ΟΑΕΕ: Ολη η εγκύκλιος για τις νέες επιβαρύνσεις των οφειλετών

Kαλεί όλους όσοι πληρούν τα κριτήρια εξαίρεσης να προσκομίσουν δικαιολογητικά ως την Τετάρτη.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΟΑΕΕ: Ολη η εγκύκλιος για τις νέες επιβαρύνσεις των οφειλετών

Εγκύκλιο εξέδωσε μετά το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ μέσω της οποίας κοινοποιεί και αυτός την ανατροπή από την 1η Νοεμβρίου στις δόσεις για χρέη, καθώς ισχύει πλέον επιτόκιο 5,05%.

Οπως επισημαίνεται, της νέας επιβάρυνσης μπορούν να εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000€, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση Ν.4321/2015 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος

- Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.

Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, έως 14/10/15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά: - Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014) - Αντίγραφο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) - Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 (ΕΝΦΙΑ).

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687/12.10.2015
Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015

ΑΘΗΝΑ, 12 /10/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ : Ε .ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5285617
Fax : 210 5285599
e-mail : esoda@oaee.gr

Θέμα: Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015.

Σχετ.: - Παρ.Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2 Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/14-8-2015).
- Οι αρ. 33/2013, 27/2014 και 5/2015 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εσόδων

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες της Υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οδηγίες για τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης στις ρυθμίσεις των νόμων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015.

Με τη νέα διάταξη της παρ. Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2 του Ν.4336/2015 σχετικά με «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», επέρχονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις αυτές ως προς το επιτόκιο επιβάρυνσης μετά την ένταξη στη ρύθμιση και τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης μείωσης του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις αλλαγές που επέρχονται.

Συγκεκριμένα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
(Άρθρο 1 παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ1 Ν.4152/2013 - ΦΕΚ107Α/9-5-2013)

Η παρ.7 του άρθρ.1 αναριθμείται σε 9 και προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8.

Με τη διάταξη της παρ. 8 το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση υπολογίζεται πλέον με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο.

Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Για την εφαρμογή της διάταξης:

- Ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση, επιβαρύνονται ήδη με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής.

- Ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων θα επιβαρυνθούν με το νέο επιτόκιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4305/2014
(Άρθρο 54 Ν.4305/2014 - ΦΕΚ 237Α/31-10-2014)

Στο άρθρο 54 Ν.4305/2014, όπως ισχύει, προστέθηκαν παράγραφοι 20 και 21. Α. Με τη διάταξη της παρ.20 Ν.4336/2015, προβλέπεται ότι το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο.

Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Η διάταξη έχει εφαρμογή μετά την πάροδο διμήνου από τη δημοσίευσή της (14.10.2015) στις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.

Β. Με τη διάταξη της παρ.21 παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειάς της εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ενημέρωση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4321/2015
(Άρθρο 28 Ν.4321/2015 - ΦΕΚ 32Α /21-3-2015)

Η παρ.17 του άρθρου 28 Ν.4321/2015 αναριθμείται σε 19 και προστέθηκαν παράγραφοι 17 και 18.

Α. Με τη διάταξη της παρ.17 το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως ύψους κύριας οφειλής (και κάτω των 5.000,00€), υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) ετησίως υπολογισμένο. Το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται συνολικά σε 5,05%.

Η διάταξη έχει εφαρμογή μετά την πάροδο διμήνου από τη δημοσίευσή της (14.10.2015) στις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις ενεργών ρυθμίσεων.

Β. Κύρια οφειλή έως 5.000€ απαλλάσσεται της επιβάρυνσης εάν ο οφειλέτης, εντός διμήνου από τη δημοσίευση της διάταξης (έως 14.10.2015), προσκομίσει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σωρευτικά ότι:

I. Είναι φυσικό πρόσωπο

II. Η κύρια οφειλή του υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του και

III. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000,00€.

Ως κύρια οφειλή, για την προϋπόθεση της περ. II, νοείται το ποσό της οφειλής κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να υποβάλλονται:

• Εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)

• Αντίγραφο εντύπου Ε9 - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

• Αντίγραφο προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014. Στοιχεία οφειλετών που πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την επιβάρυνση, θα ζητηθούν από την Υπηρεσία μας μετά την 14.10.2015 προκειμένου να προωθηθούν στην ΗΔΙΚΑ.

Γ. Με τη διάταξη της παρ.18 παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειάς της εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ενημέρωση.

Η Υπηρεσία μας είναι σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για την εφαρμογή του νέου επιτοκίου, κατά τα προαναφερόμενα, στις ανεξόφλητες δόσεις των ρυθμίσεων και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να εφαρμόσουν το νέο επιτόκιο στις εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος ρυθμίσεις ώστε δόσεις, μετά την 14.10.2015, ημερομηνία συμπλήρωσης του διμήνου από τη δημοσίευση της διάταξης, να εισπραχθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α.α.
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 31 Αυγ 2020 | 12:47

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Δεύτερη ευκαιρία στους αδύναμους οφειλέτες - Αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών

"Από 1ης Ιανουαρίου του 2021 λοιπόν, οι πραγματικά αδύναμοι οφειλέτες θα ρυθμίζουν ευνοϊκά το χρέος τους ή θα απαλλάσσονται", είπε ο πρωθυπουργός για το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ.

ΣΤΟ 5Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 30 Σεπ 2020 | 17:48

Ανδρέας Σιάμισιης – Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ: Σε 6 με 12 μήνες η ομαλοποίηση στην αγορά καυσίμων

Ο κ. Σιάμισιης των ΕΛΠΕ εκτίμησε ότι τα υγρά καύσιμα θα εξακολουθήσουν να καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών τα επόμενα 20-30 χρόνια

ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 30 Σεπ 2020 | 16:29

H Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει στην κυβέρνηση την πρότασή της για bad bank

Η πρόταση της Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει τη δημιουργία "κακής τράπεζας" κατά τα πρότυπα των εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού

30 Σεπ 2020 | 14:17

Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις τη φοιτητική σου ζωή βρίσκονται στο Public.gr

Το Public.gr είναι το μόνο site που μπορεί να τα προσφέρει όλα, από έπιπλα μέχρι οικιακές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας.

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 30 Σεπ 2020 | 12:35

Αχτσιόγλου: Στον "αέρα" η πρώτη κατοικία

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία αναφέρει σε δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 30 Σεπ 2020 | 12:25

Έρχονται νέες διευκολύνσεις για τις οφειλές στην εφορία - Παράταση 30 ημερών για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Ο υπουργός Οικονομικών, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διευκολύνσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 30 Σεπ 2020 | 11:06

Σταϊκούρας: Παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίβωσε την παράταση για ένα μήνα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.

30 Σεπ 2020 | 10:19

Trimsignal: Οι επεξεργαστές αλλάζουν ταχύτητα

Η Τrimsignal διακρίθηκε με το 3ο βραβείο στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας.

30 Σεπ 2020 | 10:18

Η νέα εποχή στα προγράμματα πιστότητας είναι εδώ

Η Lidl Ελλάς, αποδεικνύει και πάλι ότι οι καταναλωτές είναι το πιο σημαντικό της κεφάλαιο παρουσιάζοντας το Lidl Ρlus, το καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας χωρίς πόντους, χωρίς πλαστική κάρτα και με τις πιο μεγάλες προσφορές.

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 30 Σεπ 2020 | 09:52

Τερματίζει η TUI Ολλανδίας τη σεζόν σε Ρόδο, Κω και Κρήτη

Η TUI Netherlands ακυρώνει το πρόγραμμα των ταξιδιών σε Κρήτη, Κω και Ρόδο για την καλοκαιρινή περίοδο 2020.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 30 Σεπ 2020 | 08:06

Η "τέλεια φορο-καταιγίδα" σε μία ημέρα: Λήγουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 σοβαρές προθεσμίες

Λήγει ο χρόνος για πληρωμές και υποχρεώσεις με την εκπνοή του Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 345 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 29 Σεπ 2020 | 21:20

Το έντυπο για επιχειρήσεις-εργοδότες για τις 100.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Tο πρόγραμμα επιδοτεί για έξι μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29 Σεπ 2020 | 19:22

H ιδρυτική διακήρυξη της Διεθνούς Εταιρείας για τον Έλεγχο του Καπνίσματος & τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα

Οι αξίες και οι στόχοι της παρούσας επιστημονικής εταιρείας συνοψίζονται στην ιδρυτική διακήρυξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα ιδρυτικά της μέλη