Οι εταιρίες που διοικούν γυναίκες έχουν μεγαλύτερα κέρδη

Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες τους! Στην Ελλάδα ,γυναίκες διοικούν 5.049 επιχειρήσεις.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Οι εταιρίες που διοικούν γυναίκες έχουν μεγαλύτερα κέρδη

Μεγαλύτερα κέρδη εμφανίζουν οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό των επιχειρήσεων με γυναικείο τιμόνι αυξάνεται κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα ,γυναίκες διοικούν το 21,07% δηλαδή 5.049 επιχειρήσεις,Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους αναφερόμενους αριθμοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κλπ.

Τα προαναφερόμενα προκύπτουν από σχετική έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει επιτύχει αξιόλογη παρουσία στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρηματιών.

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών.

Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικείας επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας κ.α.


Επιπρόσθετα, καταγράφεται μια τάση των γυναικών να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. λιανικό εμπόριο). Ειδικότερα για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες διαπιστώνεται ότι το σημαντικό ποσοστό τους εστιάζει σε δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες προς καταναλωτές, παρά προς επιχειρήσεις.


Γυναίκες Επικεφαλής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στο συνολικό δείγμα εταιρειών (23.968), το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 21,07% (5.049 εταιρείες).

Στην Ελλάδα γυναίκες διοικούν το 21,07% δηλαδή 5.049 επιχειρήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περυσινή έκδοση που πραγματοποιήθηκε το 2014 (σε δείγμα 23,4 χιλ. εταιρειών) το ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονταν από γυναίκες κυμαινόταν σε 19,6%.

Παρατηρείται, δηλαδή, μικρή αύξηση (κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα) της διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής κατά το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες διαχρονικά εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις

Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού), τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες.

Το υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής (εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες) εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκ. ευρώ (23,2%) και με προσωπικό μικρότερο από 10 άτομα (23,1%).

Αντίθετα, στις μεγάλες (large) επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σημαντικά (7,6% στις εταιρείες με πωλήσεις άνω των 50 εκ. ευρώ, ή μερίδιο 8,1% στις εταιρείες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων).

Επισημαίνεται ότι στην φετινή έρευνα παρατηρείται αξιόλογη αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γυναικών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες (βάσει τάξης μεγέθους εταιρειών) συγκριτικά με την περσινή έρευνα.

Η εντονότερη μεταβολή του ποσοστού διείσδυσης εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες εταιρείες και εν συνεχεία στις πολύ μικρές.

Όσον αφορά στις κορυφαίες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση («Top 500 LWiB»), το 58% του δείγματος αφορά την ομάδα εταιρειών με κύκλο εργασιών μεταξύ 2 εκ.- 10 εκ. ευρώ το 2014 και ακολούθησε η κατηγορία «10 εκ.- 50 εκ. ευρώ» (μερίδιο 36,2%).

Επιβεβαιώνεται επομένως ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,2%) των κορυφαίων εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, χαρακτηρίζονται (με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως μικρομεσαίου μεγέθους.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες απέσπασε το 8,3% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος το 2014, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι εταιρείες «Top 500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά αντιστοιχούν μόνο στο 9,9% περίπου της ομάδας των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες», εν τούτοις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 75% στο συνολικό κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.

Επιπλέον, οι «Top 500 LWiB» εμφάνισαν αξιόλογο ρυθμό μεταβολής των συνολικών τους πωλήσεων το 2014/13 (+5,6%), ρυθμός αισθητά υψηλότερος του συνολικού δείγματος της έρευνας (3,6%).

Από τα ομαδοποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των τριών διακριτών ομάδων, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους αναφερόμενους αριθμοδείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, κλπ.), σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών του δείγματος.


Ειδικότερα, τα αποτελέσματα κερδοφορίας παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη, σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, τα περιθώρια μικτού, καθαρού και λειτουργικού κέρδους των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες» υπερτερούν σαφώς σε σχέση με τα αντίστοιχα του συνόλου των εταιρειών, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι γυναίκες-ανώτατα στελέχη διακρίνονται όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τους. Βάσει των δεικτών του έτους 2014, το περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες ανήλθε σε 25,6% όντας σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των εταιρειών (19,3%). Επίσης, το περιθώριο κερδών EBITDA των εν λόγω εταιρειών ανήλθε σε 9,4%, υπερβαίνοντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των εταιρειών (7,4%).

Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες εμφάνισαν σημαντικά κέρδη προ φόρου


Αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ στο συνολικό δείγμα της έρευνας το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο την τελευταία διετία, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες εμφάνισαν σημαντικά κέρδη προ φόρου (318 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 83% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, τα καθαρά αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών ήταν ζημιογόνα τη διετία 2014-2013, με ζημίες της τάξης του 1 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι αυτές συρρικνώθηκαν το τελευταίο έτος.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, μεταξύ των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2014 με βάση τα αποτελέσματα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: "Business Leaders in Greece"), ένα ποσοστό 7,2% εξ αυτών (36 επιχειρήσεις) διοικούνται από γυναίκες.

Περαιτέρω, οι συνολικές πωλήσεις των προαναφερόμενων 36 εταιρειών ανήλθαν σε περίπου 2,97 δισ. ευρώ το 2014, καλύπτοντας το 3,9% του κύκλου εργασιών των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών.

Επίσης, τα κέρδη EBITDA των συγκεκριμένων εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 420,4 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος, αποσπώντας αντίστοιχα το 4,2% του συνόλου. Οι εν λόγω 36 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες, απασχολούν συνολικά περισσότερα από 10.000 άτομα προσωπικού.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA για τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (36 επιχειρήσεις) ανήλθε σε 14,16%, κυμάνθηκε δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών στην Ελλάδα (περιθώριο κέρδους EBITDA-2014 : 13,03%).

Η κυρία Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια οικονομικών μελετών της ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Οι επιδόσεις των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη είναι εμφανώς καλύτερες σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, το 2014/13. Ασφαλώς, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Σε αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας».

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 25 Νοε 2021 | 15:22

Μητσοτάκης για την εξάλειψη της βίας στις γυναίκες: "Το τραύμα κάθε γυναίκας είναι το τραύμα κάθε κοινωνίας, κάθε χώρας"

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 25 Νοε 2021 | 12:37

Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ με σκηνές από ταινίες

Με αφορμή την ημέρα για την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε ξεχωριστή ανάρτηση.

ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 19 Νοε 2021 | 13:15

Πρόστιμο φωτιά 76.600 ευρώ σε γυναίκα που κρατούσε φυλακισμένα μέσα στο σπίτι της 53 σκυλιά και μία γάτα

Πρόστιμο, ύψους 76.600 ευρώ, επιβλήθηκε σε γυναίκα, η οποία συνελήφθη στην Πάτρα αφού είχε στο σπίτι της 53 σκύλους και μία γάτα, που στερούνταν περιπάτου και άσκησης

ΝΕΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 16 Νοε 2021 | 08:10

Ερευνα: Τα εμβόλια κορονοϊού δεν έχουν επίπτωση στην περίοδο των γυναικών

Ορισμένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι παρατήρησαν αλλαγές στον κύκλο της περιόδου τους μετά τον εμβολιασμό τους, όμως η έρευνα δεν βρήκε συσχέτιση.

ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 15 Νοε 2021 | 21:38

Απόφαση - σταθμός του ΣτΕ: Αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στα επεισόδια μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι "η Αστυνομία υποχρεούται να προστατεύει την περιουσία των πολιτών από επεισόδια" και "συνεπώς συντρέχει η απαιτούμενη για την θεμελίωση αστική ευθύνη του Δημοσίου"

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ 15 Νοε 2021 | 10:50

Ενα καφενείο μόνο για γυναίκες στη Φλώρινα - Ο άντρας θα πρέπει να... συνοδεύεται [εικόνες]

Πρόκειται για έναν καλόγουστο χώρο που κυριαρχεί το ξύλο και το λευκό μάρμαρο και με χρώματα που αναβλύζουν οι εσωτερικοί χώροι των νεοκλασσικών κτιρίων.

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 13 Νοε 2021 | 12:10

Οι ηρωίδες του Αφγανιστάν: Στην Αθήνα οι γυναίκες επιστήμονες που γλίτωσαν από τους Ταλιμπάν [εικόνες]

Περίπου εκατόν πενήντα γυναίκες, βουλευτές, δικαστικοί και ακτιβίστριες, πήραν την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης να μεταφερθούν νόμιμα ως πρόσφυγες μετά την πτώση της Καμπούλ.

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ» 11 Νοε 2021 | 14:31

"Λέξεις μαχαίρια": Γροθιά στο στομάχι η νέα καμπάνια για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών [Βίντεο]

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών - 7.809 κλήσεις στη γραμμή SOS 15900 το τελευταίο 10μηνο

ΓΓ ΠΑΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 11 Νοε 2021 | 12:17

Μείωση τζίρου 50-60% αναφέρουν οι εστιάτορες - "Να βρούμε τρόπους οι επιχειρήσεις να επιζήσουν"

Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής.

10 Νοε 2021 | 11:28

Καββαθάς: Αυτό είναι το λάθος που γίνεται στο take away και δεν υπάρχει έλεγχος

Τι συμβαίνει με τους πελάτες στις take away επιχειρήσεις εστίασης.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 Νοε 2021 | 10:09

Ασύλληπτο πάρτι φοροδιαφυγής εντόπισε η ΑΑΔΕ: 23 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια 430 εκατ. ευρώ

Τρελό "πάρτι" με εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στήνουν επιχειρήσεις με στόχο να υφαρπάξουν ΦΠΑ και να αποφύγουν τον φόρο εισοδήματος.

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 08 Νοε 2021 | 07:48

Ερχεται νέο πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος: Αύξηση επιδότησης και αναστολη χρεωσεων

Νέο πακέτο μέτρων για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια ετοιμάζει η κυβέρνηση.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 03 Νοε 2021 | 11:10

Αντιδράσεις στην εστίαση για τα νέα μέτρα: "Οι επιχειρήσεις δεν είναι μοχλός πίεσης για το εμβόλιο"

"Τεράστια η ζημία. Χρειάζεται στήριξη των κλάδων που πλήττονται", είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς.