Follow us

Πράσινες εξαγορές και βιώσιμες συγχωνεύσεις: Πώς η βιώσιμη ανάπτυξη αλλάζει τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

Του Βασίλη Κουφού, Συμβούλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ιδρυτή, ΡΜΡ της Capa Epsilon OSP

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
CAPA EPSILON

Ένας από τους πλέον θεμελιώδεις πυλώνες του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού και ευρύτερα επιχειρηματικού συστήματος, είναι η δυνατότητα των εταιρειών να μεταλλάσσονται πλήρως, είτε μέσω απορροφήσεων, είτε διά των συγχωνεύσεων, είτε ακόμη και με την εφαρμογή απλών συνεργατικών μοντέλων (κοινοπραξίες, εταιρικές συμπράξεις ή συνέργειες κ.λπ.).

Σε αγορές δε, με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, τέτοιες κινήσεις αποδίδουν άμεσα σε κάθε επίπεδο: ο ανταγωνισμός βελτιώνεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποκτούν μεγαλύτερη ποιότητα, οι κίνδυνοι περιορίζονται και τα κανονιστικά πλαίσια λειτουργούν με αυξημένες επιδόσεις. Ουσιαστικά, όσο, σε μια οικονομία, εμφανίζονται κινήσεις που εμπεριέχουν τάσεις τέτοιου είδους εταιρικών μετασχηματισμών, το πρόσημο της ανάπτυξης διατηρείται θετικό.

Ωστόσο, στα πρώτα είκοσι χρόνια του νέου αιώνα, η παγκόσμια αγορά βίωσε τόσο την πλημμυρίδα του φθηνού χρήματος και των χαμηλών επιτοκίων (από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 έως το 2006-2007), όσο και την τεράστια κρίση χρέους του 2008, η οποία ουσιαστικά έπαψε να μας απασχολεί, με την επικράτηση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19. Ταυτόχρονα,

  • η διόγκωση των -οικονομικών και εμπορικών κατά κύριο λόγο- συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
  • η αναβίωση σειράς αιτημάτων αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, τις αμοιβές, τα κόστη παραγωγής και τις αναδιανεμητικές πολιτικές
  • η επιθετική εφαρμογή, στις επιχειρήσεις, πολιτικών με βάση τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την "Ενταξιμότητα" (χρησιμοποιώ εισαγωγικά καθώς ο όρος είναι αδόκιμος κατά την άποψή μου)

τροποποιούν ολοσχερώς το σύνολο των λειτουργικών και διαχειριστικών pipelines κάθε είδους, μεγέθους και δραστηριοποίησης επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον αφομοιωθούν από την κάθε εταιρεία, ως στοιχεία, συλλειτουργούντα εντός των γενικών work-flows, θα επιφέρουν τεράστιες αλλαγές σε τουλάχιστον πέντε δομικά σημεία της εταιρικής πραγματικότητας:

  1. Διαχείριση κινδύνων
  2. Λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και του πελατολογίου
  3. Παραγωγική διαδικασία από αμιγώς τεχνική άποψη
  4. Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
  5. Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η διαφορετική επιμέτρηση της περιουσίας κάθε επιχείρησης. Συνεπώς, ανατοποθετείται το σύνολο του γενικότερου πλαισίου, επί του οποίου υλοποιούνται όλων των ειδών και μορφών Εταιρικοί Μετασχηματισμοί, επηρεάζοντας την αξία κάθε οργανισμού, όχι από την πλευρά της πραγματικής οικονομίας (προσφορά και ζήτηση, εμπορική διείσδυση, εισαγωγή καινοτομίας, κάλυψη κενών της αγοράς), αλλά από την πλευρά των κανόνων λειτουργίας (εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση πόρων, ακεραιότητα, διαφάνεια) καθώς και από σειρά άλλων -υποκειμενικής προσέγγισης- στοιχείων (Κοινωνική Ενσυναίσθηση του Επιχειρείν, Κώδικας Εταιρικών Αξιών).

Ωστόσο, η ζωτική σημασία των απορροφήσεων, των συγχωνεύσεων και των συμπράξεων, ούτε μειώνεται, ούτε -με κάποιον τρόπο- δύναται να υποκατασταθεί, ως προς την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Πώς, όμως, οι επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίσουν τις επιπτώσεις των Εταιρικών Μετασχηματισμών, ως προς την αποτίμηση της αξίας τους; Είναι πιθανόν, οι νέες συνθήκες να οδηγούν μέρος του Ενεργητικού σε απαξία, η τμήμα του Παθητικού σε αναδιάρθρωση;

Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδική μεθοδολογία, η οποία παρουσιάζεται με τρεις διαφορετικές εκδοχές.

Κατά πρώτο λόγο, έχουμε τη Λογιστική Μέθοδο (ή Μέθοδος Αξιολόγησης της Λειτουργικής Απόδοσης). Οι μετασχηματιζόμενες νομικές οντότητες αποτιμώνται υπό τη νέα τους υπόσταση και κατόπιν -για εύλογο χρονικό διάστημα- διενεργείται μια διαρκής σύγκριση σε δύο επίπεδα:

Ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων βιωσιμότητας (αξία με και χωρίς αυτά)
Ως προς τον ίδιο τον μετασχηματισμό (αξία πριν και μετά από αυτόν)

Η Μέθοδος Αξιολόγησης της Λειτουργικής Απόδοσης βασίζεται στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση τυποποιημένων δεικτών ή αριθμοδεικτών (EBITDA, EBIT, RoI, RoE, Cash-Flows, ταχύτητα μετατροπής απαιτήσεων, Εσωτερική Αξία Μετοχής κ.λπ.).

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την περίφημη Μέθοδο των Μη Κανονικών Αποδόσεων (abnormal returns – ARs), η οποία συγκρίνει τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών των δύο εταιρειών, ως προς τη συγχώνευση ή την εξαγορά, κατά τη χρονική διάρκεια της ανακοίνωσης του γεγονότος αυτού, μέχρι και την ολοκλήρωσή του, με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες αποδόσεις στην ίδια χρονική διάρκεια που έχουν υπολογιστεί με βάσει τα ιστορικά στοιχεία μιας χρονικής περιόδου, περί τα 3 έως 5 έτη προ του μετασχηματισμού. Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων, αξιωματικά, οφείλεται στο συγκεκριμένο γεγονός και επί τούτου υπόκειται σε κρίση.

Τέλος, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις, είναι εφικτή η εφαρμογή μιας τρίτης μεθόδου, αυτής της Θεμελιακής Αποτίμησης. Ουσιαστικά η μέθοδος βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αποτίμηση των προνομιούχων μετοχικών τίτλων. Ένας πιστοποιημένος εκδότης Ομολογιακών Δανείων, καλείται να αναλύσει το σύνολο των οικονομικών δεδομένων μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και, κατόπιν, να εκτιμήσει το μέγεθος και τη διάρκεια των μελλοντικών προοπτικών. Το έργο του αποτελεί μια αθροιστική παρουσίαση όλων των χρηματοοικονομικών δεδομένων (αριθμοδείκτες, αποδόσεις, διαχρονική ροή κύκλου εργασιών), σε συνδυασμό με ενδελεχείς παρουσιάσεις της εταιρείας, τόσο από την πλευρά της Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών, όσο και από την πλευρά των πιστωτών και προμηθευτών της.

Στο περιθώριο όλων αυτών των εργαλείων, αναπτύσσεται διαρκώς, μια παράλληλη χρηματιστηριακή αγορά, όπου κυριαρχούν προϊόντα όπως τα Εκκολαπτόμενα Παράγωγα που συνδέονται με τη Βιωσιμότητα (SLDs), τα Πράσινα Ομόλογα (Green Bonds) και άλλα συναφή. Τα προϊόντα αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρηματοδοτικός πόρος της Απορρόφησης ή της Εξαγοράς, καθιστώντας το γεγονός βιώσιμο εν τοις πράγμασι.

Ωστόσο, το συμπέρασμα είναι πως οι Εταιρικοί Μετασχηματισμοί αναμένεται, όχι μόνον να περιορισθούν υπό το κράτος των κριτηρίων ESG, αλλά να πυκνώσουν και να κυριαρχήσουν μεσοπρόθεσμα. Όμως, η δομική αλλαγή των αξιολογικών κριτηρίων, θα τροποποιήσει το market pool των υποψηφίων, αλλά και τη σύνθεση του group των ενδιαφερομένων να προχωρήσουν σε πράξεις μετασχηματισμού.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 23 Σεπ 2023 | 13:35

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Ο "χάρτης" των πληρωμών έως τις 29 Σεπτεμβρίου

Οι συντάξεις και τα επιδόματα που θα εκταμιευτούν μέχρι την Παρασκευή.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 23 Σεπ 2023 | 09:43

Γιατί μια τετραμελής οικογένεια κινδυνεύει να πληρώσει 500 ευρώ για το λάδι της χρονιάς

Με την τιμή του λίτρου του λαδιού να κινείται ήδη πάνω από τα 10 ευρώ, το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να προσεγγίσει φέτος ακόμη και τα 400 με 500 ευρώ.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 22 Σεπ 2023 | 14:24

Κατατέθηκε στη Βουλή ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 600 εκατ. ευρώ- Για τις καταστροφές στη Θεσσαλία

Ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς, επεσήμανε ότι "το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερο, άνω του 1 δισ. ευρώ".

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 22 Σεπ 2023 | 13:36

Λουκέτο στα καζίνο σε Ρίο και Λουτράκι: Τα υπέρογκα χρέη και η επόμενη ημέρα

Μονόδρομος ήταν για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων η απόφαση να προχωρήσει στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καζίνο Ρίου και στην επιβολή δίμηνου λουκέτου στο καζίνο Λουτρακίου.

22 Σεπ 2023 | 13:15

25 χρόνια e-shop.gr: 4 υπηρεσίες. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου;

Η εταιρεία διαθέτει 58 e-shop points σε όλη την Ελλάδα και το προσωπικό της είναι πάντα πρόθυμο να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης.

22 Σεπ 2023 | 13:15

Back to University από το E-SHOP.GR!

Η φοιτητική σου ζωή ξεκινά και σίγουρα πρόκειται για μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής σου!

22 Σεπ 2023 | 13:15

Στρατηγική Συνεργασία E-SHOP.GR με BOXNOW

Δεδομένου ότι οι δυο επιχειρήσεις παρουσιάζουν κοινά σημεία στην επιχειρηματικής τους δραστηριότητα, το 2023 προχώρησαν σε συνεργασία.

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ 22 Σεπ 2023 | 12:23

Who is Who International Awards 2023: Με καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί η βραδιά αριστείας και ενότητας

Αυτή την χρονιά, τα Διεθνή Βραβεία Who is Who στέκονται αλληλέγγυα σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη χώρα μας.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22 Σεπ 2023 | 10:23

Αυτός είναι ο νέος μισθωτής του Πύργου του Πειραιά

Οι μισθώσεις στον Πύργο προχωρούν και στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγάζονται τα Flagship καταστήματα του ομίλου Inditex, Zara και Zara Home.

ΣΕ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 21 Σεπ 2023 | 20:14

Public Group: Αύξηση κερδοφορίας για το #1 Omni-Retail οικοσύστημα

Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα €500 εκ. το τελευταίο 12μηνο - Το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε 21% ανάπτυξη πωλήσεων σε σχέση με το 2022.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΥΘΙΚΗ ΒΙΛΑ 21 Σεπ 2023 | 20:00

Ανδρέας Βγενόπουλος: Στο ηλεκτρονικό σφυρί ξανά το παλάτι του στην Εκάλη - Στα 4,2 εκατ. ευρώ η τιμή πρώτης προσφοράς

Νέο "σφυρί" έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2023, με την τιμή πρώτης προσφοράς να παραμένει στα €4,2 εκατ.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ 21 Σεπ 2023 | 09:57

Μπαίνει φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Το θέμα με την εκτός σχεδίου δόμηση προέκυψε εντός του καλοκαιριού μετά από τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 21 Σεπ 2023 | 09:55