Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει τώρα διακομματική διοίκηση στην ΕΡΤ από την Επιτροπή Θεσμών - Κατέθεσε τροπολογία

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν την τροπολογία για την ΕΡΤ στο νομοσχέδιο του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Τροπολογία για την επιλογή της διοίκησης της ΕΡΤ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως είχε προαναγγείλει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία ομιλία του στην Ολομέλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκεκριμένα ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μάριος Κάτσης και η Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Νατάσα Γκαρά, κατέθεσαν την τροπολογία στο νομοσχέδιο του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στην αιτιολογική έκθεση, οι βουλευτές τονίζουν πως με την προτεινόμενη διάταξη, η επιλογή του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και των μη αιρετών μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται πλέον με απόφαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και όχι με απλή γνωμοδότηση, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της.

Με τη ρύθμιση αυτή, επιτυγχάνονται ευρύτερες συναινέσεις, που εγγυώνται ότι στο Δ.Σ. θα επιλέγονται οι βέλτιστοι υποψήφιοι και όχι οι αρεστοί στην εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΡΤ Α.Ε. θα λειτουργεί ως δημόσια – και όχι ως κρατική, πολλώ δε μάλλον κυβερνητική – ραδιοτηλεόραση.​

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σ/ν του Υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για θέματα

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

"Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης."

Θέμα: "Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής του προέδρου, του
διευθύνοντος συμβούλου και των μη αιρετών μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε."

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 9 του ν. 4173/2013, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4324/2015, ο πρόεδρος, ο διευθύνων
σύμβουλος και τα μη αιρετά μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. είναι πρόσωπα υψηλών
προσόντων, τα οποία επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Με την προτεινόμενη διάταξη, η επιλογή του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου
και των μη αιρετών μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται πλέον με απόφαση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και όχι με απλή γνωμοδότηση, που
λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Με
τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνονται ευρύτερες συναινέσεις, που εγγυώνται ότι στο Δ.Σ.
θα επιλέγονται οι βέλτιστοι υποψήφιοι και όχι οι αρεστοί στην εκάστοτε κυβέρνηση,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΡΤ Α.Ε. θα λειτουργεί ως δημόσια – και όχι ως
κρατική, πολλώ δε μάλλον κυβερνητική – ραδιοτηλεόραση.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

"Άρθρο …

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, επιλέγονται ως εξής:
ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται
με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος
υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία
λαμβάνει την απόφαση επιλογής με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών
της, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων".
Το άρθρο 9 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) όπως ισχύει, η παράγραφος 2 του οποίου
αντικαθίσταται με την προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται
από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν
να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών
πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής είτε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση
του έργου τους,
δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκ των
οποίων το ένα έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.
2. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, επιλέγονται ως εξής: ο
αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας απευθύνει
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε
πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει

εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία διατυπώνει τη
γνώμη της με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3 έως 5 του
άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.
3. Τα μέλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 εκλέγονται με άμεση, μυστική και
καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της εταιρείας.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την
τήρηση των διαδικασιών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Μέχρι την, κατά τα ανωτέρω υπό την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκλογή
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των εργαζομένων ή την αναπλήρωση
τυχόν παραιτηθέντος ή ελλείποντος της αυτής κατηγορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως χωρίς τα μέλη αυτά.
5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να
ανανεώνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι
ασυμβίβαστη:
α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης.
γ) Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά
σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
δ) με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του
Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του
Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του
περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του
κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου που
κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα της διοίκησης της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., που από το Καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία δεν ανατίθεται στον
Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε
αποφασίζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας,
επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το Καταστατικό και

τους σχετικούς Κανονισμούς της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη σύνταξη εισηγήσεων για
θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τουλάχιστον
το μήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων
Σύμβουλος με τον προσφορότερο κατά την κρίση του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες της
εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη,
συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου.
9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μέλος του ως
αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι
λόγοι της αναπλήρωσης.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και
λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και
ποιοτικούς στόχους αναφορικά με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής
της εταιρείας μετά από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του
πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό
Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
11. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από Εισήγηση του
Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους.
β) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από Εισήγηση των Προϊσταμένων
των Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) Μετά από Εισήγηση των Γενικών Διευθυντών ή κατά περίπτωση των
Προϊσταμένων Διευθύνσεων και απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι

Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας
που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε
προβλεπόμενη αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω αμοιβή και αποζημίωση δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται
για Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών
προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3429/2005. Η ανωτέρω αμοιβή και η
αποζημίωση μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κάτσης Μάριος

Γκαρά Αναστασία

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 07 Μαρ 2021 | 14:36

Ραντεβού με τις γυναίκες του πολιτισμού δίνει τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας

Την διαδικτυακή εκδήλωσ‬η με θέμα: "8 ΜΑΡΤΗ - Με τις Γυναίκες του Πολιτισμού για το δικαίωμα στην εργασία την εποχή της πανδημίας και του #metoo", διοργανώνει το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ 06 Μαρ 2021 | 14:58

Σεισμός Ελασσόνας: Επίσκεψη Τσίπρα στο κατεστραμμένο Δαμάσι- "Αποζημιώσεις και εξάμηνη φορολογική απαλλαγή"

"Ότι προβλέπει ο νόμος για άμεση στήριξη των πληγέντων να γίνει γρήγορα. Να δοθούν οι αποζημιώσεις, να γίνουν αυτοψίες" τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 06 Μαρ 2021 | 13:03

Oι νέες ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για το ΤΧΣ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 06 Μαρ 2021 | 12:58

Κατατέθηκε στη Βουλή η επενδυτική συμφωνία με την "Ελληνικός Χρυσός"

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, η Επενδυτική Συμφωνία, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ.

06 Μαρ 2021 | 11:43

Βλέποντας το ΚΙΝΑΛ να αυτοκτονεί

Βλέπουμε το ΚΙΝΑΛ να αυτοκτονεί καθημερινά, υποδυόμενο έναν ΣΥΡΙΖΑ plus.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 06 Μαρ 2021 | 10:00

Νέα δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13,7% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με 36,4% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκεντρώνει ποσοστό 22,7%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 05 Μαρ 2021 | 13:52

Τσίπρας στο Θριάσιο: Ξανά δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία μετά το αποτυχημένο lockdown [εικόνες]

Eπίθεση για τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίζεται την πανδημία η Κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Θριάσιο νοσοκομείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05 Μαρ 2021 | 13:05

ΝΔ: Τι απαντά ο κ. Τσίπρας στις βαρύτατες καταγγελίες Κοντονή;

Ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Τ.Γαϊτάνη για τις δηλώσεις Κοντονή.

Η ΕΡΤ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ 05 Μαρ 2021 | 12:39

Έξαλλοι πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ με το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ- Χρέωσαν το πανό υπέρ Κουφοντίνα στη νεολαία του κόμματος

Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ΕΡΤ με αφορμή ρεπορτάζ για το πανό που σηκώθηκε στην πορεία για το Δημήτρη Κουφοντίνα

"ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ" 05 Μαρ 2021 | 11:54

Η Πελώνη "καρφώνει" τον Τσίπρα: Αφού πήρε θέση υπέρ του Κουφοντίνα τώρα σιωπά

"Πυρά" προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα εξαπέλυση η Αριστοτελία Πελώνη.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 05 Μαρ 2021 | 11:22

Επιχείρηση... "αποκουφοντινοποίησης": Πώς ο Τσίπρας προσπαθεί να απεμπλακεί μετά τη γκάφα Δρίτσα

Χθες, ο κ. Τσίπρας παρεμβαίνοντας στην ολομέλεια για το νομοσχέδιο των απευθείας συμβάσεων, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο θέμα της απεργίας πείνας Κουφοντίνα.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 05 Μαρ 2021 | 08:15

Θοδωρής Δρίτσας: Από το αντάρτικο στους Κινέζους, στη γκάφα μεγατόνων για τον Κουφοντίνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που δήλωση του βουλευτή Θοδωρή Δρίτσα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.

ΥΠΕΡ 158 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 05 Μαρ 2021 | 06:30

Βουλή: Ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.