Follow us

Τέλος χρόνου για επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν αποδείξεις

Τέλος χρόνου για τις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν ακόμη τα δεδομένα-αποδείξεις στο ηλεκτρονικό σύστημα esend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Τέλος χρόνου για τις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν ακόμη τα δεδομένα-αποδείξεις στο ηλεκτρονικό σύστημα esend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Από την 1η Δεκεμβρίου έχει ξεκινήσει η επιβολή των προστίμων και ταυτόχρονα η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να μην αποστέλλουν τις αποδείξεις, καλώντας τες να συμμορφωθούν άμεσα. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση θα αποστείλει στις επιχειρήσεις τις πρώτες προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 θα ενεργοποιηθεί και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Πρόστιμα διαβίβασης

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ήδη εντοπίσει 84.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν διαβιβάσει ποτέ στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω φορολογικών μηχανισμών και 87.000 που έχουν διακόψει τη διαβίβαση δεδομένων. Από την 1η Δεκεμβρίου όσες επιχειρήσεις λιανικής δεν συμμορφωθούν θα βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ειδικότερα:

– Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο.

Επίσης, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε

α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε


β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Διαβάστε Επίσης

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να γνωρίζει όλα τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Και αυτό καθώς το έσοδο για μία επιχείρηση είναι έξοδο για μία άλλη και αυτόματα εμφανίζεται στα MyData. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν τη δυνατότητα να προϋπολογιστεί το ποσό του ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται κάθε επιχείρηση. Έτσι, η επιχείρηση θα ξέρει από πριν το ποσό του ΦΠΑ που της αναλογεί και τι μπορεί να λάβει ως επιστροφή, επιταχύνοντας τον χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2023 αυτοματοποιούνται και οι διαδικασίες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Όπως τονίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, "στοχεύουμε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών για όλες τις κατηγορίες των φόρων, με αξιοποίηση του προφίλ των φορολογουμένων και ανάλυση κριτηρίων".

Συνολικά η φορολογική διοίκηση σκοπεύει φέτος να επιστρέψει φόρους ύψους 5 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να μηδενιστούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου (άνω των 90 ημερών), οι οποίες κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο, καθώς επιβαρύνονται με τόκο.

Και σήμερα, όμως, οι επιστροφές ΦΠΑ πραγματοποιούνται σε διάστημα 10 έως 30 ημερών. Οι καθαρές επιστροφές, δηλαδή αυτές που δεν χρειάζεται να συμψηφιστούν με άλλες οφειλές, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις σε διάστημα 10 ημερών (εξαρτάται και από τον όγκο εργασίας κάθε εφορίας), ενώ όταν πρέπει να γίνει επιστροφή ΦΠΑ και υπάρχει οφειλή, για παράδειγμα στον ΕΦΚΑ, η διαδικασία γίνεται "στο χέρι", με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Στο πρώτο εξάμηνο θα τεθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα που θα χειρίζεται αυτόματα τις επιστροφές φόρου. Η αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ μέσω της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών μεταξύ φορολογικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου των 30,5 δισ. ευρώ και ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες με στόχο να τεθούν οι νέες αλλαγές στις επιστροφές φόρων.

Πηγή: capital

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ 05 Φεβ 2023 | 13:20

"Δύσκολη τη ζωή" σε φοροφυγάδες και οφειλέτες με οικονομική επιφάνεια υπόσχεται ότι θα κάνει η ΑΑΔΕ

Μεγάλο βάρος στην προσπάθεια ελέγχου της φοροδιαφυγής δίνεται στον τουρισμό

ΑΑΔΕ 02 Φεβ 2023 | 19:40

Λουκέτο σε βενζινάδικο που διέθετε παράνομα στην αγορά καύσιμα αξίας 18 εκατ. ευρώ

Στον προαύλιο χώρο του εντοπίστηκαν παράνομες δεξαμενές καυσίμων

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 31 Ιαν 2023 | 07:27

ΑΑΔΕ: Ανοιξε η πλατφόρμα για αλλαγές ή διορθώσεις στο Ε9 - Αναλυτικά όλη η διαδικασία

Προσβάσιμη είναι πλέον η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2024, για εκείνους που έχουν μεταβολές της περιουσιακής τους κατάσταση.

ΑΑΔΕ 30 Ιαν 2023 | 15:51

Φορολοταρία Ιανουαρίου: Δείτε αν κερδίσατε στην τελευταία κλήρωση μέχρι και 50.000 ευρώ

Ένας από τους τυχερούς λαχνούς της φορολοταρίας κερδίζει έως και 50 χιλ. ευρώ

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ 20 Ιαν 2023 | 18:17
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 20 Ιαν 2023 | 15:16

Τσίπρας από Αιγάλεω: Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι "δεν μπορούμε όταν μιλάμε για υγιή επιχειρηματικότητα να μιλάμε μονάχα για κάποιους λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους".

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 18 Ιαν 2023 | 17:37

ΕΣΠΑ: Σε λειτουργία από αύριο η πλατφόρμα για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Το αναβαθμισμένο σύστημα υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

ΖΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ EUROPOL 16 Ιαν 2023 | 20:28
15 Ιαν 2023 | 14:23

Εφορία: Ζητά στοιχεία φορολογούμενων από τις τράπεζες για καταθέσεις, μερίσματα και δάνεια

Στοιχεία και πληροφορίες για τις αποταμιεύσεις τις κινήσεις λογαριασμών τα δάνεια των φορολογούμενων αλλά και τους τόκους θα ζητήσει από τις τράπεζες η ΑΑΔΕ.

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12 Ιαν 2023 | 18:18

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις από συζύγους - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα ζευγάρια που επιθυμούν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2022 θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 11 Ιαν 2023 | 13:32

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων: Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 33.000 ευρώ στη Hellenic Train Α.Ε

Πρόστιμα ύψους 33 χιλ. Ευρώ στη Hellenic Train Α.Ε επιβλήθηκαν από τη ΡΑΣ.

ΑΠΟ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 Ιαν 2023 | 10:18

Ανοιγμα ατομικής επιχείρησης με μερικά κλικ - Ολα τα βήματα

Ηλεκτρονικά θα μπορούν από την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου να συστήνουν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την εφορία οι φορολογούμενοι.

09 Ιαν 2023 | 07:48

Η κοροϊδία του πεντοχίλιαρου

Όσοι κρύβουν τα εισοδήματά τους πίνουν εις υγείαν των κορόιδων που υπερφορολογούνται για να μοιράζει η δεξιά κυβέρνηση επιδόματα σε ένστολους ψηφοφόρους.