Οι εταιρίες που διοικούν γυναίκες έχουν μεγαλύτερα κέρδη

Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες τους! Στην Ελλάδα ,γυναίκες διοικούν 5.049 επιχειρήσεις.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Οι εταιρίες που διοικούν γυναίκες έχουν μεγαλύτερα κέρδη

Μεγαλύτερα κέρδη εμφανίζουν οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό των επιχειρήσεων με γυναικείο τιμόνι αυξάνεται κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα ,γυναίκες διοικούν το 21,07% δηλαδή 5.049 επιχειρήσεις,Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους αναφερόμενους αριθμοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κλπ.

Τα προαναφερόμενα προκύπτουν από σχετική έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει επιτύχει αξιόλογη παρουσία στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρηματιών.

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών.

Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικείας επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας κ.α.


Επιπρόσθετα, καταγράφεται μια τάση των γυναικών να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. λιανικό εμπόριο). Ειδικότερα για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες διαπιστώνεται ότι το σημαντικό ποσοστό τους εστιάζει σε δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες προς καταναλωτές, παρά προς επιχειρήσεις.


Γυναίκες Επικεφαλής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στο συνολικό δείγμα εταιρειών (23.968), το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 21,07% (5.049 εταιρείες).

Στην Ελλάδα γυναίκες διοικούν το 21,07% δηλαδή 5.049 επιχειρήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περυσινή έκδοση που πραγματοποιήθηκε το 2014 (σε δείγμα 23,4 χιλ. εταιρειών) το ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονταν από γυναίκες κυμαινόταν σε 19,6%.

Παρατηρείται, δηλαδή, μικρή αύξηση (κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα) της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής κατά το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες διαχρονικά εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις

Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού), τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες.

Το υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής (εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες) εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκ. ευρώ (23,2%) και με προσωπικό μικρότερο από 10 άτομα (23,1%).

Αντίθετα, στις μεγάλες (large) επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σημαντικά (7,6% στις εταιρείες με πωλήσεις άνω των 50 εκ. ευρώ, ή μερίδιο 8,1% στις εταιρείες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων).

Επισημαίνεται ότι στην φετινή έρευνα παρατηρείται αξιόλογη αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γυναικών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες (βάσει τάξης μεγέθους εταιρειών) συγκριτικά με την περσινή έρευνα.

Η εντονότερη μεταβολή του ποσοστού διείσδυσης εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες εταιρείες και εν συνεχεία στις πολύ μικρές.

Όσον αφορά στις κορυφαίες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση («Top 500 LWiB»), το 58% του δείγματος αφορά την ομάδα εταιρειών με κύκλο εργασιών μεταξύ 2 εκ.- 10 εκ. ευρώ το 2014 και ακολούθησε η κατηγορία «10 εκ.- 50 εκ. ευρώ» (μερίδιο 36,2%).

Επιβεβαιώνεται επομένως ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,2%) των κορυφαίων εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, χαρακτηρίζονται (με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως μικρομεσαίου μεγέθους.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες απέσπασε το 8,3% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος το 2014, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι εταιρείες «Top 500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά αντιστοιχούν μόνο στο 9,9% περίπου της ομάδας των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες», εν τούτοις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 75% στο συνολικό κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.

Επιπλέον, οι «Top 500 LWiB» εμφάνισαν αξιόλογο ρυθμό μεταβολής των συνολικών τους πωλήσεων το 2014/13 (+5,6%), ρυθμός αισθητά υψηλότερος του συνολικού δείγματος της έρευνας (3,6%).

Από τα ομαδοποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των τριών διακριτών ομάδων, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους αναφερόμενους αριθμοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κλπ.), σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών του δείγματος.


Ειδικότερα, τα αποτελέσματα κερδοφορίας παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη, σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, τα περιθώρια μικτού, καθαρού και λειτουργικού κέρδους των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες» υπερτερούν σαφώς σε σχέση με τα αντίστοιχα του συνόλου των εταιρειών, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι γυναίκες-ανώτατα στελέχη διακρίνονται όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τους. Βάσει των δεικτών του έτους 2014, το περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες ανήλθε σε 25,6% όντας σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των εταιρειών (19,3%). Επίσης, το περιθώριο κερδών EBITDA των εν λόγω εταιρειών ανήλθε σε 9,4%, υπερβαίνοντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των εταιρειών (7,4%).

Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες εμφάνισαν σημαντικά κέρδη προ φόρου


Αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ στο συνολικό δείγμα της έρευνας το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο την τελευταία διετία, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες εμφάνισαν σημαντικά κέρδη προ φόρου (318 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 83% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, τα καθαρά αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών ήταν ζημιογόνα τη διετία 2014-2013, με ζημίες της τάξης του 1 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι αυτές συρρικνώθηκαν το τελευταίο έτος.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, μεταξύ των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2014 με βάση τα αποτελέσματα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: "Business Leaders in Greece"), ένα ποσοστό 7,2% εξ αυτών (36 επιχειρήσεις) διοικούνται από γυναίκες.

