Oι νέες ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για το ΤΧΣ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΤΧΣ: Τέλη Οκτωβρίου η αξιολόγηση των συστημικών τραπεζών

Ρυθμίσεις ζητημάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των Ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις", που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 08/03/2021.

Ειδικότερα:

(1) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Απόφαση (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, στο κείμενο της οποίας προβλέπονται, κατά βάση, τα εξής:

α. Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, που συνίσταται στην εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής (ύψους 0,80 ευρώ/χιλιόγραμμο) στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και δεν ανακυκλώνονται. Προσδιορίζεται η έννοια των εν λόγω απορριμμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του βάρους τους, επί του οποίου επιβάλλεται ο ανωτέρω συντελεστής. Προβλέπεται για τα αναφερόμενα κράτη μέλη περιλαμβανομένης της Ελλάδας, ετήσια κατ' αποκοπή μείωση των αντίστοιχων συνεισφορών τους κατά τα ανωτέρω, η οποία ανέρχεται, για την Ελλάδα, σε 33 εκατ. ευρώ/ετησίως.

β. Επανακαθορίζεται το ύψος των ανώτατων ορίων Ιδίων πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, αυξάνεται σε:

-1,40% (από 1,23% που ισχύει σήμερα) επί του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, το συνολικό ποσό ιδίων πόρων για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών και

-1,46% (από 1,29% που ισχύει σήμερα) επί του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, το συνολικό ετήσιο ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Προβλέπεται, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, η προσωρινή αύξηση εκάστου εκ των ανωτέρω ορίων κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, αποκλειστικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΕΕ που προκύπτουν από δανεισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης COVlD-19.

γ. Παρέχεται έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται, μέχρι το 2026, κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ, έως του ποσού των 750 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVlD-19 μέσω του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ και της τομεακής νομοθεσίας που αναφέρεται σε αυτόν. Εκ του ανωτέρω ποσού, δύναται να χρησιμοποιηθούν 360 δισ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων και 390 δισ. Ευρώ για επιχορηγήσεις.

Προσδιορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων και τόκων και προβλέπεται ότι όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό της ΕΕ αποπληρώνονται πλήρως το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058. Προβλέπεται η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του χρέους και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του.

δ. Αυξάνεται, από την 1 η Μαρτίου 2021 και μέχρι το τέλος του 2027, σε 25% (από 20% που ίσχυε), το ποσοστό που παρακρατούν τα κράτη μέλη, ως έξοδα είσπραξης, των παραδοσιακών Ιδίων πόρων.

ε. Προβλέπεται, ως έσχατη λύση, η περίπτωση χορήγησης προσωρινής ρευστότητας από τα κράτη μέλη — κατ' αναλογία της εκτιμώμενης συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό — στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον οι εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν επαρκούν για τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρέουν από τον δανεισμό. Προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις αυτής.

2.Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3864/2010, αναφορικά με τη λειτουργία του ΤΧΣ, στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Επανακαθορίζονται: οι δράσεις του ΤΧΣ, προς εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας του, ήτοι τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οι αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ, η διαδικασία κατανομής του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος πιστωτικού ιδρύματος στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων και άλλων υποχρεώσεων.

β. Ορίζεται ρητώς ότι, εφόσον οι σχετικές προϋποθέσεις πληρούνται, οι αποφάσεις για τη διάθεση των συμμετοχών θεωρούνται ότι συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του ΤΧΣ και ότι το ΤΧΣ υπάγεται στη ρύθμιση του Ποινικού Κώδικα που ισχύει για τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (δηλ. απαιτείται έγκληση για την ποινική δίωξη των σχετικών αδικημάτων, αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα).

γ. Δίδεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να συμμετέχει —υπό διαφορετικές μορφές— σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) πιστωτικού ιδρύματος, έως το ποσοστό συμμετοχής του, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις (πχ ουσιαστική οικονομική συμμετοχή και των ιδιωτών με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων, λήψη εκθέσεων εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών συμβούλων, τιμή κτήσεως όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ' ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, διαδικασία λήψης απόφασης από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ).

δ. Απαλείφεται από τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η προνομιακή κατάταξη και ικανοποίηση του Ταμείου, ως μετόχου, από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων.

ε. Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών. Συγκεκριμένα, στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης (άρθρο 8 του ν. 3461/2006) προστίθεται και η περίπτωση αποκρατικοποίησης, κατά την οποία διατίθενται κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, υπό τη μορφή διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το ΤΧΣ.

3. Χορηγείται έκτακτη παράταση έξι (6) μηνών του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 που θα έληγαν έως τις 30/6/2021 ή όσων εξέπνευσαν ήδη εντός της περιόδου επιβολής των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVlD-19.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08 Απρ 2021 | 16:43

Υπόθεση Φουρθιώτη: Φάκελος "φωτιά" από τη Βουλή στον Εισαγγελέα - Ζήτησε διαπίστευση με την πλαστή ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ

Ο Μένιος Φουρθιώτης με την πλαστή ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ ζήτησε να βγάλει διαπίστευση ως κοινοβουλευτικός συντάκτης στη Βουλή

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 07 Απρ 2021 | 19:27

Την Κυριακή στην ειδική πλατφόρμα τα πρώτα αποτελέσματα των self tests - Πρώτα μαθητών και εκπαιδευτικών

Την ερχόμενη Κυριακή "ανεβαίνουν" στην ειδική πλατφόρμα τα πρώτα αποτελέσματα των self test – Πρώτα θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα μαθητών και εκπαιδευτικών

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 06 Απρ 2021 | 20:44

Υπόμνημα του Αλέξη Τσίπρα προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Υπόμνημα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας

ΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 06 Απρ 2021 | 15:23

Τηλεδιάσκεψη Τσίπρα για την Τράπεζα Πειραιώς...χωρίς τον Ευκλείδη Τσακαλώτο- Τι συμβαίνει

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να γίνει τηλεδιάσκεψη με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ΑΜΚ της Πειραιώς

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 05 Απρ 2021 | 15:43

Προανακριτική για τον Ν. Παππά: Την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση για τις τηλεοπτικές άδειες 2015-2016

Την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής για τον Ν. Παππά και τις τηλεοπτικές άδειες 2015-2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 05 Απρ 2021 | 11:34

Συνέντευξη Χατζηδάκη στο Capital.gr για εκκρεμείς συντάξεις, αναδρομικά, υπερωρίες και ανεργία

Ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνει πως το εργασιακό νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει αλλαγές στις υπερωρίες.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑ 03 Απρ 2021 | 14:52

Σύμβουλος Ακεραιότητας στο Δημόσιο: Θα δέχεται καταγγελίες για περιστατικά διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνηση των αναφορών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 02 Απρ 2021 | 16:31

Ο Παύλος Πολάκης "ενημερώνει" τον Μητσοτάκη: "Δεν με είδες στη Βουλή και ανησύχησες;"

Με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ενημερώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πού ακριβώς βρίσκεται

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 02 Απρ 2021 | 16:03

Βουλή - Τσίπρας σε Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας: Αποτύχατε - Είστε μόνος απέναντι στην κοινή λογική

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει στους πολίτες πως "αποτύχαμε και κάναμε λάθος" στη διαχείριση της πανδημίας

ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 02 Απρ 2021 | 15:58

Βουλή: Το "τσάμικο" που αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα -"Ο στίχος αυτός γράφτηκε για εσάς" [Βίντεο]

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε το "τσάμικο" του Σαββόπουλου στον Αλέξη Τσίπρα.

"ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ" 02 Απρ 2021 | 15:27

Κουτσούμπας στη Βουλή: Κριτήριο της κυβέρνησης δεν είναι η προστασία του λαού αλλά ο καπιταλισμός

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας είναι η λήψη μέτρων στους χώρους υπερμετάδοσης και η θωράκιση του συστήματος Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 02 Απρ 2021 | 15:26

Στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- Ελλάδα 2.0

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«ΣΑΝ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ Κ.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟ» 02 Απρ 2021 | 14:29

Βουλή: Σκληρή επίθεση Μητσοτάκη σε Γεννηματά - "Μου θυμίσατε τον Τσίπρα, χωρίς όμως το ταλέντο στο ψέμα"

Σκληρή κριτική Μητσοτάκη και στον Τσίπρα. "Κάποτε οι αντιμνημονιακοί έμειναν χωρίς μνημόνια μόνο με το νταούλι στο χέρι. Προσέξτε γιατί και οι κορονοκάπηλοι θα μείνουν χωρίς κορονοϊό".