κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου και όχι με περιορισμένα, σε στρατηγικής σημασίας θέματα, όπως ισχύει σήμερα.

- Επίσης ρυθμίζει την τροποποίηση του αναβαλλόμενου φόρου ώστε να μπορούν οι τράπεζες να σχηματίζουν οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για ζημιές πιστωτικού κινδύνου ως την 30η Ιουνίου.

- Το σχέδιο νόμου καταργεί την υφιστάμενη διάταξη με την οποία επιτρεπόταν στο ΤΣΧ να πουλά τις μετοχές του σε τιμές χαμηλότερες από την τιμή κτήσης, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό θα αφορά μόνο στις νέες μετοχές ή και στις υφιστάμενες.

- Επιπλέον απαγορεύεται η χορήγηση προκαταβολής από το ΤΧΣ στις τράπεζες ως έναντι συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου, σχήμα που ίσχυσε στην ανακεφαλαιοποίηση του 2013.

- Το σχέδιο νόμου προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα το ΤΧΣ να χορηγεί κρατική βοήθεια σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες, και όχι μόνο στις συστημικές. Επίσης, το ΤΧΣ μπορεί να βάζει κεφάλαια και στις θυγατρικές αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίου από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

- Για τις προνομιούχες το πλαίσιο προβλέπει μόνο ότι αν μετατραπούν σε κοινές θα περάσουν στην ιδιοκτησία του ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η μετατροπή τους ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου Αλογοσκούφη.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για bail in και των senior ομολόγων

Ανοιχτό αφήνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των junior και senior ομολόγων στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «την ουσιαστική αλλαγή στο άρθρο 6α αποτελεί η προσθήκη κατά απαίτηση του Eurogroup των εγχειρόγραφων υποχρεώσεων μη προτιμητέων από διάταξη αναγκαστικού δικαίου (senior liabilities non preferred by mandatory provisions of law) στην κατηγορία των υποχρεώσεων εκείνων των οποίων η ονομαστική αξία μειώνεται ή οι οποίες δύνανται να μετατρέπονται σε τίτλους κεφαλαίου που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1 (CET 1)».

Αυτό σημαίνει ότι τα τραπεζικά ομόλογα θα μετατραπούν σε μετοχές αν μια τράπεζα εμφανίσει αρνητική καθαρή θέση με βάση το κεφαλαιακό έλλειμμα του βασικού σεναρίου των stress tests, ή αν το ΤΧΣ χρειαστεί να καλύψει το δυσμενές σενάριο.

Η τιμή κάλυψης

Η τιμή κάλυψης των μετοχών ορίζεται ως η χρηματιστηριακή τιμή, όπως αυτή προκύπτει από την διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, το Ταμείο δύναται να δεχτεί αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος συμπεραίνει ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με την διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης.

Επίσης, η τιμή διάθεσης δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Με πράξη του υπουργικού συμβουλίου θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες θα καλύπτουν μέρος της συμμετοχής του ΤΧΣ στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.

Συνεταιριστικές τράπεζες

Το ΤΧΣ θα μπορεί να συμμετάσχει και στις αυξήσεις κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών είτε με μερίδια είτε με μετατρέψιμα ομολογιακά. Το ΤΧΣ τελεί υπό ορισμένους περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου. Οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της συνολικής αύξησης.

Σε αυτή την περίπτωση το ΤΧΣ έχει περιορισμένο ρόλο στα διοικητικά συμβούλια ενώ στις Γενικές συνελεύσεις περιορίζεται σε θέματα αλλαγής καταστατικού ή ΑΜΚ.

Το ΤΧΣ μπορεί να διαθέσει μετοχές που κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές ενώ θα μπορεί να προβαίνει σε πωλήσεις μετοχών τις οποίες πρέπει να γνωστοποιεί στην κεφαλαιαγορά. Με βάση τον προηγούμενο νόμο τυπικά δεν είχε το δικαίωμα αυτό το ΤΧΣ.

Αναβαλλόμενος φόρος

Μια από τις παραμέτρους του νέου νόμου είναι ότι για το α΄ 6μηνο του 2015 περιορίζεται το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, οι συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις οποίες έχει ή θα λογιστεί ΑΦΑ πρέπει να έχουν λογιστεί έως τις 30/6/2015 (αντί να ήταν υφιστάμενες μέχρι την 31/12/14).

Δικαιώματα εκπροσώπου του ΤΧΣ στις τράπεζες

Το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταμείου του παρόντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 παράγραφος 3 εδάφιο β' του ν. 3723/2008 (Α' 250). Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β του παρόντος νόμου δεσμεύουν και τους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει:

α) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β) το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση και εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους,

ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού - παθητικού κλπ.),

iii) που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

iv) το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου.

Αδεια στο ΤΧΣ να δανείσει το ΤΕΚΕ

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι οι εξής:

α) Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του (διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος), το ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων να χορηγεί δάνειο προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καθώς και να διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

β) Το κεφάλαιο του ΤΧΣ μπορεί να αποτελείται και από πόρους που χορηγούνται στο Ταμείο δυνάμει της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19/8/2015 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Πόροι του Ταμείου αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που προκύπτουν και από δάνεια που παρέχει για τους σκοπούς εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

δ) Παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών, με απόφασή του, να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίου από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

ε) Πριν από τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου ή την έναρξη κάθε διαδικασίας εκκαθάρισής του, ο υπουργός Οικονομικών αποφασίζει από κοινού με το ΕΤΧΣ και τον ΕΜΣ τον φορέα και τον τρόπο που θα μεταφερθούν το κεφάλαιο και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, λόγω της λήξης της διάρκειάς του ή της εκκαθάρισής του.

στ) Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής αντί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που είναι σήμερα.

ζ) Θα συσταθεί στο ΤΧΣ Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από έξι μέλη. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και αποζημιώσεων, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορίζονται στην απόφαση ορισμού τους.

η) Αναφέρονται οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου, οι προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κ.λπ.

θ) Προβλέπεται ότι η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια, ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε άλλα μετρήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ι) Ορίζεται ότι το Ταμείο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου, θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας.

ια) Τα ποσά που λαμβάνει το Ταμείο από αποζημιώσεις ή εξοφλήσεις και οι εισπράξεις από την πώληση ή την αποπληρωμή δανείων, ομολόγων, χρεογράφων, μετοχών ή κεφαλαίων ή άλλων τίτλων που πραγματοποιεί το Ταμείο, καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό και μπορούν να διανέμονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του υπουργού Οικονομικών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στον υπουργό Οικονομικών αίτημα από το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ να μεταφέρει το ποσό των ανωτέρω εισπράξεων.

ιβ) Το Ταμείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της 19/8/2015, στο ΤΕΚΕ προς τον σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προαναφερθείσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

Αξιολόγηση των διοικήσεων των τραπεζών

Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου διεθνούς κύρους, εμπειρίας και εξειδίκευσης, θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας. Ειδικότερα η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του.

Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση αφορά όλες τις επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη επιτροπή την οποία το Ταμείο κρίνει απαραίτητο να αξιολογήσει για να εκπληρώσει τους στόχους του σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

1. Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου θα θεσπίσει κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Βάσει της αξιολόγησης το Ταμείο θα προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών θα συνεργαστούν με το Ταμείο και τους συμβούλους του και θα παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση.

2. Πέραν των κριτηρίων που θα θεσπιστούν από το Ταμείο με τη συνδρομή του ανεξάρτητου συμβούλου, η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών αυτού, θα πρέπει να πληρούνται τα εξής:

(ί) το μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή διεθνή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη ως μέλους διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος. Η ανωτέρω διεθνής εμπειρία θα πρέπει να είναι σε διευθυντικό επίπεδο και να έχει αποκτηθεί στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει σε συλλογικό επίπεδο την απαραίτητη γνώση και εμπειρία που ανταποκρίνεται στο επιχειρηματικό πρότυπο και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος.

(ii) το μέλος δεν θα πρέπει να έχει διατελέσει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη σε ανώτατες πολιτικές ή διοικητικές θέσεις του δημοσίου, όπως Πρόεδρος Δημοκρατίας ή της Κυβέρνησης, υψηλόβαθμα πολιτικό, κυβερνητικά, κομματικά, δικαστικά, στρατιωτικά στελέχη, ή διευθυντικά στελέχη κρατικών επιχειρήσεων.

(iii) το μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει όλες τις οικονομικές σχέσεις του με την τράπεζα πριν από το διορισμό του. Η εποπτική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι το μέλος είναι κατάλληλος και επαρκής για το διορισμό του ως μέλος. Το Ταμείο με τη βοήθεια του ανεξάρτητου συμβούλου κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης για την εταιρική διακυβέρνηση θα ορίσει επιπλέον κριτήρια για συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Τα κριτήρια θα επισκοπούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη ή και συχνότερα εάν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στην οικονομική κατάσταση της τράπεζας.

