Η νέα ρύθμιση για συντάξεις χηρείας & οφειλές σε ταμεία

Τα κριτήρια για τις συντάξεις χηρείας και η διαδικασία για την αποπληρωμή οφειλών στο νέο νομοσχέδιο των υπ. Οικονομικών και Εργασίας

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Η νέα ρύθμιση για συντάξεις χηρείας & οφειλές σε ταμεία

Τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σε έως 120 δόσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθορίζει μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται:

- Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

- Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, στους οποίους παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

- Εργοδότες από την απασχόληση εργαζομένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ποσοστού 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και ποσοστού 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής.

Επίσης, ορίζεται σε 120 κατ' ανώτατο όριο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καταβολής του συνόλου της οφειλής που προκύπτει, μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση. Τα ελάχιστα ποσά της οριζόμενης μηνιαίας δόσης ορίζονται τα 50 ευρώ για τους μη μισθωτούς και εργοδότες και τα 30 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στο εν λόγω καθεστώς δύναται να υπαχθούν, με επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης. Όπως διευκρινίζεται στο σχέδιο νόμου, οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δύναται να υπαχθούν στην προτεινόμενη ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη, λόγω των οφειλών αυτών.

Παράλληλα προβλέπεται ότι, εάν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της, είναι κάτω από το προβλεπόμενο όριο (4.000 ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης του πρώην ΟΓΑ και 20.000 ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης του πρώην ΟΑΕΕ), ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019, το προβλεπόμενο όριο οφειλής διαμορφώνεται στο ποσό των 6.000 ευρώ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο προτεινόμενο μέτρο.

Συντάξεις χηρείας

Με το σχέδιο νόμου, τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, στα επιζώντα μέλη.

Ειδικότερα:

- Καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που τίθενται στον επιζώντα σύζυγο, προκειμένου να του χορηγηθεί η σύνταξη, λόγω θανάτου. Οι συντάξεις, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καταβάλλονται εφεξής στους επιζώντες συζύγους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.

- Παρατείνεται η καταβολή σύνταξης, λόγω θανάτου, για τα δικαιοδόχα άγαμα τέκνα, μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, αντί μέχρι το 18ο που ισχύει, ανεξαρτήτως φοίτησής τους ή μη σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού ή ΙΕΚ.

- Μειώνεται σε τρία έτη από πέντε έτη που ισχύει, η ελάχιστη διάρκεια γάμου μεταξύ θανόντος συνταξιούχου/ασφαλισμένου και επιζώντος συζύγου για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο.

- Αυξάνεται σε 70% από 50% που ισχύει, το ποσοστό επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος, το οποίο δικαιούται να λάβει ο επιζών σύζυγος.

- Ορίζεται ότι το 50% της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος, μετά την παρέλευση της τριετίας, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων προβλεπόμενων ορίων (του ποσού της εθνικής σύνταξης, ήτοι 384 ευρώ ή των 360 ευρώ).

- Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί, κατ' εφαρμογή του ν. 4387/2016.

- Χορηγείται, ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου.

Θεσμικές παρεμβάσεις για την επέκταση των δικαιώματων των εργαζομένων και την ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας τους

- Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή σχέση τους. Επίσης, στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναγγέλλεται από τους εργοδότες ο αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί τους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

Προβλέπεται εφεξής από πλευράς του εργοδότη:

- Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όταν οι εργαζόμενοι, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα, προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η υγεία τους.

- Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

- Η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

- Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρεί τα προβλεπόμενα αναφορικά με την ασφάλεια των ως άνω εργαζομένων, καθώς και την καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας (επιβολή χρηματικού προστίμου, φυλάκιση, κλπ).

- Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η αναγγελία θα πρέπει να γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), που ισχύει σήμερα. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: PIXABAY

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ "ΣΚΟΙΛΕΛΙΚΙΚΟΥ" 02 Ιουλ 2020 | 11:59

Αχτσιόγλου: Μέσα σε λίγους μήνες διακυβέρνησης ΝΔ οι εκκρεμείς συντάξεις αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 50%

"Τα "σκόιλελικικού" δεν έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα στην αξιοπιστία του κ. υπουργού".

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 30 Ιουν 2020 | 12:54

Αχτσιόγλου για εστίαση και ξενοδοχεία: Διπλό χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις από τον κ. Βρούτση

"Η ιδεοληψία και τιμωρητικότητα ξεπερνά κάθε προηγούμενο", σχολιάζει η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 Ιουν 2020 | 20:35

Τα στιγμιότυπα της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Οι selfies του Παππά, ο "χαμένος" Τσίπρας, ο Γκλέτσος και ο ήρωας με τις... παντόφλες [Εικόνες]

Ενδιαφέρον έχουν τόσο οι παρουσίες όσο και οι φωτογραφίες από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 Ιουν 2020 | 13:29

Αχτσιόγλου για ΣΥΝ-εργασία: Μείωση μισθού ή απόλυση οι "επιλογές" της κυβέρνησης στους εργαζόμενους

"Πώς μπορεί με αυτά τα χρήματα να καλύψει τις ανάγκες του ένας άνθρωπος, πολύ περισσότερο μία οικογένεια";

ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 05 Ιουλ 2020 | 09:10

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά μέχρι και 11.000 ευρώ

Για 2,5 εκατ. συνταξιούχους το μέσο ποσό αναδρομικών είναι 1.400 ευρώ

ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 500.000 ΕΥΡΩ 05 Ιουλ 2020 | 08:03

Πώς θα πάρετε χαμηλότοκο δάνειο από το Taxis - Η διαδικασία

Έτσι, θα πάρετε δάνεια με επιτόκιο 0,9% από 2.000 έως 500.000 ευρώ μέχρι την επόμενη Παρασκευή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 04 Ιουλ 2020 | 13:15

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε θα γίνει η καταβολή του - Μέχρι πότε και πώς θα κάνετε τις αιτήσεις

Όλο το νέο χρονοδιάγραμμα όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 04 Ιουλ 2020 | 12:22

Αύξηση προκαταβολής των προσωρινών συντάξεων: Στο 80% για μισθωτούς, στο 70% για ελεύθερους επαγγελματίες

Η προσωρινή σύνταξη αυξάνεται στο 80% της κύριας συν αναδρομικά-Στις 9 Ιουλίου θα καταβληθούν σε 250.000 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης τα αναδρομικά 8 μηνών

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 04 Ιουλ 2020 | 09:46

Κοινωνικός Τουρισμός: Έσπασαν κάθε ρεκόρ οι αιτήσεις - Αύξηση 104,9% σε σχέση με το 2019

Μεγάλη η ανταπόκριση εφέτος στα τρία προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Οργανισμού - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 04 Ιουλ 2020 | 09:24

Ελληνικό: Τα έργα της πρώτης πενταετίας - Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις: Τι λένε τα διεθνή μέσα

Έργο διεθνών συμμαχιών - Θα συμβάλει κατά 2% στην αύξηση του ΑΕΠ -Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 04 Ιουλ 2020 | 08:29

Aναταράξεις στην Air France: Θα καταργήσει 7.580 θέσεις εργασίας

Η Air France-KLM έλαβε την άνοιξη κρατική οικονομική στήριξη 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις

ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 04 Ιουλ 2020 | 08:29

Alpha Bank: Η ανακοίνωση για τη μαζική αποστολή SMS σε πελάτες για συναλλαγές που δεν είχαν κάνει

Δεν υφίσταται ζήτημα ασφάλειας ή επίθεσης στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας

Ο ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 04 Ιουλ 2020 | 08:05

Ποιοι και γιατί δεν θα πληρώσουν φέτος καθόλου φόρο - Τα νέα μέτρα με αριθμούς και παραδείγματα

Η μείωση της προκαταβολής φόρου - Ο νέος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής - Οι εργοδοτικές εισφορές