Περαιτέρω, οι συνολικές πωλήσεις των προαναφερόμενων 36 εταιρειών ανήλθαν σε περίπου 2,97 δισ. ευρώ το 2014, καλύπτοντας το 3,9% του κύκλου εργασιών των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών.

Επίσης, τα κέρδη EBITDA των συγκεκριμένων εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 420,4 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος, αποσπώντας αντίστοιχα το 4,2% του συνόλου. Οι εν λόγω 36 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες, απασχολούν συνολικά περισσότερα από 10.000 άτομα προσωπικού.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA για τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (36 επιχειρήσεις) ανήλθε σε 14,16%, κυμάνθηκε δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών στην Ελλάδα (περιθώριο κέρδους EBITDA-2014 : 13,03%).

Η κυρία Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια οικονομικών μελετών της ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Οι επιδόσεις των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη είναι εμφανώς καλύτερες σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, το 2014/13. Ασφαλώς, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Σε αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας».

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 448.203 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 01 Δεκ 2020 | 15:56

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Συμμετοχή ρεκόρ, θα διατεθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ

Περισσότερα από 2 δισ. ευρώ θα διαθετούν για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο4 στην οποία εκδηλώθηκε συμμετοχή ρεκόρ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 01 Δεκ 2020 | 14:14

Τον Ιανουάριο ο 5ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής - Ολη η διαδικασία

Τον Ιανουάριο θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα my business support προκειμένου να υλοποιηθεί ο 5ος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ 01 Δεκ 2020 | 09:38

Νέα δεδομένα: Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από έμφραγμα απ' ότι οι άντρες

Με λιγότερο σοβαρά εμφράγματα νοσηλεύονται οι άνδρες ασθενείς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 30 Νοε 2020 | 09:51

Τζένιφερ Ψάκι: Η 41χρονη ομογενής από τη Μεσσηνία νέα εκπρόσωπος Τύπου του Τζο Μπάιντεν

Η Τζένιφερ Ψάκι είναι μία από τις επτά γυναίκες που θα κατέχουν τις ανώτερες θέσεις στην ομάδα επικοινωνίας του Μπάιντεν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 27 Νοε 2020 | 14:38

Συγγνώμη Χρυσοχοΐδη για τη σύλληψη των εννέα γυναικών στο Σύνταγμα: "Ηταν υπερβολή"

"Έχουν δίκιο οι συγκεκριμένες κυρίες. Ήταν μια υπερβολή που δεν έπρεπε να γίνει. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη" τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 26 Νοε 2020 | 15:07

Και όμως: Τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση των καταθέσεων, αν και μειωμένη

Μειωμένη μεν, αύξηση δε καταγράφηκε στις καταθέσεις των νοικοκυριών τον μήνα Οκτώβριο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25 Νοε 2020 | 12:44

Οι "κουρασμένες γυναίκες": Το τραγούδι από την Κοζάνη για τις κακοποιημένες γυναίκες [βίντεο]

"Κουρασμένες γυναίκες". Γυναίκες κακοποιημένες και βασανισμένες. Το τραγούδι που δημιουργήθηκε για όλες αυτές τις ψυχές.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ 25 Νοε 2020 | 09:34

Βία κατά των γυναικών - Παρέμβαση Μαρέβας Μητσοτάκη: Να φοβίσουμε τον φόβο

Άρθρο της Μαρέβας Μητσοτάκη για τη βία κατά των γυναικών στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ 22 Νοε 2020 | 15:02

Κορονοϊός: Σαρωτικοί έλεγχοι με πρόστιμα ύψους 123.500 ευρώ και αναστολή λειτουργίας σε επιχειρήσεις

Εν μέσω κορονοϊού το Σάββατο έγιναν 50.968 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 123.500 ευρώ.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 20 Νοε 2020 | 13:59

Προϋπολογισμός: Οι 62 κατηγορίες μέτρων που θα επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2021

Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε περιλαμβάνει 62 κατηγορίες μέτρων οι οποίες θα επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2021.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4 17 Νοε 2020 | 08:12

Δανεικά και... αγύριστα: 1.000 έως 30.000 ευρώ από το κράτος κάθε μήνα σε επαγγελματίες: Ποιοι τα δικαιούνται

Κάθε μήνα και ένα χαμηλότοκο δάνειο μέχρι το Φεβρουάριο με κούρεμα της οφειλής κατά 50% μέχρι να "σβήσει" η ύφεση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 11 Νοε 2020 | 10:30

Απαγόρευση αμβλώσεων στην Πολωνία: Στο εξωτερικό καταφεύγουν οι γυναίκες της χώρας

Η Πολωνία, μια βαθιά καθολική χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει μια από τις πλέον περιοριστικές νομοθεσίες για τις αμβλώσεις στην Ευρώπη.

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 10 Νοε 2020 | 10:11

Χαλκιδική: Oι 7 γυναίκες που πολεμούν τη μουντάδα του lockdown ζωγραφίζοντας τοίχους [εικόνες]

Ζωγραφίζουν τοίχους παλιών κτιρίων της Παλαιοχώρας Χαλκιδικής για να αντιταχθούν στην αχρωμία του lockdown.