3. Η αξιολόγηση της δομής και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών θα πληροί τα παρακάτω κατ' ελάχιστον κριτήρια: (ΐ) στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκή γνώση και μακροχρόνια εμπειρία σε αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καμία σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα δέκα έτη

(i) τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη προεδρεύουν σε όλες τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

(ii) τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα διαθέτει σχετική εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων ή/και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το εν λόγω μέλος θα προεδρεύει σε κάθε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου που θα ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

4. Στην περίπτωση που η επισκόπηση ή η αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια, το Ταμείο θα ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο και εφόσον το τελευταίο δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων, το Ταμείο θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων με σκοπό την ενημέρωσή τους και θα προτείνει τις απαιτούμενες αλλαγές. Το Ταμείο θα αποστέλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Στην περίπτωση που το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια ή το διοικητικό συμβούλιο ως σώμα δεν ικανοποιεί την προτεινόμενη δομή ως προς το μέγεθος, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξειδίκευσης και σε περίπτωση που οι απαιτούμενες αλλαγές δεν μπορούν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο, τότε θα υπάρξει σύσταση για αλλαγή συγκεκριμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των επιτροπών του.

Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση των μετόχων δεν συμφωνήσει εντός τριών μηνών με την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που δεν εκπλήρωσαν τα κριτήρια αξιολόγησης, τότε το Ταμείο θα δημοσιοποιήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων στην ιστοσελίδα του σχετική αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει την επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος, τις προτάσεις και τον αριθμό των μελών του

Δείτε εδώ την Αιτιολογική Εκθεση.

Δείτε εδώ τις Τροποποιημένες και Καταργούμενες Διατάξεις.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου.

Δείτε εδώ την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

H χθεσινή εμπλοκή

Εμπλοκή προέκυψε στον νόμο της ανακεφαλαιοποίησης, γι' αυτό και δεν κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, αφού στο «παρά 5» ουσιαστικά ξανάνοιξαν θέματα που είχαν θεωρητικά κλείσει, μετά και από την απαίτηση της DGComp να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης – και αυτής που αφορά το ακραίο σενάριο των stress tests- από ιδιώτες επενδυτές.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 26 Νοε 2020 | 21:25

Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από MorganStanley, J.P. Morgan και Goldman Sachs

Στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, το Project Galaxy και την μείωση των ΜΕΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Νοε 2020 | 21:08

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, αλλάζει ριζικά. Θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες.

ΣΕ 328.360 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 26 Νοε 2020 | 18:45

Καταβάλλονται αύριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας

Πιστώνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε 328.360 δικαιούχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 26 Νοε 2020 | 18:30

Χρηματιστήριο: Στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου - Έκλεισε με κέρδη 3,08%

Έντονες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 720 μονάδων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 26 Νοε 2020 | 16:20

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Για τους δύο πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι προθεσμίες έληγαν στις 30 Νοεμβρίου και στις 30 Ιανουαρίου

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ 26 Νοε 2020 | 16:06

ΟΑΕΔ: 20.000 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα και δωρεάν πρόσβαση ανέργων στην πλατφόρμα του Coursera

Ο ΟΑΕΔ προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 20.000.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ 26 Νοε 2020 | 15:17

H EKO επαναφέρει την μεγάλη προσφορά για το Πετρέλαιο Θέρμανσης

Προσφέρει ευελιξία στην πληρωμή, με τη δυνατότητα για έως και 12 άτοκες δόσεις για τις πιστωτικές κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών

ΕΛΑΧΙΣΤΗ Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 26 Νοε 2020 | 15:07

Και όμως: Τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση των καταθέσεων, αν και μειωμένη

Μειωμένη μεν, αύξηση δε καταγράφηκε στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον μήνα Οκτώβριο

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 26 Νοε 2020 | 13:17

To efood έχει αποστολή αγάπης

O κοινωνικός απολογισμός του έτους αναδεικνύει την κουλτούρα προσφοράς του efood προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 26 Νοε 2020 | 10:05

Επίδομα 400 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους: Τα βήματα για την αίτηση - Βγήκε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους - Τι προβλέπει.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 26 Νοε 2020 | 09:10

Αυξάνονται οι μισθοί σε 2,5 εκατ. εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από 12 ώς 77 ευρώ το μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Από χθες είναι νόμος του κράτους και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ 26 Νοε 2020 | 08:19

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Εξαντλήθηκε σε 4 ημέρες και... επανακυκλοφορεί με άλλα 400 εκατ. ευρώ

Τα λεφτά της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν προϋπολογιστεί να πέσουν στην αγορά εξαντλήθηκαν μέσα σε τέσσερα 24ωρα.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ-ΒΟΡΙΔΗ 25 Νοε 2020 | 23:07

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Δικαιούχοι και αγρότες – Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καταβληθεί εφάπαξ και θα κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ.