ΕΒΕΠ: Tι πρέπει να γνωρίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ενόψει Brexit

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει για τα 7 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας για το BREXIT.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΕΒΕΠ: Tι πρέπει να γνωρίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ενόψει Brexit

Από τις 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί τρίτη χώρα. Είναι πλέον επείγον να αρχίσουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ να προετοιμάζονται για την αποχώρηση του ΗΒ, εάν δεν το έχουν πράξει ακόμη, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά σε ανακοίνωσή του και ενημερώνει:

1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σε περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, τα περισσότερα έννομα αποτελέσματα του Brexit θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή, ύστερα από μεταβατική περίοδο 21 μηνών, με τους σχετικούς όρους να καθορίζονται στο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης.

Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ και να εφαρμόζεται σ' αυτό στις 30 Μαρτίου 2019. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους όρους της συμφωνίας αποχώρησης είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Η μελλοντική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί και η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ολοκληρωθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η σχέση αυτή δεν θα είναι όπως αυτή ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές.

2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ευθύνες, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος χονδρικής πώλησης κ.λπ.). Για παράδειγμα, μετά το Brexit, αν επιχειρήσεις της ΕΕ-27 που αγοράζουν εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούνται εισαγωγείς για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα, θα υπάγονται σε ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Αν παραλαμβάνετε προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να αξιολογήσετε τώρα τις ευθύνες σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Εάν η δραστηριότητά σας βασίζεται σε πιστοποιητικά, άδειες ή εγκρίσεις που εκδίδονται από τις αρχές του ΗΒ ή από οργανισμούς με έδρα το ΗΒ — ή που βρίσκονται στην κατοχή προσώπου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο — αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν πλέον στην ΕΕ μετά το Brexit. Μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν ή να αναζητηθούν νέες, που να εκδίδονται από οργανισμό ή αρχή με έδρα την ΕΕ-27. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τα πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται για εμπορεύματα (για παράδειγμα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και για υπηρεσίες (για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών και των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα). Θα πρέπει να λάβετε τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στην ΕΕ-27 των πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να αποκτήσετε νέες.

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία, υπάρχει μεγάλη διαφορά εάν πρόκειται για μετακίνηση εμπορευμάτων εντός της ΕΕ ή σε/από τρίτη χώρα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα με το ΗΒ μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες και τις διαδικασίες σχετικά με τον ΦΠΑ. Αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής έχετε μικρή ή καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

συναλλαγών, οι εξαγωγείς μπορούν να απολαύουν προτιμησιακού δασμολογικού συντελεστή, αν τα προϊόντα έχουν επαρκές «περιεχόμενο ΕΕ» σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής. Μετά το Brexit η συνεισφορά του ΗΒ στο τελικό προϊόν δεν θα θεωρείται πλέον «περιεχόμενο ΕΕ». Πρέπει, ως εκ τούτου, να εξετάσετε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας και να αρχίσετε να θεωρείτε τις εισαγωγές από το ΗΒ ως «μη καταγόμενες», ώστε να εξασφαλίζετε προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή για τα εμπορεύματά σας.

6. ΑΠΑΓΟΡΈΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, οι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν την εισαγωγή/εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς και από τρίτες χώρες — για παράδειγμα, ζωντανών ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης και ορισμένων φυτών και φυτικών προϊόντων, όπως η ξυλεία συσκευασίας. Οι εισαγωγές/εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων υπόκεινται σε ειδικές άδειες ή κοινοποιήσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση ραδιενεργών υλικών, αποβλήτων ή ορισμένων χημικών ουσιών. Μετά το Brexit τα εμπορεύματα που προορίζονται για το ΗΒ ή προέρχονται από αυτό θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες της ΕΕ. Θα πρέπει να λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της ΕΕ για τις εισαγωγές/εξαγωγές.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επί του παρόντος, η ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι ελεύθερη. Μετά το Brexit, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή, αλλά θα υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εταιρείες που επί του παρόντος διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα αποτελεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Εάν το επίπεδο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ και πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση περί επάρκειας που θα επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να εκτιμήσουν αν, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διαβιβάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι δυνατές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις στην ΕΕ27 με πολλούς άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, τους κανόνες για τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ασκούν δραστηριότητες στην ΕΕ27, τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, την επιλογή ελεγκτών, την επιλογή δικαιοδοσίας σε συμβάσεις και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις σχετικά με την προετοιμασία1 , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ζητήστε συμβουλές σε περίπτωση που οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Ο ιστοτόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει πάνω από 60 ανακοινώσεις σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit2, για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν όλους τους παράγοντες της αγοράς να προετοιμαστούν.

Μπορείτε να ανατρέξετε στους ιστοτόπους των διευθύνσεων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά εσάς και την επιχείρησή σας. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, επικοινωνήστε με τις εθνικές σας αρχές, ή το τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ BREXIT»

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης: «Οι Βρετανοί κοινοβουλευτικοί καταψήφισαν εκ νέου, με πλειοψηφία 391 ψήφους κατά και 242 ψήφους υπέρ, τις τροποποιήσεις της συμφωνίας, ενώ απομένουν πλέον σχεδόν δύο εβδομάδες έως την ημέρα που θεωρητικά το Brexit έχει προγραμματιστεί. Μετά την νέα ήττα της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι στη χθεσινή ψηφοφορία, η Βουλή των Κοινοτήτων θα εξετάσει άλλες δύο προτάσεις, σήμερα Τετάρτη, για το εάν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και αύριο Πέμπτη για το εάν θα πρέπει να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο γενικός εισαγγελέας, που επέχει ρόλο νομικού συμβούλου της κυβέρνησης, εξέτασε το νέο κείμενο και αποφάνθηκε ότι δεν αλλάζει την πρότερη θέση του, δηλαδή πως το "backstop" θα μπορούσε να παγιδεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμα. Κρίθηκε λοιπόν ότι δεν είναι «Νομικά δεσμευτικές» οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αποχώρησης από την Ε.Ε. που εξασφάλισε η πρωθυπουργός της Βρετανίας στις διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ο συμβιβασμός προέβλεπε ότι το Λονδίνο θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την εφαρμογή του λεγόμενου "backstop", του μηχανισμού ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή των "σκληρών" συνόρων με την Ιρλανδία, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τη μελλοντική σχέση Μ.Β. και Ε.Ε. δεν ευοδωθούν. Ο Γιούνκερ από τη πλευρά της Κομισιόν θεωρεί πως ο συμβιβασμός των δύο πλευρών ξεκαθάριζε πως το "backstop" δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι μόνιμη λύση. Η Ε.Ε. δεν θα μπορεί να ενεργήσει με σκοπό να εφαρμόσει το "backstop" επ' αόριστον, ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ε.Ε. όπως προβλέπεται βάσει της διαδικασίας του 'Αρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 29η Μαρτίου. Ωστόσο, είχε προειδοποιήσει, ότι εάν ο εφαρμοστικός νόμος απορριφθεί δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία, ούτε θα υπάρξουν περαιτέρω ερμηνείες των ερμηνειών, ούτε περαιτέρω εγγυήσεις των εγγυήσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παίζει πλέον με το ρολόι, εάν θα αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία και για το εάν θα πρέπει να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: REUTERS

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2022 17 Ιαν 2022 | 13:13

Premia Properties: Η game changer real estate εταιρία στην Ελλάδα

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης έχει μπει η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία ακινήτων, Premia Properties, η οποία ανεβάζει ψηλά τον πήχη στον τομέα του real estate

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 99% ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 17 Ιαν 2022 | 12:03

Εκθεση Oxfam: Εν μέσω πανδημίας οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη διπλασίασαν την περιουσία τους

"Η ενίσχυση των οικονομικών ανισοτήτων, των φυλετικών ανισοτήτων και μεταξύ κρατών καταστρέφουν τον κόσμο μας", κατήγγειλε η MKO Oxfam.

ΔΟΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5- ΕΥΡΩ 17 Ιαν 2022 | 11:51

Κορονο-χρέη: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις - Αναλυτικά όλοι οι ΚΑΔ

Αντίστροφη μέτρηση 14 ημέρων "τρέχει" από σήμερα για την υποβολή αίτησης για την ένταξη των κορονο-χρεών των πληττόμενων επιχειρήσεων στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 17 Ιαν 2022 | 10:27

Γεωργαντάς για πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Καμία παρακράτηση από μισθό ή σύνταξη

Ποιοι εξαιρούνται από το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους.

ΜΠΡΟΥΝΟ ΛΕΜΕΡ 17 Ιαν 2022 | 08:57

Γάλλος υπουργός Οικονομικών: Παρωχημένοι οι κανόνες για το δημόσιο χρέος των κρατών μελών της ΕΕ

"Παρωχημένους" χαρακτηρίζει ο γάλλος υπουργός Οικονομίας τους κανόνες της ΕΕ για το δημόσιο χρέος των κρατών-μελών.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 17 Ιαν 2022 | 08:18

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ από σήμερα έως τις 21 Ιανουαρίου

Περί τα 72 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 82.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 17 Ιαν 2022 | 07:19

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Φεβρουαρίου 2022.

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟ ΥΠΟΙΚ 16 Ιαν 2022 | 10:48

Φορολογικές δηλώσεις από τον Μάρτιο: Σε 8 δόσεις φέτος ο φόρος εισοδήματος

Βασική επιδίωξη να δοθεί ανάσα στους φορολογούμενους, οι οποίοι θα έχουν τον χρόνο να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε περισσότερες δόσεις και μικρότερα ποσά.

ΠΟΣΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ 16 Ιαν 2022 | 07:49

Τι αλλάζει στους μισθούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέσα στη χρονιά - Οι ημερομηνίες ορόσημο

650.000 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που θα ωφεληθούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού - Τι προβλέπεται για το Δημόσιο.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 15 Ιαν 2022 | 13:15

Πότε και πώς ξεμπλοκάρουν 50.000 εκκρεμείς συντάξεις παράλληλης ασφάλισης

Στο "ξεπάγωμα" κοντά 50.000 εκκρεμών συντάξεων παράλληλης ασφάλισης στοχεύει ο e-ΕΦΚΑ. Πότε αναμένεται να γίνει.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 Ιαν 2022 | 09:11

Σταϊκούρας: Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50 έως 60 εκατ. ευρώ - Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις από Ιούλιο

Ο Χ. Σταϊκούρας είπε ότι για τη στήριξη πολιτών έχουν δοθεί 43,3 δισ. πόροι, που αντιστοιχεί στο ¼ του ΑΕΠ.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14 Ιαν 2022 | 21:35

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος: Τι προβλέπει - Οι ενισχύσεις και τα κίνητρα

Τα βασική σημεία του αναπτυξιακού νομοσχεδίου - Η αξιολόγηση και οι μεταβατικές διατάξεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 14 Ιαν 2022 | 15:34

Τέλος κομμωτήρια και μανικιούρ στο σπίτι: Τσεκάρισμα στα social για αναρτήσεις και πρόστιμα

Πρόστιμα για τις κατ' οίκον υπηρεσίες αισθητικής και κομμωτικής προανήγγειλε από τη Βουλή ο Αδωνις Γεωργιάδης.- Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις στα social