H "ακτινογραφία" των φορολογικών αλλαγών του πολυνομοσχεδίου

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και ποιους αφορούν.

h-aktinografia-twn-forologikwn-allagwn-tou-polunomosxediou
SHARE THIS
0
SHARES

Χωρίς το κρίσιμο ζήτημα των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έλειπαν για μια ακόμη φορά οι αλλαγές στη φορολογία. Όσοι απασχολούνται με μεροκάματο θα δουν από εδώ και στο εξής μια μείωση στο καθαρό τους ημερομίσθιο καθώς με διάταξη που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%. Όσοι ενδιαφέρονται για ασφαλιστήρια συμβόλαια με επενδυτικό χαρακτήρα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και στο εξής τα χρήματα που θα διαθέτουν θα αποτελούν «τεκμήριο». Με νομοθετική ρύθμιση κλείνει επίσης ένα «παράθυρο» για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα: όσοι μετατρέπουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να τηρούν απλογραφικά και όχι διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να πληρώνουν παρακράτηση φόρου η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή 15%. Στο πολυνομοσχέδιο περνάνε και δύο «καλές» διατάξεις:

1.     Μονιμοποιείται η δυνατότητα φορολόγησης ως «μισθωτών» των ευκαιριακά απασχολούμενων που έχουν εισόδημα έως 6000 ευρώ και τεκμήρια έως 9500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης φόρου η οποία ανέρχεται τώρα στα 1900 ευρώ (αλλά θα πέσει από την 1/1/2020 στα 1250 ευρώ)

2.     Θεσπίζεται ισχυρό φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε προσλήψεις ανέργων. Οι εργοδοτικές εισφορές θα αναγνωρίζονται ως επαγγελματική δαπάνη σε ποσοστό 150% και όχι 100% που ισχύει σήμερα. Έτσι, όποιος δίνει 500 ευρώ εργοδοτικές εισφορές θα αφαιρεί από τα φορολογητέα του κέρδη 750 ευρώ και πρακτικά θα επιτυγχάνει επιπλέον μείωση φόρου 72,5 ευρώ.

Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

·       Στα ημερομίσθια είτε από μισθωτή εργασία είτε στις αμοιβές των ξεναγών, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 5%. Όπως προβλέπει η διάταξη, θεσπίζεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς.

·       Τα ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα θα υπάγονται πλέον στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς «αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο»

·       Καθίσταται διαρκούς ισχύος η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Η διάταξη έχει ως εξής:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της»

·       Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στο δημόσιο δεν θα υπόκειται σε φόρο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρηση ακινήτων στο δημόσιο.

·       Θεσπίζεται υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% (και απόδοσής του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη) σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

·       Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

Το κίνητρο αυτό εφαρμόζεται για νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγικών μονάδων που προβαίνουν σε μετατροπή υφιστάμενων συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 
Η εν λόγω προσαύξηση, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.
 

·       Δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο εξής για τον προσδιορισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Επίσης, δεν θα θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή μεμονωμένη πράξη η οποία εμπίπτει στις διατάξεις περί επιβολής του φόρου υπεραξίας. Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στον φόρο υπεραξίας ακινήτων η εφαρμογή του οποίου προγραμματίζεται να γίνει κανονικά από την 1/1/2019.

Όποιος προχωρά για πρώτη φορά σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να μειώνει τον συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% που ισχύει στο 50%. Η διάταξη προστέθηκε γιατί με την προηγούμενη διατύπωση έχαναν το προνόμιο της μείωσης στο 50% όσοι είχαν αποκτήσει εισόδημα από άλλες πηγές και μετά προχωρούσαν στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα.

Φωτογραφία: Αρχείου 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook